Definiowanie niestandardowych typów linii w pliku TeklaStructures.lin

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Definiowanie niestandardowych typów linii w pliku TeklaStructures.lin

Można zdefiniować własne typy linii oraz używać ich w każdym oknie, gdzie są dostępne ustawienia linii. Dostosowane typy linii są obsługiwane tak samo jak pozostałe typy linii. Dostosowane typy linii są zdefiniowane w pliku TeklaStuctures.lin w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp. Domyślnie w pliku są dostępne najczęściej używane typy linii.

  1. Otwórz plik TeklaStuctures.lin.
  2. Rozpocznij każdy wiersz literą A, aby wskazać początek wzoru typu linii.

    Do tworzenia linii można używać trzech różnych obiektów: kresek, kropek i spacji.

  3. Zdefiniuj długość kreski (-), używając liczb dodatnich.
  4. Zdefiniuj długość spacji ( ), używając liczb ujemnych.
  5. Zdefiniuj kropki (.), używając cyfry zero (0).

    Wzory muszą się rozpoczynać kreską. Zazwyczaj kończą się spacją, chociaż nie jest to wymagane.

  6. Po zdefiniowaniu wzoru typu linii naciśnij klawisz Enter.

Plik TeklaStructures.lin.id zawiera nazwy typów linii widocznych w interfejsie użytkownika oraz unikatowe identyfikatory przypisane poszczególnym typom linii. Wartość identyfikatora musi być większa niż 10, na przykład:

CENTER, 1000

BORDER, 1002

DASHDOT, 1003

W mapowaniu eksportowanych typów linii również można użyć TeklaStructures.lin.

Uwaga:

W przypadku dodawania nowych typów linii niestandardowych należy dodać odpowiednie mapy bitowe do folderu ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\bitmaps i nazwać je dr_line_type_*.bmp, na przykład dr_line_type_CENTER.bmp.

Przykład 1

Definicja typu linii dla DASHDOT to A, 12.7, -6.35, 0, -6.35

Ten ciąg oznacza, że wzór rozpoczyna się kreską o długości 12.7 jednostki, po której następuje spacja o długości 6.35 jednostki, następnie kropka, po czym ponownie spacja o długości 6.35 jednostki. Następnie jest ponownie rysowana pierwsza kreska.

Przykład 2

Poniższy przykład zawiera definicje linii kropkowanych:

*DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A, 0, -1.5875

*DOT2,Dot (.5x) ........................................

A, 0, -0.79375

*DOTX2,Dot (2x) . . . . . . . . . . . . . .

A, 0, -3.175

Drukowane typy linii

Program drukuje pliki typu linii w folderze modelu oraz w położeniach określonych przez opcje zaawansowane XS_PROJECT, XS_FIRM, XS_SYSTEM i XS_INP, w tej kolejności.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej