Klonowanie rysunków

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Klonowanie rysunków

Rysunki można klonować przy użyciu szablonów klonowania dodanych w oknie Katalog rysunków głównych w bieżącym modelu i innych modelach, używając rysunku w oknie Menedżer dokumentów dotyczącym bieżącego modelu oraz szablonów klonowania dostępnych w bibliotece szablonów.

Klonowanie rysunków należy rozważyć w następujących sytuacjach:

 • W modelu istnieje kilka podobnych elementów, zespołów lub zespołów betonowych.

 • Użytkownik chce łatwo edytować wiele podobnych elementów o różnych numerach pozycji. Mogą istnieć oddzielne rysunki podobnych elementów.

 • Rysunki wymagają czasochłonnej ręcznej edycji.

Sklonowany rysunek może zawierać mniej lub więcej elementów niż początkowy. Właściwości elementu, znaki, uwagi powiązane i pokrewne obiekty tekstowe są klonowane z podobnego elementu na rysunku początkowym.

Jeśli klonowanie nie przynosi zadowalającego rezultatu, należy zmienić sklonowany rysunek ręcznie. Na przykład można utworzyć rysunek jednej kratownicy, zmienić go, a następnie sklonować do podobnych kratownic. Czasami należy zmienić sklonowane rysunki, na których kratownice różnią się między sobą.

Sklonowane obiekty

Klonować można następujące obiekty:

 • Wymiary

 • Znaki spoin dodane na rysunku

 • Znaki spoin dodane w modelu

 • Znaki poziomu

 • Znaki rewizji

 • Obiekty opisowe

 • Wszystkie atrybuty zdefiniowane przez użytkownika istniejące na rysunku

 • Teksty

 • Symbole

 • Obiekty graficzne rysunku (kształty)

 • Pliki tekstowe

 • Pliki DWG/DXF

 • Hiperłącza

 • Ręcznie utworzone widoki przekroju i detalu

 • Gdy klonujesz rysunek zespołu zawierający rysunki pojedynczych elementów, Tekla Structures domyślnie dołącza rysunki pojedynczych elementów do klonowanego rysunku zespołu.

Tworzenie rysunków za pomocą szablonów klonowania w Katalogu rysunków głównych

W oknie Katalog rysunków głównychmożesz utworzyć rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych przy użyciu szablonów klonowania, które dodano do katalogu z okna Menedżer dokumentów.

W oknie Katalog rysunków głównych są wyświetlane tylko szablony klonowania znajdujące się w folderze ustawionym za pomocą opcji zaawansowanej XS_CLONING_TEMPLATE_DIRECTORY.

Ograniczenia:

 • Nie można klonować rysunków zestawczych za pomocą okna Katalog rysunków głównych. Można natomiast klonować rysunki zestawcze za pomocą polecenia Klonuj w oknie Menedżer dokumentów.

 • Nie można klonować rysunków zbiorczych.

 • Właściwości rysunków w szablonach klonowania nie można zmieniać za pośrednictwem Katalog rysunków głównych.

 1. Na karcieRysunki i raporty kliknij Katalog rysunków głównych.
 2. Kliknij dwukrotnie szablon klonowania, którego chcesz użyć.
 3. Przejdź na kartę Generowanie rysunku, a następnie określ sposób klonowania wymiarów i znaków.

  Można wybrać ignorowanie wymiarów i znaków, ich klonowanie lub ponowne tworzenie.

  Opcja Znaki kontroluje znaki rewizji oraz wszystkie znaki obiektów budowlanych.

  Wybór wartości Utwórz w polach Wymiary i Inne znaki jest zalecany, jeśli klonowanie wymiarów lub innych znaków nie daje zadowalających wyników. Użycie tej opcji nie powoduje tworzenia nowych widoków.

 4. Na tej samej zakładce wybierz typy obiektów, które chcesz klonować.
 5. Jeśli chcesz utworzyć rysunek tylko dla niektórych elementów, zaznacz elementy w modelu.

  Można również użyć odpowiedniego filtra wyboru i zaznaczyć cały model. Podczas wybierania elementów aktywuj tylko przełącznik Wybór obiektów. W przeciwnym razie wybieranie może trwać długo.

 6. Kliknij Utwórz rysunki lub Utwórz rysunki dla wszystkich elementów.
 7. Gdy zostanie wyświetlony komunikat, przeprowadź numerację.

  Tekla Structures utworzy rysunki i doda je do okna Menedżer dokumentów. W oknie Menedżer dokumentów sklonowane rysunki są oznaczone tekstem Rysunek został sklonowany w kolumnie Zmiany.

 8. Sprawdź sklonowany rysunek i w razie potrzeby zmodyfikuj go.
Wskazówka:

Jeśli istnieją szablony klonowania utworzone w starszej wersji Tekla Structures, a chcesz korzystać z funkcji powiązań dostępnych w nowszej wersji Tekla Structures, odśwież powiązania za pomocą polecenia Odśwież powiązania, które można wpisać w polu Szybkie uruchamianie.

Klonowanie przy użyciu szablonów klonowania umieszczonych w innych modelach

Do tworzenia rysunków można używać szablonów klonowania okna Katalog rysunków głównych znajdujących się w innych modelach.

Ograniczenia: Można używać szablonów klonowania tylko z innych modeli, a nie innych typów rysunków głównych takich jak zapisane ustawienia lub zestawy reguł.

 1. Na karcieRysunki i raporty kliknij Katalog rysunków głównych.
 2. W oknie Katalog rysunków głównych kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Modele zawierające rysunki główne.
 3. Kliknij Dodaj model... i wskaż żądany model.
 4. Kliknij OK.

  Teraz szablony klonowania znajdujące się we wskazanym folderze są wyświetlane w oknie Katalog rysunków głównych.

 5. Zaznacz szablon klonowania w oknie Katalog rysunków głównych i utwórz rysunek za jego pomocą.
Wskazówka:

Gdy masz podobne elementy w kilku projektach, można utworzyć zestaw modeli klonowania, a następnie w razie potrzeby wykorzystywać szablony klonowania w modelach klonowania.

Klonowanie z Menedżera dokumentów

Oprócz klonowania rysunków za pomocą szablonów klonowania dostępnych w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych rysunki pojedynczych elementów, zespołów betonowych, zespołów i zestawcze można klonować z okna Menedżer dokumentów.

Uwaga:
 • Klonowane rysunki zespołu lub zespołów betonowych muszą mieć ten sam typ elementu głównego jak zespół lub zespół betonowy, z którego utworzono oryginalny rysunek. Na przykład górne pasy kratownic oryginalnej i klonowanej mogą być elementami głównymi.

 • W rysunkach zestawczych jest klonowany jeden widok główny oraz widoki przekroju i detalu. Jednak klonowanie widoków przekroju i detalu może być niedokładne.

 • Podczas klonowania rysunków zestawczych klonowanie oznaczeń w widokach projektu działa nieprawidłowo, jeśli widoki znajdują się na różnych współrzędnych XY. Na przykład jeśli istnieją dwa rysunki zestawcze z widokami projektu dla różnych kondygnacji, efekt klonowania będzie akceptowalny tylko wtedy, gdy kondygnacje są umieszczone jedna nad drugą, tak aby jedyna różnica dotyczyła współrzędnej Z. Jeżeli dwa widoki projektu są umiejscowione w dwóch różnych budynkach, współrzędne XY się różnią, w związku z czym rezultaty klonowania oznaczeń będą nieprawidłowe.

Przed sklonowaniem należy dopracować, zapisać i zamknąć rysunek, który ma zostać użyty jako szablon klonowania.

Klonowanie rysunku

Aby sklonować rysunek z okna Menedżer dokumentów:

 1. W modelu wybierz zakres obiektów do umieszczenia na rysunku:

  • W przypadku klonowania rysunków pojedynczego elementu, zespołu betonowego lub zespołu wybierz elementy, zespoły lub zespoły betonowe.

  • W przypadku klonowania rysunku zestawczego wybierz widok modelu. W tym celu kliknij żądany widok modelu, tak aby pojawiła się wokół niego żółta ramka.

 2. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.

 3. Kliknij Klonuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz opcję Bieżący model, kliknij przycisk Wybierz rysunek, a następnie w oknie Menedżer dokumentów zaznacz rysunek, którego chcesz używać jako szablonu klonowania.

  • Zaznacz opcję Inny model, przejdź do żądanego modelu i kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przycisk Wybierz szablon zaznacz rysunek, którego chcesz używać jako szablonu klonowania. Pozostaw listę otwartą. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje tego rodzaju klonowania, zobacz sekcję "Klonowanie przy użyciu szablonów rysunku w bibliotece szablonów".

 4. W oknie dialogowym Klonuj rysunek wybierz typy obiektów rysunku, które chcesz sklonować do nowego rysunku, oraz działania dla każdego typu obiektu.

  • W ustawieniach Wymiary i Inne znaki (wszystkie znaki obiektów budowlanych) określ, czy chcesz sklonować obiekty (Klonuj), automatycznie tworzyć ponownie podczas zapisywania rysunku (Utwórz), czy też ignorować je podczas klonowania (Ignoruj).

   Wybór wartości Utwórz w polach Wymiary i Inne znaki jest zalecany, jeśli klonowanie wymiarów lub innych znaków nie daje zadowalających wyników. Użycie tej opcji nie powoduje tworzenia nowych widoków.

  • Dla pozostałych typów obiektów wybierz Klonuj lub Ignoruj.

 5. Kliknij Klonuj wybrane.

Tekla Structures sklonuje rysunek. W oknie Menedżer dokumentów sklonowane rysunki są oznaczone tekstem Rysunek został sklonowany w kolumnie Zmiany.

Aby prześledzić opis przykładowego klonowania rysunku zestawczego, patrz niżej.

Przykład: klonowanie rysunku zestawczego

W tym przykładzie utworzono rysunek zestawczy na poziomie +3200 budynku, zmodyfikowano rysunek w celu uzyskania żądanego rezultatu, a następnie sklonowano rysunek zestawczy na poziom +6300, używając rysunku poziomu +3200 jako szablonu klonowania.

Szczegółowe instrukcje klonowania znajdują się w rozdziale powyżej.

Pierwsza i druga kondygnacja są bardzo podobne do siebie:

Zmodyfikowano nieznacznie rysunek zestawczy widoku poziomu +3200, np. usunięto niektóre znaki.

W modelu wybrano widok modelu reprezentujący poziom +6300, po czym sklonowano rysunek, w oknie Menedżer dokumentów wybierając rysunek zestawczy poziomu +3200 jako szablon klonowania.

W sklonowanym rysunku:

 • Płaszczyzna widoku rysunku została przesunięta, tak aby pasowała do poziomu +6300 w widoku modelu.

 • Jeśli w nałożonych na siebie miejscach znajdowały się elementy, znaki zostały sklonowane do nowego położenia, a zawartość zaktualizowana.

 • Wymiary są klonowane.

 • Wszystkie znaki obiektów budowlanych są sklonowane.

Klonowanie przy użyciu szablonów rysunku w bibliotece szablonów

Ta metoda to w większym stopniu ręczny sposób klonowania rysunków: można tworzyć rysunki, korzystając z szablonów rysunków znajdujących się w bibliotece szablonów. Biblioteka szablonów to w praktyce folder modelu zawierający rysunki przeznaczone do użycia jako szablony rysunków.

 1. W modelu używanym jako model szablonu utwórz rysunek, który chcesz wykorzystać jako szablon rysunku i zapisz go.

 2. W innym modelu, w którym chcesz utworzyć rysunek przy użyciu szablonu rysunku wybierz obiekty, które mają zostać uwzględnione w nowym rysunku.

 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 4. W oknie Menedżer dokumentów wybierz rysunek i kliknij Klonuj.

 5. Kliknij Inny model.

  Przycisk Przeglądaj... umożliwia przeglądanie w poszukiwaniu innego folderu modelu zawierającego żądane szablony rysunków.

 6. Kliknij Wybierz szablon...

 7. W oknie dialogowym Szablony rysunków wybierz szablon rysunku i pozostaw listę otwartą.

 8. W oknie dialogowym Klonuj rysunek użyj opcji Obiekty i czynności w klonowaniu, aby określić obiekty rysunku do sklonowania i działania dla każdego klonowanego obiektu.

 9. Sklonuj rysunek, klikając Klonuj wybrane.

Tekla Structures sklonuje rysunek. W oknie Menedżer dokumentów sklonowane rysunki są oznaczone tekstem Rysunek został sklonowany w kolumnie Zmiany.

Wskazówka:

Opcja zaawansowana XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY umożliwia określenie danego folderu modelu jako biblioteki szablonów.

Klonowanie wymiarów tylko w wybranych widokach

Opcje klonowania wymiarów zawarte w oknie dialogowym Klonuj rysunek dotyczą wszystkich widoków, natomiast opcja Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku określa metodę tworzenia wymiarów dla wybranego widoku. Można na przykład utworzyć automatyczne wymiary w widoku z przodu, a sklonować wymiary w widokach przekroju i końca.

 1. Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Na karcie Atrybuty 2 nadaj opcji Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku wartość Klonuj.

  Używanie tej opcji wpływa na tworzenie wymiarów podczas klonowania i ponownego wymiarowania istniejących rysunków.

 3. Kliknij Zmień.
 4. Zapisz i zamknij rysunek.
 5. Otwórz Menedżer dokumentów, wybierz rysunek i kliknij Klonuj...
 6. W oknie dialogowym Klonuj rysunek wybierz obiekty do sklonowania i wybierz opcję klonowania wymiaru (Ignoruj, Klonuj, Utwórz).
  • W przypadku wybrania Wymiary > Ignoruj wymiary będą klonowane tylko dla tych widoków, dla których opcja Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku ma wartość Klonuj.

  • W przypadku wybrania Wymiary > Klonuj wymiary będą klonowane dla wszystkich widoków.

  • W przypadku wybrania Wymiary > Utwórz wymiary będą tworzone dla wszystkich widoków z wyjątkiem tych, dla których opcja Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku ma wartość Nie twórz.

 7. Kliknij Klonuj wybrane.

Odświeżanie powiązań rysunku po klonowaniu

Wprowadzenie usprawnień klonowania i powiązań często wymaga odtworzenia reguł powiązań. W tym celu należy użyć polecenia Odśwież powiązania. Użycie tego polecenia eliminuje konieczność ponownego tworzenia rysunku.

Polecenie jest przydatne np. w przypadku, gdy dla szablonu klonowania utworzonego za pomocą starszej wersji Tekla Structures chcemy wykorzystać lepsze powiązania dostępne w nowej wersji Tekla Structures.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 2. Otwórz szablon klonowania, którego powiązania chcesz odświeżyć.
 3. Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, wprowadź tekst Odświeżenie powiązań i kliknij na wyświetlonej liście polecenie Odśwież powiązania.
 4. Zapisz szablon klonowania.

Co należy sprawdzać na sklonowanych rysunkach

Zawsze należy sprawdzać sklonowane rysunki, aby mieć pewność, że zawartość rysunku odpowiada wymaganiom oraz że znaki, widoki i wymiary są poprawne.

Należy przejrzeć sklonowane rysunki, aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowe. Poniżej znajduje się lista kontrolna.

Obiekt

Sprawdzenie i ewentualna zmiana

Znaki

 • Ogólnie zawartość znaków jest poprawna w sklonowanych rysunkach, ale czasami istnieje potrzeba zmiany położenia znaków.

 • Tekla Structures klonuje znaki, które można zmapować do oryginalnego rysunku, i tworzy nowe znaki dla tych elementów, które nie dają się mapować na rysunek szablonu.

Widoki

 • Sprawdź, czy formaty i orientacja widoków są poprawne, a także czy widoki są prawidłowo rozmieszczone na klonowanym rysunku. Formaty widoków są aktualizowane zgodnie z elementami zawartymi w widokach.

Wymiary

 • Jeśli sklonowany rysunek zawiera mniej elementów niż oryginalny, wymiary brakujących elementów są automatycznie usuwane.

 • Jeśli sklonowany rysunek zawiera więcej elementów niż oryginalny, Tekla Structures wymiaruje dodatkowe elementy przy użyciu wymiarowania automatycznego, jeśli opcji zaawansowanej XS_INTELLIGENT_CLONING_ADD_DIMENSIONS nadano wartość TRUE. Ponieważ Tekla Structures stosuje wymiarowanie automatyczne do tworzenia wymiarów nowych elementów, lepiej sprawdzić powstałe wymiary i w razie potrzeby je poprawić.

 • Dodaj brakujące wymiary i usuń niepoprawne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej