Usztywniona blacha końcowa (27)

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Usztywniona blacha końcowa (27)

Komponent Usztywniona blacha końcowa (27) łączy dwie belki lub belkę ze słupem za pomocą blachy końcowej na końcu belki podrzędnej oraz konstrukcji blachy T składającej się z żebra i blachy ścinanej. Blachy są połączone za pomocą śrub.

Utworzone obiekty

 • Blacha końcowa

 • Blachy ścinane

 • Żebra

 • Podkładki z blachy

 • śruby

 • Spoiny

Zastosowania

Sytuacja Opis

Dwie belki połączone za pomocą przykręcanej blachy końcowej. Tworzona jest blacha ścinana.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (belkę lub słup).

 2. Wybierz element podrzędny (belkę).

  Połączenie zostanie utworzone automatycznie po wybraniu elementu podrzędnego.

Klucz do identyfikacji elementów

Opis

1

Blacha końcowa

2

Podkładka z blachy

3

Blacha czołowa

4

Blacha ścinana

5

Żebro

Karta Obraz

Na karcie Obraz można określić pozycję elementu.

Wymiary

Opis

1

Odległość krawędzi blachy czołowej od półki elementu głównego.

2

Odległość krawędzi blachy końcowej od półki elementu podrzędnego.

3

Szczelina między blachą czołową a podkładką z blachy.

4

Odległość krawędzi blachy ścinanej od półki elementu głównego.

Ten wymiar wpływa na rozmiar blachy ścinanej.

Dolne pole służy do kontrolowania blachy ścinanej po drugiej stronie elementu głównego.

5

Odległość krawędzi blachy ścinanej od środnika elementu głównego.

Dolne pole służy do kontrolowania blachy ścinanej po drugiej stronie elementu głównego.

6

Odległość krawędzi żebra od krawędzi blachy ścinanej.

7

Odległość krawędzi blachy ścinanej od półki elementu głównego.

Ten wymiar wpływa na rozmiar blachy ścinanej.

Wielkość odstępu

Umożliwia zdefiniowanie wartości granicznej szczeliny między blachą końcową a belką podrzędną. W sytuacji, gdy belka jest nieco zakrzywiona lub nachylona, za pomocą tego parametru można zdecydować, czy kąt końca belki jest na tyle mały, że koniec belki można potraktować jako prosty.

Jeśli rzeczywista wielkość szczeliny jest mniejsza niż ta wartość, koniec belki jest prosty.

Jeśli rzeczywista szczelina jest większa niż ta wartość, koniec belki jest dociągany do blachy końcowej.

Karta Elementy

Zakładka Elementy umożliwia określenie właściwości elementu.

Elementy

Opcja Opis Domyślna

Blacha końcowa

Grubość blachy końcowej.

10 mm

Blacha czołowa

Grubość i szerokość blachy czołowej.

Grubość: 10 mm

Szerokość: Taka sam jak szerokość blachy końcowej

Przesuń blachę czołową (połączenie belka-słup)

Wybierz, czy blacha czołowa jest przesuwana w połączeniach typu belka-słup.

Blacha ścinana

Grubość, szerokość i wysokość blachy ścinanej.

Wypełnij szerokość blachy ścinanej

Określ, czy ma być używana opcja zaawansowana XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE dla szerokości.

Żebro

Grubość, szerokość i wysokość żebra.

Żebro dolne jako jedna blacha

Umożliwia określenie, czy dolne żebro ma zostać utworzone jako jedna blacha.

Łącznik 1, Łącznik 2, Łącznik 3

Grubość podkładki z blachy.

Ilość blach dystansowych 1, Ilość blach dystansowych 2, Ilość blach dystansowych 3

Umożliwia określenie liczby podkładek z blachy.

Offset poziomy blachy czołowej

Definiowanie odsunięcia poziomego od elementu głównego.

Opcja

Opis

Domyślnie

Nr pozycji

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Niektóre komponenty mają drugi wiersz pól, w którym można wprowadzić numer pozycji zespołu.

Domyślny numer początkowy elementu jest zdefiniowany w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Materiał

Klasa materiału.

Materiał domyślny jest zdefiniowany w polu Materiał elementu w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Klasa

Numer klasy elementu.

Wykończenie

Opisuje sposób obróbki powierzchni elementu.

Odległość śruby do krawędzi podkładki z blachy

Opis

1

Pozioma odległość krawędzi śruby w podkładce z blachy.

2

Pionowa odległość krawędzi śruby w podkładce z blachy.

Kształt podkładki z blachy

Opcja Opis

Domyślna

Otwory bazują na grupie śrub połączenia.

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Otwory bazują na grupie śrub połączenia.

Podkładka z blachy z poziomymi, skrajnymi otworami podłużnymi.

Podkładkę można montować od prawej lub lewej strony połączenia.

Podkładka z blachy z pionowymi, skrajnymi otworami podłużnymi.

Podkładkę można montować od góry połączenia.

Dwie oddzielne podkładki z blachy ze szczelinami poziomymi.

Dwie oddzielne podkładki z blachy ze szczelinami pionowymi.

Tolerancja

Pozwala zdefiniować tolerancję otworów podłużnych w blachach ze skrajnymi otworami podłużnymi. Szerokość wcięć jest wyliczana ze wzoru: średnica śruby + tolerancja. W przypadku dwóch odrębnych podkładek z blachy należy również określić tolerancję między blachami.

karta Parametry

Karta Parametry umożliwia określenie fazowań blach ścinanych i żeber.

Kształt blachy ścinanej

Domyślna

Pełny

Tworzy pełną blachę ścinaną o takiej samej wysokości jak środnika elementu głównego.

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Pełny

Blachy ścinanie są tworzone po obu stronach środnika elementu głównego.

Częściowa blacha ścinana jest tworzona po drugiej stronie środnika elementu głównego.

Typ fazowania

Opcja

Opis

Domyślnie.

Fazowanie liniowe

Można zmienić tę opcję za pomocą funkcji AutoDefault.

Bez fazowania

Fazowanie liniowe

Fazowanie łukiem wypukłym

Fazowanie łukiem wklęsłym

Wymiary fazowania

Opis

Domyślnie

1

Wymiar pionowy fazowania.

10 mm

2

Wymiar poziomy fazowania.

10 mm

Karta Śruby

Zakładka Śruby umożliwia zdefiniowanie wymiarów grupy śrub i właściwości śrub.

Wymiary grupy śrub

Opis

1

Umożliwia wybranie sposobu mierzenia wymiarów pozycji poziomej grupy śrub.

 • Lewy: Od lewej krawędzi elementu podrzędnego do śruby najbliżej lewej strony.

 • Środek: od osi elementu podrzędnego do osi śrub.

 • Prawy: od prawej krawędzi elementu podrzędnego do śruby najbliżej prawej strony.

2

Wymiary pozycji poziomej grupy śrub.

3

Odległość od krawędzi śruby.

odległość od krawędzi to odległość od środka śruby do krawędzi elementu.

4

Liczba śrub.

5

Rozstaw śrub.

Wartości rozstawu śrub należy oddzielać spacją. Należy wprowadzić wartość każdej odległości między śrubami. Na przykład w przypadku 3 śrub należy wprowadzić 2 wartości.

6

Umożliwia wybranie sposobu mierzenia wymiarów pozycji pionowej grupy śrub.

 • Na górze: od górnej krawędzi elementu podrzędnego do śruby najbliżej góry.

 • Środek: od osi śrub do osi elementu podrzędnego.

 • Dół: od dolnej krawędzi elementu podrzędnego do śruby najbliżej dołu.

7

Wymiar pozycji pionowej grupy śrub.

8

Określ śruby, które mają być usunięte z grupy śrub.

Wprowadzane numery śrub przeznaczonych do usunięcia należy oddzielać spacją. Numery śrub liczy się od lewej do prawej i od góry do dołu.

Podstawowe właściwości śruby

Opcja

Opis

Domyślnie

Rozmiar śruby

Średnica śruby.

Dostępne rozmiary są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Norma śruby

Norma śruby używana w komponencie.

Dostępne normy są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Tolerancja

Odstęp między śrubą a otworem.

Gwint w mat

Umożliwia zdefiniowanie, czy gwint może się znajdować w elementach przykręcanych, gdy używane są śruby z gwintem częściowym.

Ustawienie to nie wywiera efektu, gdy używane są śruby z pełnym gwintem.

Tak

Typ śruby

Wybierz typ śruby w celu określenia położenia, do którego mają być dołączone śruby.

Opis śruby

Można podać opis śruby.

Otwory podłużne

Istnieje możliwość zdefiniowania otworów podłużnych, powiększonych lub gwintowanych.

Opcja

Opis

Domyślnie

1

Wymiar pionowy otworu owalnego.

0 — okrągły otwór.

2

Wymiar poziomy otworu owalnego lub naddatek dla otworów powiększonych.

0 - okrągły otwór.

Typ otworu

Podłużny tworzy otwory podłużne.

Powiększony tworzy otwory powiększone.

Brak otworu powoduje, że otwory nie są tworzone.

Gwintowany tworzy otwory gwintowane.

Obróć otwory

Gdy typ otworu jest ustawiony na Owalny, ta opcja obraca otwory owalne.

Owalne otwory w

Elementy, w których są tworzone otwory podłużne. Dostępne opcje zależą od komponentu.

Zespół śruby

Zaznaczenie pól wyboru pozwala określić, które obiekty komponentu (śruba, podkładki i nakrętki) mają być używane w zespole śruby.

Aby utworzyć sam otwór, należy usunąć zaznaczenie wszystkich pól wyboru.

Aby zmienić zespół śruby w istniejącym komponencie, należy zaznaczyć pole wyboru Wynik modyfikacji i kliknąć Zmień.

Zwiększenie długości śruby

Umożliwia zdefiniowanie, o ile ma zostać zwiększona długość śruby. Tej opcji można na przykład użyć, gdy malowanie wymaga zwiększenia długości śruby.

Kierunek śrubowania

Opcja

Opis

Domyślnie

Kierunek śrubowania 1

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Kierunek śrubowania 1

Kierunek śrubowania 2

Rozmieszczanie śrub

Opcja

Opis

Domyślna

Rozmieszczenie równoległe

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Rozmieszczenie równoległe

Typ rozmieszczenia na przemian 1

Typ rozmieszczenia na przemian 2

Typ rozmieszczenia na przemian 3

Typ rozmieszczenia na przemian 4

Karta Otwory - blacha końcowa

Karta Otwory - blacha końcowa umożliwia sterowanie otworami pod ocynk w blasze końcowej.

Opcja Opis

Norma śruby

Wybierz normę śruby.

Typ śruby

Wybierz typ śruby w celu określenia położenia, do którego mają być dołączone śruby.

Wczytaj dane z

Można wybrać, aby za pomocą pliku definicji sinkholes.dat określić domyślne wartości offsetów poziomych i pionowych oraz średnice górnych i dolnych otworów.

Plik jest przeszukiwany w następującej kolejności: Folder ustawień dla stali w środowisku common (..\Environments\common\system\Steel), folder modelu XS_FIRM, folder XS_PROJECT i XS_SYSTEM.

Można również wybrać opcję, aby określić otwory w oknie dialogowym komponentu.

Liczba otworów

Środkiem grupy otworów jest punkt środkowy belki oraz punkt środkowy wstawki, jeśli wstawka istnieje. Grupy otworów składają się z 0, 1, 2 lub 4 otworów.

Opcja Opis

Domyślnie

Brak otworów

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Brak otworów

1 otwór

2 otwory

4 otwory

Pozycje otworów

Opis

1

Odległość pozioma między środkiem belki podrzędnej a górnym otworem.

2

Odległość pozioma między środkiem belki podrzędnej a dolnym otworem.

3

Odległość pionowa między środkiem belki podrzędnej a górnym otworem.

4

Odległość pionowa między środkiem belki podrzędnej a dolnym otworem.

5

Średnica dolnego otworu.

6

Średnica górnego otworu.

Karta Otwory - blacha czołowa

Karta Otwory - blacha czołowa umożliwia sterowanie otworami pod ocynk w blasze czołowej.

Opcja Opis

Norma śruby

Wybierz normę śruby.

Typ śruby

Wybierz typ śruby w celu określenia położenia, do którego mają być dołączone śruby.

Wczytaj dane z

Można wybrać, aby za pomocą pliku definicji sinkholes.dat określić domyślne wartości offsetów poziomych i pionowych oraz średnice górnych i dolnych otworów.

Plik jest przeszukiwany w następującej kolejności: Folder ustawień dla stali w środowisku common (..\Environments\common\system\Steel), folder modelu XS_FIRM, folder XS_PROJECT i XS_SYSTEM.

Można również wybrać opcję, aby określić otwory w oknie dialogowym komponentu.

Liczba otworów

Środkiem grupy otworów jest punkt środkowy belki oraz punkt środkowy wstawki, jeśli wstawka istnieje. Grupy otworów składają się z 0, 1, 2 lub 4 otworów.

Opcja Opis

Domyślnie

Brak otworów

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Brak otworów

1 otwór

2 otwory

4 otwory

Pozycje otworów

Opis

1

Odległość pozioma między środkiem belki głównej a górnym otworem.

2

Odległość pozioma między środkiem belki głównej a dolnym otworem.

3

Odległość pionowa między środkiem belki głównej a górnym otworem.

4

Odległość pionowa między środkiem belki głównej a dolnym otworem.

5

Średnica dolnego otworu.

6

Średnica górnego otworu.

Karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Zakładka Projekt

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Projekt

Zakładka Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Obliczenia

Spoiny

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Tworzenie spoin

Właściwości połączenia Dstv

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

pliki NC

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej