Właściwości obciążenia wiatrem

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Właściwości obciążenia wiatrem

Okno dialogowe Generator obciążenia wiatrem (28) umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości obciążenia wiatrem.

Aby wybrać lub zmodyfikować istniejące obciążenia wiatrem w modelu jako grupę, należy użyć przełącznika Wybierz komponenty .

Opcja

Opis

Kierunek obciążenia wiatrem

Dominujący kierunek wiatru.

Dostępne ustawienia:

  • Globalny X

  • Globalny -X

  • Globalny Y

  • Globalny -Y

  • Globalny X, -X, Y, -Y (dla wszystkich kierunków)

Znamionowe parcie wiatru

Nominalna wartość parcia wiatru.

Poziom górny

Najwyższy poziom obciążeń wiatrem.

Poziom dolny

Najniższy poziom obciążeń wiatrem.

Poziom gruntu

Poziom gruntu wokół budynku.

Nazwy elementów

Elementy, na które działa lub nie działa obciążenie.

Zobacz również Definiowanie elementów nośnych według nazwy.

Przód

Zewnętrzne czynniki ekspozycji dla strony nawietrznej, zawietrznej i ścian bocznych.

Wartość dodatnia wskazuje na parcie, wartość ujemna - na ssanie.

Lewa strona

Tył

Prawa strona

Wewnętrzny

Wewnętrzny czynnik ekspozycji.

Karta Profil Z

Rozkład obciążenia wiatrem wzdłuż wysokości budynku ujęty jako współczynniki parcia. Początkiem jest poziom gruntu.

Karty Globalny X, Globalny Y, Globalny -X, Globalny -Y

Karty dla poszczególnych kierunków wiatru, na których można zdefiniować strefy dla skoncentrowanych obciążeń narożnych na każdej ścianie.

Każda ze stref jest wysokością ściany. Szerokość strefy definiuje się za pomocą wymiarów lub proporcji. Dla każdej ściany można zdefiniować do pięciu stref.

Ściany są ponumerowane według kolejności wybierania punktów określających kształt budynku na najniższym poziomie.

Aby wybrać lub zmodyfikować poszczególne istniejące obciążenia wiatrem w modelu jako oddzielne obciążenia powierzchniowe, należy użyć przełącznika Wybierz obiekty w komponentach oraz okna dialogowego Właściwości obciążenia powierzchniowego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej