XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLASH_​CHECK_​INSIDE_​REFERENCE_​MODELS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie, czy w modelach referencyjnych są sprawdzane kolizje wewnętrzne.

Wartość domyślna FALSE oznacza, że kolizje między obiektami modelu referencyjnego w obrębie jednego modelu referencyjnego są ignorowane. Wykrywane są konflikty między obiektami modelu referencyjnego należącymi do różnych modeli. Wartość TRUE oznacza, że są sprawdzane kolizje między obiektami modelu referencyjnego leżącymi w obrębie jednego modelu referencyjnego.

Należy zauważyć, że ta opcja zaawansowana jest brana pod uwagę tylko w przypadku, gdy w opcji zaawansowanej XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES ustawiono wartość TRUE.

Za pomocą ustawienia Obiekty w modelach referencyjnych w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji można określić, co ma zostać uwzględnione w kontroli kolizji. Po otwarciu nowego modelu lub ponownym uruchomieniu Tekla Structures ustawienie w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji zostanie zresetowane tak, aby odpowiadało wartości tej opcji zaawansowanej. Zmiana ustawienia w oknie Menedżer kontroli kolizji nie powoduje zmiany wartości tej opcji zaawansowanej.

Zobacz również

Znajdowanie kolizji w modelu

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​REFERENCES

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej