XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​PARTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Ustaw wartość FALSE, aby wykrywać kolizje tylko między obiektami Tekla Structures i obiektami modelu referencyjnego oraz ustaw wartość TRUE, aby wykrywać kolizje także między obiektami Tekla Structures. Wartością domyślną jest TRUE.

Za pomocą ustawienia Między elementami w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji można określić, co ma zostać uwzględnione w kontroli kolizji. Po otwarciu nowego modelu lub ponownym uruchomieniu Tekla Structures ustawienie w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji zostanie zresetowane tak, aby odpowiadało wartości tej opcji zaawansowanej. Zmiana ustawienia w oknie Menedżer kontroli kolizji nie powoduje zmiany wartości tej opcji zaawansowanej.

Zobacz również

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​REFERENCES

XS_​CLASH_​CHECK_​INSIDE_​REFERENCE_​MODELS

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​REINFORCING_​BARS

Znajdowanie kolizji w modelu

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej