XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHORD_​TOLERANCE_​FOR_​TUBE_​SEGMENTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Prędkość i dokładność

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie tolerancji cięciwy w okrągłych rurach większych od ograniczenia ustawionego za pomocą opcji zaawansowanej XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT. Wartość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 1.0.

Ponownie otwórz model, aby aktywować nową wartość.

Tolerancja cięciwy

Tolerancja cięciwy jest maksymalną różnicą między segmentem prostym używanym do wyświetlenia przekroju rurowego w widoku modelu i rzeczywistym przekrojem rurowym:

Uwaga:

Nie należy zmieniać ustawień tolerancji cięciwy w trakcie projektu. Zmiana spowoduje automatyczne utworzenie na nowo przekrojów rurowych w modelu podczas ponownego uruchomienia programu Tekla Structures, dając w efekcie nieznacznie zmienione obiekty przestrzenne, co może wpłynąć na numerację.

Zobacz również

XS_​CHORD_​TOLERANCE_​SMALL_​TUBE_​SIZE_​LIMIT

XS_​CHORD_​TOLERANCE_​FOR_​SMALL_​TUBE_​SEGMENTS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej