XS_CHECK_BOLT_EDGE_DISTANCE_ALWAYS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CHECK_​BOLT_​EDGE_​DISTANCE_​ALWAYS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie, czy odległość śruby od krawędzi ma podlegać sprawdzaniu. Aby zawsze sprawdzać odległość śruby od krawędzi, należy ustawić wartość TRUE. Aby sprawdzać, tylko gdy w elemencie znajdują się śruby (sprawdzenie nie jest przeprowadzane, jeśli jest tylko otwór), należy ustawić wartość FALSE.

Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej