XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CALCULATE_​POLYBEAM_​LENGTH_​ALONG_​REFERENCE_​LINE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Rozwinięcie

Ta opcja zaawansowana umożliwia obliczenie długości polibelki wzdłuż linii odniesienia zamiast wzdłuż osi. Domyślnie Tekla Structures mierzy długość polibelki wzdłuż osi belki niezależnie od wartości Pozycja w płaszczyźnie przypisanych belce.

Aby obliczać długość polibelki wzdłuż linii odniesienia, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Aby obliczać ją wzdłuż osi, należy ustawić wartość FALSE (domyślnie).

Po ustawieniu tej opcji zaawansowanej Tekla Structures ignoruje wszystkie parametry rozwijania zdefiniowane w pliku unfold_corner_ratios.inp. Wpływa to jednak tylko na polibelki o równych przekrojach. Długość polibelek z zakrzywionymi skosami jest zawsze kontrolowana za pomocą pliku unfold_corner_ratios.inp.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Uwaga:

Wybór osi jest zawsze bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ pozostałe zmiany nie mają wpływu na tę opcję. Na przykład jeśli długość jest obliczana za pomocą linii odniesienia i zastosowano odsunięcie w celu przesunięcia belki, można w wyniku uzyskać nieprawdziwą długość belki.

Uwaga:

Kiedy w opcji XS_​USE_​OLD_​POLYBEAM_​LENGTH_​CALCULATION ustawiono wartość TRUE, ta opcja zaawansowana nie jest używana, nawet gdy wyniki w większości przypadków mogłyby być takie same. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, zwłaszcza długości netto, zaleca się nie ustawiać dla zmiennej XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION wartości TRUE.

Zobacz również

Definiowanie parametrów rozwinięcia w pliku unfold_corner_ratios.inp

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej