XS_ATTRIBUTE_FILE_EXCLUDE_LIST

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ATTRIBUTE_​FILE_​EXCLUDE_​LIST

Kategoria

Umieszczenie pliku

Ta opcja zaawansowana umożliwia wykluczenie plików atrybutów lub raportów z interfejsu użytkownika. Z tą opcją zaawansowaną są powiązane łańcuchy sterujące dostępem do plików atrybutów lub raportów. Jeśli łańcuch sterujący występuje w dowolnym miejscu nazwy pliku atrybutów lub raportu, taki plik lub raport będzie niedostępny. Można wprowadzić kilka łańcuchów sterujących, a w wartościach jest rozróżniana wielkość liter. Znakiem separatora jest średnik (;).

Wartość domyślna to TS_Report_Inquire;dgn_attribute_info;import_revision

  • Jako wartość tej opcji zaawansowanej wprowadź nazwę pliku lub część nazwy pliku, którą chcesz wykluczyć z interfejsu użytkownika. Na przykład wpisanie w opcji zaawansowanej wartości _eng;_det spowoduje usunięcie z interfejsu użytkownika wszystkich plików atrybutów, w których nazwach występuje łańcuch _eng lub _det.

  • Wprowadź nazwę lub część nazwy raportu, który chcesz wykluczyć z okna dialogowego Utwórz raport. Na przykład ustawienie w opcji zaawansowanej wartości _Part spowoduje ukrycie raportu ts_Report_Inquire_Part.rpt w oknie dialogowym.

Przykład:

PROJ1_;PROJ2_;_TeamA;Team_Detailing

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej