Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Można zainstalować Tekla Structures na stacji roboczej za pomocą standardowych pakietów instalacji lub tworząc własną scentralizowaną instalację przy użyciu pakietów MSI. Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym.

Jeśli posiadasz licencje lokalne, musisz też zainstalować serwer licencji na własnym urządzeniu.

Wymagania dotyczące instalacji

Trimble Identity

Usługi Tekla Online, w tym licencjonowanie online, wykorzystują Trimble Identity do identyfikacji. Można używać konta Trimble Identity z innymi usługami Trimble, takimi jak Trimble Connect i SketchUp 3D Warehouse.

Każda organizacja ma co najmniej jedno konto administratora odpowiedzialnego za zarządzanie organizacją (grupą) Tekla Onlineużywaną w usługach Tekla Online. Funkcję administratora może pełnić kilka osób w firmie. Pierwszy użytkownik jest zapraszany przez przedstawiciela Trimble. Ta osoba otrzymuje uprawnienia administratora, a następnie jest odpowiedzialna za dodawanie innych użytkowników i administratorów stosownie do potrzeb.

Jako administrator:

 • Zapraszasz lub zatwierdzasz pracowników w grupie użytkowników organizacji Tekla Online, aby zezwolić im na pełen dostęp do wszystkich usług Tekla Online.
 • Dodajesz zewnętrznych użytkowników licencji.
 • Wybierz, kto ma dostęp do subskrypcji Tekla Structures Twojej firmy.
 • Usuwasz użytkowników z grupy użytkowników firmy, gdy przestają należeć do firmy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta Trimble Identity i Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla.

Wymagania wstępne instalacji Tekla Structures

Aby uzyskać informacje na temat zalecanego systemu operacyjnego i sprawdzić specyfikacje sprzętu, zobacz Zalecenia sprzętowe Tekla Structures 2022.

Tekla Structures wymaga również określonych pakietów redystrybucyjnych Microsoft. Jeżeli te pakiety redystrybucyjne lub ich nowsze wersje nie są jeszcze zainstalowane na Twoim komputerze, są one automatycznie instalowane w trakcie instalacji oprogramowania Tekla Structures. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodatkowe niezbędne komponenty oprogramowania w Zaleceniach sprzętowych Tekla Structures 2022.

W przypadku utworzenia dostosowanego pakietu instalacyjnego upewnij się, że platforma .NET Framework jest zainstalowana na komputerach klienckich.

Ponadto podczas instalowania Tekla Structures instalowane są automatycznie następujące programy instalacyjne:

 • Tsep File Dispatcher Launcher

 • Tekla Warehouse Service

Te instalatory są potrzebne, aby zapewnić prawidłowe działanie Tekla Warehouse.

Zawartość offline Tekla Warehouse jest dostępna online. Aby znaleźć tę zawartość w Tekla Warehouse, wyszukaj Katalogi i w obszarze Pokaż, wybierz opcję Kolekcje.

Instalacja Tekla Structures

Można zainstalować Tekla Structures na każdej stacji roboczej, na której działa standardowy instalator, osobno na każdej stacji roboczej lub za pośrednictwem scentralizowanej instalacji z pakietem MSI i preferowanym narzędziem do wdrażania oprogramowania.

Program i środowiska Tekla Structures można pobrać z Tekla Downloads. Aby korzystać z najnowszej wersji programu, zaleca się zainstalowanie najnowszego pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe zawierają ulepszenia i poprawki najnowszej lub poprzedniej głównej wersji lub pakietu serwisowego Tekla Structures. Dodatki service pack są dostępne dla wszystkich użytkowników mających ważną umowę serwisową lub subskrypcję.

Uwaga:

Aby zainstalować Tekla Structures, potrzebne są uprawnienia administratora.

Podczas scentralizowanej instalacji użytkownicy końcowi nie potrzebują uprawnień administratora do instalacji.

Pliki instalacji

Instalatory Tekla Structures są instalatorami .msi. Instalatory środowiska .msi zawierają zestawy instalatorów .tsep zawierające rzeczywiste pliki i ustawienia środowiska. Instalując nową wersję Tekla Structures, należy najpierw zainstalować oprogramowanie, a następnie środowiska. Instalatory .msi są instalowane na komputerze przed otwarciem Tekla Structures.

Po uruchomieniu instalatora .msi środowiska tworzy on folder środowiska i kopiuje instalatory .tsep do folderu..\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Instalator tworzy również pliki RemoveEnv.bat i ToBeRemoved.txt umieszcza je w folderze ..\Environments\<environment>. Te pliki są używane podczas odinstalowywania środowiska.

Podczas uruchamiania instalatora .msi środowiska w kreatorze instalacji można określić, czy instalatory .tsep będą uruchamiane natychmiast podczas instalacji środowiska. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, instalatory .tsep zostaną uruchomione podczas pierwszego uruchomienia Tekla Structures po instalacji. W takim przypadku Tekla Structures otwiera okno dialogowe pokazujące postęp instalacji instalatorów .tsep.

Można anulować instalację dla instalatorów rozszerzeń .tsep w oknie dialogowym i odroczyć ją do następnego uruchomienia Tekla Structures. Instalatory .tsep dla środowisk w kolejce instalacji nie zostaną anulowane, są instalowane nawet po anulowaniu. Pakiety .tsep zawierają informacje o typie produktu: środowisku lub rozszerzeniu, co służy do określenia, które instalatory można anulować.

Uruchamianie instalatorów .tsep nie wymaga uprawnień administratora. Instalatory .tsep instalują pliki środowiska w folderze ..\Tekla Structures\<version>\Environments\<environment>.

W przypadku instalowania kilku środowisk po raz pierwszy zaleca się, aby nie uruchamiać instalatorów .tsep za pomocą instalatora .msi. Niektóre pakiety .tsep są używane w więcej niż jednym środowisku, a ta sama wersja pakietu .tsep jest instalowana tylko raz. Należy pamiętać, że pierwsze uruchomienie Tekla Structures po instalacji może trwać dłużej, zwłaszcza jeśli zainstalowano kilka środowisk, ponieważ wszystkie instalatory .tsep są wtedy uruchamiane.

Instalacja Standard

Kreator instalacji Tekla Structures zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja i licencja Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures w sieci firmowej oszczędza czas w dużych przedsiębiorstwach, które mają wielu użytkowników Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa umożliwia niezauważalne instalowanie Tekla Structures w tle, ponieważ w trakcie jego trwania użytkownicy nie widzą okien dialogowych instalacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji bezobsługowej, zobacz Scentralizowana dystrybucja Tekla Structures2022.

Instalacja w środowisku wirtualnym

Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym. Wirtualizacja aplikacji i pulpitu umożliwia użytkownikom uruchamianie oprogramowania z serwera w sieci bez zainstalowanego lokalnie oprogramowania Tekla Structures na stacji roboczej. Dzięki korzystaniu z Tekla Structures działającej na serwerze wszyscy użytkownicy realizujący wspólny projekt używają tej samej konfiguracji środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji w środowisku wirtualnym, zobacz Korzystanie z Tekla Structures przy użyciu wirtualizacji aplikacji i wirtualizacji pulpitu..

Struktura folderów

Domyślnie lokalizacja instalacji znajduje się w Program Files. Po zainstalowaniu Tekla Structures w tym folderze pliki konfiguracyjne są instalowane w folderze ukrytym Program Data. Może to być preferowana lokalizacja w celu ograniczenia prawdopodobieństwa ingerencji użytkowników końcowych w instalację i konfigurację oprogramowania.

Jeśli zainstalujesz Tekla Structures w normalnym folderze plików, wszystkie pliki są zainstalowane w tym folderze. W przypadku użytkowników, którzy potrzebują łatwego dostępu do wszystkich plików, preferowana może być instalacja Tekla Structures w normalnym folderze plików.

Struktura folderów na komputerze lokalnym

Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji struktury folderów na komputerze lokalnym, zobacz Foldery instalacji Tekla Structures w sekcji Instalacja i licencja Tekla Structures.

Struktura folderów organizacji

W przypadku użycia Tekla Model Sharing można synchronizować foldery projektu i firmowe za pomocą usługi chmury Trimble Connect objętej subskrypcją Tekla Structures. .

W przypadku modeli jednego użytkownika lub modeli wielu użytkowników zalecamy używanie centralnego folderu plików do przechowywania plików modelu i konfiguracji ustawień specyficznych dla firmy oraz projektów. Tekla Structures odczytuje ustawienia z centralnego serwera plików. Na przykład przy uaktualnianiu do nowej wersji Tekla Structures lub aktualizowaniu logo firmy wystarczy zamienić pliki w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej wykonywać kopie zapasowe i przeprowadzać uaktualniania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych.

Kopia zapasowa

W przypadku wszystkich cennych informacji i prac przechowywanych przez firmę, ważne jest sporządzanie kopii zapasowych folderów modeli oraz ustawień firmowych i projektów. Jeśli firma dysponuje systemem sporządzania automatycznie zaplanowanych kopii zapasowych, najlepiej zaplanować sporządzanie kopii zapasowych w nocy, poza godzinami pracy, aby nie dopuścić do ewentualnych konfliktów w modelu.

W przypadku korzystania z licencji lokalnych należy także pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej uprawnień do licencji oraz aktywnych licencji.

Ochrona przed wirusami

W niektórych przypadkach oprogramowanie antywirusowe powodowało problemy z zapisywaniem modeli i rysunków w folderze modelu. Te problemy mogą występować przede wszystkim wtedy, gdy model jest zapisany na dysku sieciowym. Zdecydowanie zaleca się dodanie Tekla Structures do listy bezpiecznych programów systemu antywirusowego i takie skonfigurowanie ochrony przed wirusami, aby działania w folderze modelu nie były blokowane ani skanowane.

Ustawienia Tekla Structures w rejestrze Windows

Rejestr systemu Windows to hierarchiczna baza danych, w której systemy operacyjne Microsoft Windows przechowują ustawienia i opcje konfiguracyjne. Ustawienia zapisane w rejestrze są używane podczas sesji Tekla Structures oraz w trakcie instalacji Tekla Structures.

Ostrzeżenie:

Nie należy zmieniać ustawień zapisanych w rejestrze. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego. Ustawienia zapisane w rejestrze można wyświetlać za pomocą Edytora rejestru.

Ustawienia użytkownika

Niektóre z ustawień użytkownika Tekla Structures, np. ogólne opcje oraz położenie i rozmiar okien dialogowych, są przechowywane w rejestrze. Ustawienia są zapisywane w kluczu rejestru o nazwie pochodzącej od Tekla Structures numeru wersji w gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>.

Przy pierwszym uruchomieniu po instalacji Tekla Structures korzysta z ustawień domyślnych. Jeśli użytkownik zmieni jakieś ustawienie podczas sesji Tekla Structures, Tekla Structures zapisze zmiany w trakcie sesji lub przy zamykaniu Tekla Structures. Po ponownym uruchomieniu tej samej wersji Tekla Structures zostanie użyta zmieniona wartość ustawienia.

Przy uaktualnianiu Tekla Structures do nowszej wersji można skopiować zmodyfikowane ustawienia za pomocą narzędzia Kreator migracji.

Ustawienia instalacji

Instalacja Tekla Structures zapisuje informacje w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>.

Instalowanie licencji z serwera lokalnego

Jeśli posiadasz licencje lokalne, musisz też zainstalować serwer licencji na własnym urządzeniu. Jeśli używasz tylko jednej licencji Tekla Structures, możesz zainstalować serwer licencji na tym samym komputerze co Tekla Structures. W efekcie program będzie dostępny na tej konkretnej stacji roboczej. W środowisku z wieloma licencjami i użytkownikami można zainstalować serwer licencji w sieci firmowej, co pozwala na bardziej elastyczne wykorzystanie licencji stosownie do potrzeb.

Aby użytkownicy mogli zacząć korzystać z Tekla Structures z licencji lokalnych, należy:

 • Zainstalowanie i skonfigurowanie serwera licencji na komputerze.
 • Zapisanie certyfikatu uprawnień i aktywowanie licencji.
 • Połącz każdy komputer kliencki z Tekla Structures z serwerem licencji ręcznie, za pomocą niestandardowej instalacji lub przez wydanie instrukcji użytkownikom.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Licencjonowanie lokalne Tekla Structures dla administratorów.

Jeśli masz subskrypcje Tekla Structures, Tekla Structures zawsze łączy się z usługą chmury Trimble i nie musisz instalować własnego serwera licencyjnego.

Instalowanie pakietów .tsep bezpośrednio

Wskazówka:

Jeśli instalator .tsep nie jest skonfigurowany tak, aby był domyślnie uruchamiany z programem Menedżer rozszerzeń Tekla Structures, można go skonfigurować ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na instalator .tsep i wybierz Właściwości. W oknie Otwierany za pomocą: wybierz Zmień i przejdź do TsepFileDispatcherLauncher.

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany instalator .tsep.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Menedżer rozszerzeń Tekla Structures z nazwą rozszerzenia, które ma zostać zainstalowane.

  Domyślnie instalatory .tsep są otwierane za pomocą programu Menedżer rozszerzeń Tekla Structures. Niektóre instalatory .tsep są uruchamiane bezpośrednio z Tekla Warehouse przy użyciu opcji Wstaw do modelu.

 2. Wybierz wersje Tekla Structures, do których chcesz importować, i kliknij przycisk Importuj. Podczas następnego uruchomienia Tekla Structures rozszerzenia zostaną automatycznie zainstalowane i wyświetlone w oknie Menedżer rozszerzeń Tekla Structures.

Instalowanie pakietów .tsep w menedżerze rozszerzeń Tekla Structures

Możesz zainstalować instalator .tsep z Tekla Structures Menedżera rozszerzeń w Tekla Structures.

Wskazówka: W narzędziu Menedżer rozszerzeń możesz teraz wyświetlić listę rozszerzeń według typu: rozszerzenia lub środowiska. Możesz także przeszukać zawartość na podstawie nazwy, autora, opisu i typu rozszerzenia.
 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij > Zarządzaj rozszerzeniami > Menedżer rozszerzeń.
 2. Kliknij Import... i przejdź do lokalizacji instalatora .tsep, który chcesz zainstalować.
 3. Kliknij Otwórz.

Zaimportowany .tsep zostanie zainstalowany przy następnym uruchomieniu Tekla Structures. Pakiet jest pokazany w oknie Tekla Structures Menadżer rozszerzeń i gotowy do użycia w katalogu Aplikacje i komponenty.

Odinstalowywanie pakietów .tsep w menedżerze rozszerzeń Tekla Structures

 1. W menedżerze rozszerzeń Tekla Structures, wybierz pakiety .tsep, które chcesz odinstalować.

  Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby wybrać więcej niż jeden pakiet .tsep.

 2. Kliknij Usuń.
Pakiety .tsep zostaną usunięte po ponownym uruchomieniu Tekla Structures.

Odinstalowywanie pakietów .tsep przy pomocy narzędzia Kreator i moduł testujący Tekla Structures Extension Package (TSEP)

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Tekla Structures Extension Package (TSEP) builder and test runner, przejdź do katalogu ..\Program Files\Tekla Structures\<version\bin\ i kliknij dwukrotnie TeklaExtensionPackage.Builder.exe.
 2. Na karcie Uninstall TSEP based extensions wybierz pakiety .tsep, które chcesz odinstalować, a następnie kliknij Uninstall selected.

  Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby wybrać więcej niż jeden pakiet .tsep.

Wybrane pliki .tsep są usuwane. Nie musisz restartować Tekla Structures.

Instalowanie pakietów .tsep centralnie

Możesz przeprowadzić bezobsługową instalację pakietów .tsep na firmowych stacjach roboczych. Ta metoda jest przeznaczona dla administratorów systemu.

Domyślnie instalatory .tsep oczekujące na zainstalowanie są przechowywane w \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Aby zainstalować centralnie, należy skopiować instalatory .tsep do folderu %XSDATADIR%\Extensions\To be installed. Jeśli folder jeszcze nie istnieje. utwórz go.

Po uruchomieniu Tekla Structures sprawdzi dostępne instalatory .tsep z folderu \To be installed i automatycznie je zainstaluje. W przypadku starszej wersji tego samego pakietu rozszerzenia, zostanie ona odinstalowana przed zainstalowaniem nowej wersji. Instalacja zostanie anulowana, jeśli jest już zainstalowana ta sama lub nowsza wersja.

 • Zainstalowane instalatory .tsep są zapisane w folderze %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Nieprawidłowe instalatory .tsep są odinstalowywane i przenoszone do folderu %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations.
 • Anulowane instalatory .tsep są zapisywane w %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Kopiowanie instalatorów .tsep

Zaleca się użycie ROBOCOPY z wiersza polecenia (cmd.exe) do skopiowania instalatorów .tsep. Więcej informacji na temat ROBOCOPY można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft.

Podstawowa składnia ROBOCOPY to: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

Na przykład, aby skopiować instalatory .tsep w Tekla Structures 2022:
robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2022.0\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2022.0\Extensions\To be installed"
*.tsep
"C:\Program Files\Tekla Structures\2022.0\bin\TeklaExtensionPackage.TepAutoInstaller.exe"
2022.0 "C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2022.0" "2022"
To polecenie kopiuje wszystkie instalatory .tsep z sieci \Server1 bezpośrednio do lokalnego folderu \To be installed użytkownika. Po skopiowaniu TepAutoInstaller.exe instaluje wszystkie .tsep Instalatory z lokalnego folderu użytkownika\To be installed. Instalacja pakietów pozwala użytkownikom na rozpoczęcie Tekla Structures bez konieczności czekania na ukończenie instalacji.

Odinstalowywanie pakietów .tsep centralnie

Można odinstalowywać pakiety .tsep w partiach, tworząc pusty plik o nazwie RemoveExtensionOnStartup w folderze dla każdego rozszerzenia, które ma zostać odinstalowane. Przykład: \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled].

Rozszerzenia zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Aktualizacja Tekla Structures

Można zainstalować dodatki Service Pack w istniejącej instalacji Tekla Structures. Można przeprowadzić aktualizacje do nowych dodatków service pack bez aktualizowania istniejących licencji lokalnych. Nowa wersja Tekla Structures instaluje się jako osobna instancja i może istnieć na tej samej stacji roboczej z innymi wersjami Tekla Structures. Aktualizacja do nowej wersji wymaga również zaktualizowania licencji lokalnych, ponieważ licencje określają najwyższą dopuszczalną wersję. Subskrypcje Tekla Structures automatycznie zezwalają na używanie dowolnej wersji Tekla Structures, która została opublikowana w okresie subskrypcji.

Jeśli na komputerze jest już zainstalowana starsza wersja Tekla Structures, można użyć Kreatora migracji do skopiowania ustawień osobistych do nowej wersji. Za pomocą Kreator migracji można skopiować dowolne z poniższych ustawień i wartości:

 • Plik user.ini
 • Wartości w rejestrze, takie jak:
  • Paski narzędzi
  • Okna dialogowe
  • Ogólne opcje

Kreator migracji nie kopiuje plików środowiska .tsep, które zostały zainstalowane przez instalatory środowisk.

Gdy program Tekla Structures zostanie dostosowany, na przykład zostaną dodane lub zmienione rysunki lub szablony raportów i elementy katalogu, zdecydowanie zaleca się utworzenie folderów projektu i firmowych dla dostosowanych plików. Jest to przydatne, jeśli chcesz przechowywać pliki do użycia w przyszłość lub jeśli chcesz zachować je po zainstalowaniu nowej wersji.

Tekla Structures przy instalacji nowej wersji nie powoduje zastąpienia plików w folderach projektu i firmowych. Dostosowane pliki można zachować bez konieczności kopiowania i wklejania czy eksportowania i importowania z poprzednich wersji. Dzięki temu uaktualnianie jest szybsze i łatwiejsze. Jeśli wcześniejsze wersje Tekla Structures zostały dostosowane bez używania folderów firmowego lub projektu, konieczne będzie przeniesienie dostosowanych ustawień do następnej wersji Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji Tekla Structures należy zawsze przetestować działanie starych ustawień firmowych.

Wskazówka:

Jeśli chcesz skopiować ustawienia w późniejszym czasie, Kreator migracji można uruchomić ręcznie, klikając dwukrotnie MigrationWizard.exe w folderze \Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Migrations. Możesz wybrać wersję, z której zostaną skopiowane ustawienia i wersję, do której trafią.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej