Typowe pliki inicjujące (.ini) i kolejność ich odczytu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Typowe pliki inicjujące (.ini) i kolejność ich odczytu

Poniżej zamieszczono listę wszystkich typowych plików inicjujących, które są odczytywane po uruchomieniu Tekla Structures. Liczby wskazują kolejność odczytywania po uruchomieniu. Jeśli istnieją ustawienia będące ze sobą w konflikcie, pliki wczytane później zastępują te wczytane wcześniej.

Ostrzeżenie:

Zmiana wartości opcji zaawansowanej w plikach .ini zlokalizowanych poza folderem modelu nie wpływa na istniejące modele. Opcje zaawansowane można aktualizować wyłącznie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu. Nie można tego robić w pliku options.ini zlokalizowanym w folderach zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych XS_​FIRM lub XS_​PROJECT. Pliki .ini są odczytywane także przy otwieraniu istniejącego modelu, ale wstawiane są jedynie nowe opcje zaawansowane nieistniejące w plikach options_model.db lub options_drawings.db, na przykład opcje, których nie ma jeszcze w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, ale które zostały dodane w oprogramowaniu.

Uwaga:

Określając przełącznik dla opcji zaawansowanej w pliku .ini, trzeba użyć podwójnego znaku procentu %%xxx%% wokół przełącznika. Określając przełącznik w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, należy użyć tylko pojedynczego znaku procentu %xxx% wokół przełącznika. Na przykład wpisz %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% w opcji zaawansowanej XS_​BOLT_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE, jeśli definiujesz ją w pliku .ini.

Aby sprawdzić pliki, które zostały odczytane, oraz kolejność ich odczytu, przejdź do menu Plik > Historia > Historia sesji.

Plik i kolejność odczytu

Opis

1. fonts_<lang>.ini

Ten plik jest opcjonalny i jest potrzebny tylko w przypadku języków, w których używane są znaki specjalne. Przykładem może być plik fonts_jpn.ini dla języka japońskiego.

Ten plik jest odczytywany z folderu Tekla Structures\<version>\bin\, jeśli jest dostępny. Jest instalowany w folderze ..\bin podczas instalacji Tekla Structures.

UWAGA: Nie należy zmieniać tych ustawień.

2. teklastructures.ini

Plik teklastructures.ini uruchamia program Tekla Structures. Jest on odczytywany z folderu ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\.

Ten plik zawiera podstawowe ustawienia systemowe, takie jak lokalizacja plików oprogramowania i środowiska. Ten plik jest instalowany w folderze ..\bin podczas instalacji Tekla Structures. Jest zawsze odczytywany podczas uruchamiania Tekla Structures.

UWAGA: Nie należy zmieniać tych ustawień.

3. lang_<lang>.ini

Ten plik zawiera ustawienia języka. Jest on odczytywany z folderu ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\.

Ten plik jest instalowany w folderze ..\bin podczas instalacji Tekla Structures.

To, które pliki lang_<lang>.ini istnieją w folderze ..\bin, zależy od tego, które języki zostały wybrane przez użytkownika do instalacji podczas instalacji oprogramowania.

Odczytywany język zależy od języka wybranego w menu Plik > Ustawienia > Zmień język podczas poprzedniej sesji Tekla Structures.

UWAGA: Nie należy zmieniać tych ustawień.

4. env_global_default.ini

Ten plik jest używany jako domyślny dla wszystkich środowisk i zawiera ustawienia globalne. Ustawienia w pliku env_global_default.ini zapewniają podstawy do wszystkich ustawień środowisk globalnie. Ustawienia w tym pliku mogą być zlokalizowane i określone różnie w specyficznym dla danego środowiska pliku inicjującym, który jest odczytywany później niż ten plik.

Ten plik jest zawsze odczytywany podczas uruchamiania Tekla Structures z folderu ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\ i jest tam instalowany z pakietu instalacyjnego środowiska wspólnego (common).

UWAGA: Nie należy zmieniać tych ustawień.

5. Wszystkie pliki .ini zdefiniowane w skrócie/wierszu polecenia przy użyciu polecenia -I <nazwa>.ini

Zwykle brak.

6. env_<environment>.ini

Pliki env_<environment>.ini zawierają wszystkie opcje zaawansowane, których ustawienia są specyficzne dla środowiska. Są one odczytywane z folderu środowiska ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. Dokładne położenie może się różnić w zależności od środowiska.

Pliki env_<environment>.ini na komputerze użytkownika zależą od zainstalowanych pakietów środowiska. To, który plik env_<environment>.ini jest odczytywany, zależy od środowiska wybranego przez użytkownika w oknie dialogowym uruchomienia Tekla Structures.

UWAGA: Nie należy zmieniać tych ustawień.

7. role_<role>.ini

Pliki role_<role>.ini zawierają wszystkie opcje zaawansowane, które mają typowe ustawienia specyficzne dla roli. Są one odczytywane z folderu środowiska ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. Dokładne położenie może się różnić w zależności od środowiska.

Dostępne role zależą od zainstalowanych środowisk.

Rolę można wybrać w oknie dialogowym uruchamiania Tekla Structures.

Przykładowo, ten plik definiuje, że rola środowiska US imperial korzysta z jednostek brytyjskich, pokazuje ułamki prawidłowo i rozpoznaje dane wejściowe w jednostkach brytyjskich. W środowisku roli US metrycznej używane są jednostki metryczne.

UWAGA: Nie należy zmieniać tych ustawień.

8. Wszystkie pliki .ini zdefiniowane w skrócie/wierszu polecenia przy użyciu polecenia -i <nazwa>.ini

Zwykle brak.

9. company.ini

Plik company.ini przydaje się szczególnie w przypadku dużych firm, które chcą ujednolicić pewne ustawienia na poziomie przedsiębiorstwa. Plik jest odczytywany z folderu określonego przy użyciu opcji zaawansowanej XS_​COMPANY_​SETTINGS_​DIRECTORY. Ten plik jest odczytywany tylko wtedy, gdy ustawiona jest zaawansowana opcja XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY.

Ten plik jest tworzony przez administratora systemu, gdy to konieczne i nie jest tworzony podczas instalacji.

10. user.ini

W pliku user.ini użytkownik może zapisać swoje osobiste ustawienia.

Ten plik znajduje się tym samym położeniu co plik options.bin specyficzny dla użytkownika, na przykład C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.

Plik user.ini jest tworzony we wspomnianej wyżej lokalizacji podczas pierwszego uruchomienia Tekla Structures oraz utworzenia i zapisania modelu przy użyciu aktualnej wersji. Plik jest odczytywany podczas uruchamiania Tekla Structures.

Zmiany opcji zaawansowanych wprowadzane przez użytkownika w oknie dialogowym Opcje zaawansowane zastępują ustawienia we wszystkich innych plikach inicjujących, jeśli opcje zaawansowane istnieją w obu lokalizacjach.

Jeśli user.ini zawiera opcje systemowe, zawsze są one odczytywane podczas otwierania Tekla Structures.

Jeśli user.ini zawiera opcje specyficzne dla modelu, są one używane podczas tworzenia nowego modelu.

Jeśli user.ini zawiera opcje specyficzne dla użytkownika, są one używane podczas pierwszego użycia Tekla Structures.

11. options.ini w folderze systemowym

Folder jest określany przy użyciu opcji zaawansowanej XS_​SYSTEM.

12. options.ini, opcje specyficzne dla firmy, jeśli istnieją

13. options.ini, opcje specyficzne dla projektu, jeśli istnieją

Pliki option.ini zawierające ustawienia modelu specyficzne dla firmy lub projektu są zapisywane w lokalizacjach zdefiniowanych przez użytkownika przy użyciu opcji zaawansowanych XS_​FIRM i XS_​PROJECT i z nich są odczytywane. Pliki działają w sposób określony na potrzeby danej firmy lub danego projektu, jeśli model został tak skonfigurowany, aby ustawienia były odczytywane ze wspomnianych lokalizacji, oraz jeśli użytkownik ręcznie przeniósł plik options.ini do tych lokalizacji. Plik options.ini jest tworzony w folderze firmowym lub projektu, gdy użytkownik go tam skopiuje lub przeniesie.

Opcje zaawansowane specyficzne dla modelu i użytkownika można zaktualizować tylko w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub pliku options.ini znajdującym się w folderze modelu. Nie można tego zrobić w plikach options.ini specyficznych dla firmy lub projektu.

Plik options.ini w folderze firmowym lub projektu jest odczytywany podczas uruchamiania Tekla Structures lub otwierania modelu.

14. options.ini, opcje specyficzne dla modelu

Plik options.ini w folderze modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej