System wielu użytkowników

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

System wielu użytkowników

System wielu użytkowników Tekla Structures działa w sieci TCP/IP i obejmuje:

 • Komputer serwera multi-user (xs_server.exe uruchomionym przez narzędzie AlwaysUp)

 • Komputer serwera plików, który zawiera model główny

 • Komputery klientów, na których uruchomiony jest Tekla Structures

Więcej informacji na temat zalecanej konfiguracji multi-user można znaleźć w podrozdziale Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera multi-user 2.5.0 dla Tekla Structures.

Serwer multi-user Tekla Structures jako usługa

Serwer wielu użytkowników Tekla Structures działa jako usługa uruchamiana automatycznie po włączeniu komputera. Użytkownik nie musi się logować do tej usługi.

Serwer wielu użytkowników Tekla Structures wykonuje następujące zadania główne:

 • Blokuje model, gdy ktoś zapisuje lub numeruje model

 • Identyfikuje komputery klientów

 • Śledzi aktywnych użytkowników multi-user

 • Nadaje numery rysunkom zestawieniowym i rysunkom zbiorczym

 • Wyświetla ostrzeżenia w sytuacji, gdy inny użytkownik dokonał już edycji lub aktualnie edytuje rysunki albo ten sam obiekt modelu

W celu zoptymalizowania wydajności systemu wielu użytkowników na komputerze serwera wielu użytkowników Tekla Structures należy uruchamiać jak najmniej innych programów.

Wyłączenie serwera

Zanim serwer wielu użytkowników Tekla Structures zostanie zatrzymany użytkownicy powinni zapisać swoje modele robocze w modelu głównym. Jeśli usługa zostanie zatrzymana przed zapisaniem modeli roboczych, na przykład dlatego, że komputer serwera wymaga ponownego uruchomienia, należy po prostu ponownie uruchomić usługę i poprosić użytkowników o zapisanie modeli roboczych w modelu głównym.

Instalowanie serwera multi-user Tekla Structures jako usługi

Program instalacyjny serwera wielu użytkowników Tekla Structures instaluje serwer wielu użytkowników jako usługę. Po zainstalowaniu serwera usługa jest stale dostępna i uruchamiana automatycznie, gdy włączany jest komputer-serwer. Nie ma potrzeby logowania się i ręcznego uruchamiania serwera przy każdorazowym włączaniu komputera. Serwer wielu użytkowników Tekla Structures umożliwia równoczesną pracę kilku użytkowników nad tym samym modelem.

Niezależnie od używanej wersji Tekla Structures zaleca się korzystanie z najnowszej dostępnej wersji serwera wielu użytkowników.

 1. Pobierz z witryny Tekla Downloads plik instalacyjny oprogramowania serwera wielu użytkowników.
 2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
 3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

  Serwer jest domyślnie instalowany w folderze:

  c:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server

  Podczas instalowania serwera nie można zmieniać jego ścieżki instalacji.

  Jeśli instalujesz serwer multi-user na swoim komputerze, nazwą serwera jest nazwa tego komputera.

  Serwer wielu użytkowników korzysta z portu TCP/IP o numerze 1238.

Log instalacji jest zapisywany w pliku xs_server.log w folderze c:\ProgramData\TeklaStructuresServer.

Ponowne uruchamianie usługi serwera multi-user

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że model jest zablokowany, może być przydatne ponowne uruchomienie usługi serwera multi-user Tekla Structures. Usługę serwera multi-user można ponownie uruchomić bez ponownego uruchamiania komputera-serwera.

 1. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy serwera multi-user Tekla Structures zostali wylogowani z Tekla Structures.
 2. Znajdź i otwórz komputer-serwer obsługujący usługę serwera multi-user Tekla Structures.

  Nazwa komputera-serwera jest taka sama jak nazwa serwera wpisywana podczas logowania do modelu wielu użytkowników.

 3. Na komputerze-serwerze przejdź do \ProgramData\TeklaStructuresServer.

  Przykładowo, C:\ProgramData\TeklaStructuresServer.

  W folderze \ProgramData\TeklaStructuresServer można znaleźć plik o nazwie tcpip_localhost_<xxxx>.db.

 4. Jeśli plik tcpip_localhost_<xxxx>.db istnieje w folderze \ProgramData\TeklaStructuresServer, usuń go.

  Jeśli plik tcpip_localhost_<xxxx>.db nie istnieje w folderze <folder główny>\ProgramData\TeklaStructuresServer, pomiń krok 4.

 5. Otwórz menu Start systemu Windows i wpisz w polu wyszukiwania Usługi.
 6. Kliknij Usługi.
 7. W oknie dialogowym Usługi znajdź i wybierz pozycję Tekla Structures Multiuser Server.
 8. Kliknij przycisk Uruchom ponownie i poczekaj na ponowne uruchomienie usługi multi-user Tekla Structures.

Zaleca się zarezerwowanie określonego czasu w trakcie pracy po ponownym uruchomieniu usługi serwera multi-User.

Można użyć aplikacji Harmonogram zadań w systemie Windows aby utworzyć zadanie, które automatycznie uruchamia ponownie serwer multi-user Tekla Structures.

Instalowanie nowego wystąpienia usługi serwera multi-user

Na jednym komputerze-serwerze może istnieć kilka wystąpień usługi serwera multi-user Tekla Structures.

Instalowanie nowych wystąpień usługi serwera multi-user jest bardzo ważne, jeśli obok siebie ma istnieć kilka modeli o takiej samej nazwie. Serwer multi-user korzysta z nazwy modelu w celu identyfikacji modeli.

Uwaga: na jednym komputerze-serwerze może istnieć około 80 wystąpień usługi serwera multi-user Tekla Structures. Dokładna maksymalna liczba wystąpień jest nieznana. Jeśli potrzebna jest duża liczba usług serwera multi-user, zalecamy rozdzielenie usług między kilka komputerów-serwerów.

 1. Znajdź i otwórz komputer-serwer obsługujący usługę serwera multi-user.

  Nazwa komputera-serwera jest taka sama jak nazwa serwera wpisywana podczas logowania do modelu wielu użytkowników.

 2. Przejdź do C:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server.
 3. Aby utworzyć nowe wystąpienie usługi serwera multi-user, Tekla Structures, kliknij prawym przyciskiem myszy plik TS_MUSaas_Install.
 4. Wybierz opcję Uruchom jako administrator i kliknij Tak, aby potwierdzić.

  Zostanie wyświetlone powiązane okno wiersza poleceń. Można zobaczyć domyślną nazwę usługi, numer portu i miejsce docelowe dla nowego wystąpienia. Ostatni znak nazwy usługi jest identyfikatorem instancji.

  Domyślnym identyfikatorem jest 2, a domyślnym numerem portu jest 1239.

 5. W razie potrzeby zmień identyfikator lub numer portu nowego wystąpienia.

  Aby

  wykonać procedurę

  Zmiana identyfikatora

  1. Naciśnij klawisz I na klawiaturze.

  2. Naciśnij klawisz Enter.

  3. Wpisz nowy identyfikator.

  4. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić identyfikator.

  Zmiana numeru portu

  1. Naciśnij klawisz P na klawiaturze.

  2. Naciśnij klawisz Enter.

  3. Wpisz nowy numer portu.

  4. Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić numer portu.

 6. Gdy skończysz, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze z wyjątkiem I, P lub Q.

  Nowe wystąpienie serwera multi-user Tekla Structures zostało zainstalowane i uruchomione.

 7. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby zamknąć okno wiersza poleceń.

Odinstalowanie nowego wystąpienia usługi serwera multi-user

W przypadku konieczności odinstalowania wystąpienia usługi serwera multi-user Tekla Structures wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź i otwórz komputer-serwer obsługujący usługę serwera multi-user.

  Nazwa komputera-serwera jest taka sama jak nazwa serwera wpisywana podczas logowania do modelu wielu użytkowników.

 2. Przejdź do C:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server.
 3. Aby utworzyć nowe wystąpienie usługi serwera multi-user, Tekla Structures, kliknij prawym przyciskiem myszy plik TS_MUSaas_Uninstall.
 4. Wybierz opcję Uruchom jako administrator i kliknij Tak, aby potwierdzić.

  Zostanie wyświetlone powiązane okno wiersza poleceń.

 5. Wpisz identyfikator wystąpienia, które chcesz odinstalować, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Identyfikator jest ostatnim znakiem nazwy wystąpienia. Przykładowo, jeśli nazwą wystąpienia jest Tekla StructuresMultiuser Server 2, identyfikatorem jest 2.

 6. Wpisz Y, aby potwierdzić odinstalowanie wystąpienia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Wybrane wystąpienie usługi serwera multi-user Tekla Structures zostanie zatrzymane i odinstalowane. Wszystkie pliki przechowywane w folderze powiązanym z serwerem multi-user zostaną usunięte.

 7. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby zamknąć okno wiersza poleceń.

Zmiana serwera modelu wielu użytkowników

Możesz zmienić serwer modelu wielu użytkowników Tekla Structures.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Zmień serwer multi-user.
 2. Wprowadź nazwę nowego serwera lub wybierz ją z listy.
 3. Kliknij Zmień.

  Jeśli nie można nawiązać połączenia z nowym serwerem, zostanie przywrócone stare połączenie.

Uwaga:

Plik .This_is_multiuser_model, który znajduje się w folderze modelu, definiuje, czy model jest modelem wielu użytkowników, czy jednego użytkownika. Ten plik zawiera również nazwę serwera. Plik można otworzyć w dowolnym standardowym edytorze tekstu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej