Definicja ustawień i reguł AutoDefaults

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Definicja ustawień i reguł AutoDefaults

Funkcja AutoDefault umożliwia skonfigurowanie właściwości istniejących połączeń.Funkcja AutoDefaults wybiera właściwości połączenia na podstawie warunków połączeń.Funkcja AutoDefault umożliwia tworzenie reguł określających sytuacje, w których używane mają być zdefiniowane właściwości.

Aby zastosować skonfigurowane ustawienia AutoDefaults i reguły do połączeń, zobacz Modyfikowanie połączenia za pomocą funkcji AutoDefault.

Ustawienia AutoDefault

Aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja AutoDefault, kliknij Plik > Katalogi > Ustawienia AutoDefault.

Ikona Poziom konfiguracji Opis

Grupa reguł Grupy reguł umożliwiają organizowanie ustawień według różnych standardów, projektów, producentów i modeli.Grupy reguł można tworzyć, zmieniać i usuwać.

Komponenty Struktura drzewa komponentów przedstawia połączenia dostępne w paskach narzędzi komponentów w Tekla Structures.

Zestaw reguł Zestawy reguł określają, które właściwości mają być używane w określonych sytuacjach.Można tworzyć dodatkowe zestawy reguł.

Tekla Structures przetwarza zestawy reguł AutoDefaults w kolejności ich występowania w drzewie, co umożliwia kontrolę wyboru właściwości.

Plik właściwości Pliki właściwości znajdują się w zestawach reguł.Każde połączenie ma domyślnie plik definiujący standardowe właściwości, np. standard.j144 lub standard.j1042.

Można tworzyć dodatkowe pliki dla tych właściwości, które mają zostać użyte ponownie i nadawać tym plikom wyróżniające je nazwy.

Plik Defaults.zxt

Gdy używana jest funkcja AutoDefault, Tekla Structures zapisuje jej reguły w skompresowanym pliku tekstowym defaults.zxt w folderze \attributes, znajdującym się w folderze bieżącego modelu.

Plik defaults.zxt można skopiować do folderu projektu lub folderu firmowego, aby udostępnić go w innych modelach.Przy każdej zmianie konfiguracji funkcji AutoDefault należy skopiować ponownie ten plik do folderu firmowego lub folderu projektów.Aby zastosować zmodyfikowaną konfigurację w innych modelach, należy uruchomić ponownie Tekla Structures.

Uwaga:

Nie zalecamy edytowania pliku defaults.zxt za pomocą edytora tekstu. W przypadku dokonania mimo to edycji należy upewnić się, że używana jest prawidłowa składnia.Najłatwiejszym sposobem rozpakowania pliku w formacie ZXT jest zmiana rozszerzenia z ZXT na txt.gz, a następnie rozpakowanie pliku.Po zakończeniu należy zmienić rozszerzenie ponownie na ZXT.Po edycji pliku nie jest konieczne jego ponowne kompresowanie. Tekla Structures może odczytywać również nieskompresowane pliki.

Ograniczenie

AutoDefaults dotyczy tylko elementów połączenia (kątowniki, blachy ścinane, blachy końcowe, ...), śruby i spoiny.AutoDefaults nie może zmienić profilu belki lub numeru połączenia.

Tworzenie grupy reguł dla funkcji AutoDefault

Dla funkcji AutoDefault można definiować grupy reguł w celu pogrupowania ich według np. różnych standardów, projektów lub producentów.

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoDefault.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą grupę reguł i wybierz Nowa grupa reguł.
 3. Kliknij Nowy, aby zmienić nazwę grupy.

  Nadaj grupie reguł nazwę odpowiadającą jej zawartości.Można użyć na przykład nazwy producenta lub projektu albo innej nazwy, która jasno identyfikuje reguły, które będą stosowane w określonym modelu.

Podczas tworzenia nowej grupy reguł Tekla Structures automatycznie dodaje do grupy istniejące komponenty.

Tworzenie zestawu reguł dla funkcji AutoDefault

Można utworzyć zestawy reguł określające właściwości połączeń używane w przypadku spełnienia określonych warunków w modelu.

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoDefault.
 2. Kliknij symbol plusa z przodu grupy reguł , aby utworzyć strukturę drzewa.
 3. Kliknij symbol plusa z przodu odpowiedniej grupy komponentów i połączenie .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący zestaw reguł i wybierz Nowy zestaw reguł.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy zestaw reguł i wybierz Edytuj zestaw reguł....
 6. Wprowadź nazwę zestawu reguł.
 7. Wybierz regułę na liście Dostępne reguły.
 8. Kliknij przycisk strzałki w prawo, aby przenieść wybraną regułę na liście Reguły w zestawie reguł.
 9. Wprowadź wartości używane w regule:mogą to być wartości dokładne lub przedział od minimalnej do maksymalnej.
 10. Wybierz na liście Wybór plików parametrów w zestawie reguł sposób wybierania właściwości w zestawie reguł.
  Opcja Opis
  Użyj kombinacji pierwszych parametrów Tekla Structures używa plików właściwości znalezionych w pierwszym pasującym podzestawie reguł i nie sprawdza innych zestawów.
  Powtarzaj, dopóki symbol połączenia nie będzie zielony Tekla Structures sprawdza podzestawy reguł do czasu znalezienia pasujących właściwości.
  Powtarzaj, dopóki symbol połączenia nie będzie żółty Tekla Structures sprawdza podzestawy reguł do czasu znalezienia pasujących właściwości.
  Użyj kombinacji wszystkich parametrów Tekla Structures sprawdza wszystkie zestawy reguł i używa plików właściwości znalezionych we wszystkich pasujących zestawach.Kolejność plików właściwości ma znaczenie.

  Podczas łączenia przez Tekla Structures plików właściwości, najnowsze pliki (znajdujące się najniżej w strukturze drzewa) zastępują wcześniejsze.Jeśli dla właściwości nie zostaną wprowadzone wartości, Tekla Structures nie zastępuje poprzednich wartości właściwości.

 11. Kliknij OK.
Uwaga:

Kolejność reguł w strukturze drzewa ma znaczenie. Tekla Structures stosuje pierwszą regułą spełniającą warunki w modelu, zatem najbardziej ograniczającą regułę należy umieścić najwyżej w strukturze drzewa, a najbardziej ogólną najniżej.

Aby zmienić priorytet zestawu reguł, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

Modyfikowanie właściwości połączenia dla funkcji AutoDefault

Każde połączenie ma domyślny plik standard definiujący właściwości połączenia.Właściwości używane przez ten plik można zmieniać.Zapisz właściwości połączenia, których chcesz używać, i ustaw plik standard tak, aby te właściwości były używane w ustawieniach funkcji AutoDefault.

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoDefault.
 2. Kliknij symbol plusa z przodu grupy reguł , aby utworzyć strukturę drzewa.
 3. Kliknij symbol plusa z przodu odpowiedniej grupy komponentów i połączenie .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik połączenia standard.j, który chcesz zmienić, np. standard.j144, i wybierz Edytuj parametry połączenia....
 5. W oknie dialogowym połączenia ustaw właściwości, które chcesz zapisać.

  Mogą to być na przykład właściwości śruby, profili i materiałów.

 6. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź opisową nazwę właściwości.
 7. Skopiuj tę nazwę w opcji Kod połączenia na zakładce Ogólne.

  Użycie tej samej nazwy umożliwia sprawdzenie, których właściwości Tekla Structures używa w określonych sytuacjach. Tekla Structures nie wyświetla automatycznie wartości funkcji AutoDefault w oknie dialogowym połączenia.

 8. Kliknij Zapisz jako.

  Tekla Structures zapisuje plik właściwości w folderze \attributes znajdującym się w folderze bieżącego modelu.Nazwa pliku składa się z nazwy wprowadzonej w obszarze Zapisz jako i rozszerzenia pliku .jXXX, gdzie XXX to numer połączenia, np. sec_0-190.j144.

 9. Kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe połączenia i powrócić do okna dialogowego Konfiguracja AutoDefault.

  W przypadku kliknięcia OK w celu zamknięcia okna dialogowego połączenia przy następnym użyciu połączenia należy wczytać właściwości domyślne.Użycie właściwości domyślnych umożliwia funkcji AutoDefault modyfikację właściwości.

 10. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy plik standard.j i wybierz polecenie Wybierz parametry połączenia....

  Zostanie otwarte okno dialogowe Lista plików atrybutów, zawierające właściwości ustawione i zapisane w oknie dialogowym połączenia.

 11. Wybierz plik w oknie dialogowym Lista plików atrybutów.
 12. Kliknij OK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej