Ustawienia definiowane przez opcje zaawansowane

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Ustawienia definiowane przez opcje zaawansowane

Opcje zaawansowane mogą być specyficzne dla użytkownika, modelu, systemu lub roli:

 • Opcje zaawansowane specyficzne dla użytkownika są zapisywane w lokalnym pliku options.bin, który domyślnie znajduje się w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings, oraz działają w określony sposób we wszystkich modelach użytkownika. Folder można zmienić, używając opcji zaawansowanej XS_​USER_​SETTINGS_​DIRECTORY. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane typem jest USER. Niektóre opcje zaawansowane specyficzne dla użytkownika wymagają ponownego uruchomienia Tekla Structures po zmianie wartości.

 • Opcje zaawansowane specyficzne dla modelu działają w określony sposób tylko w aktualnym modelu. Ustawienia są zapisywane w bazach danych options_model.db i options_drawings.db w folderze modelu. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane typami są MODEL lub DRAWINGS. Niektóre specjalne opcje specyficzne dla modelu, które nie są widoczne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane można zmienić w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu.

 • Opcje zaawansowane specyficzne dla systemu mają ogólne zastosowanie dla wszystkich sesji Tekla Structures oraz działają w określony sposób w odniesieniu do wszystkich użytkowników we wszystkich modelach. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane typem jest SYSTEM. Opcje zaawansowane specyficzne dla systemu można zapisać w bazie danych opcji, klikając SYSTEM obok danej opcji i zmieniając wartość na MODEL(SYSTEM). Należy pamiętać, że zmieniona wartość będzie miała zastosowanie tylko do aktualnego modelu. Opcję zaawansowaną MODEL(SYSTEM) można zmienić z powrotem na SYSTEM poprzez zmianę wartości na SYSTEM. Zostanie ona wtedy usunięta z bazy danych opcji. Niektóre opcje zaawansowane specyficzne dla systemu wymagają ponownego uruchomienia Tekla Structures po zmianie wartości.

  Opcje zaawansowane specyficzne dla systemu są odczytywane z plików .ini środowiska:

  • Globalne ustawienia systemu są odczytywane ze wspólnego pliku env_global_defalt.ini w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\. Te ustawienia są używane we wszystkich środowiskach.

  • Ustawienia systemu specyficzne dla środowiska są odczytywane z pliku env_<środowisko>.ini w folderze środowiska. Zastępują one dowolne ustawienia zdefiniowane na poziomie globalnym w pliku env_global_default.ini.

  • Ustawienia systemu specyficzne dla roli są odczytywane z pliku role_<rola>.ini w folderze środowiska. Zastępują one dowolne ustawienia zdefiniowane na poziomie globalnym i środowiska w plikach env_global_default.ini i env_<środowisko>.ini.

  • Ustawienia specyficzne dla systemu na poziomie firmy zastępują wszystkie inne opcje zaawansowane specyficzne dla systemu. Można zapisać je w folderach firmowym lub projektu poprzez ustawienie folderów dla opcji zaawansowanych XS_​FIRM i XS_​PROJECT.

 • Opcje SYSTEM(ROLE) zwykle są specyficzne dla roli. Ustawienia są odczytywane z plików .ini i nie są zapisywane w bazach danych. W razie zmiany lub modyfikacji typu, opcja stanie się zależna od modelu i zostanie zapisana w bazach danych. Opcje MODEL/DRAWING(ROLE) są opcjami SYSTEM(ROLE), których typ lub ustawienia zostały zmienione. Zmiana może zostać użyta, gdy opcja SYSTEM(ROLE) ma zostać zapisana z modelem w bazach danych options_model.db i options_drawings.db w folderze modelu. Można przywrócić ustawienie SYSTEM(ROLE) dla tych opcji, które przyjmą wartość domyślną.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej