Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne ulepszenia zbrojenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne ulepszenia zbrojenia

Tekla Structures 2022 wprowadza zaktualizowane ustawienia rozstawu, zakrzywione powierzchnie ramienia, ulepszenia wydajności oraz nowe właściwości zestawów prętów. Polecenie Zbadaj środek ciężkości może być teraz stosowane dla obiektów zbrojenia, a układ wielu paneli właściwości został częściowo zmieniony. Wprowadzono również ulepszenia w oknie Menedżer kształtów zbrojenia.

Ulepszone właściwości rozstawu zestawów prętów

Właściwości rozstawu zestawu prętów są teraz podobne do właściwości grup prętów. Właściwości te są dostępne w panelu właściwości w obszarze Rozkład, który zastąpił wcześniejszą sekcję Właściwości rozstawu.

Po wybraniu co najmniej jednego zestawu prętów i co najmniej jednej grupy prętów można teraz modyfikować ich właściwości rozstawów równocześnie, ponieważ mają one te same właściwości.

Te same właściwości rozstawu są również dostępne dla podrzędnych linii prowadzących i modyfikatorów właściwości zestawu prętów.

Modyfikowanie rozstawów prętów w widokach modelu

Oprócz zmiany wartości rozstawu w panelach właściwości Zestaw prętów, Linia podrzędna zestawu prętów lub Modyfikator właściwości zbrojenia można również modyfikować rozstawy prętów w zestawie w widoku modelu za pomocą wymiarów i uchwytów bezpośredniej zmiany.

Aby zmienić rozstawy podrzędnych linii prowadzących niezależnie od głównej linii prowadzącej, ustaw opcję Dziedzicz z głównego na Nie. W przypadku modyfikatorów właściwości nadaj nowej właściwości Zmień rozkład wartość Tak.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.

 2. Wybierz zestaw prętów, podrzędną linię prowadzącą lub modyfikator właściwości.

 3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień rozstawy.

 4. Kliknij wartość rozstawu, offset początku/końca lub liczbę prętów na linii prowadzącej, wprowadź nową wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Na kontekstowym pasku narzędzi możesz również wybrać opcję Metoda tworzenia. Za pomocą opcji Rozstaw dokładny możesz wyświetlić listę wartości rozstawu (oddzielonych spacjami) i/lub użyć mnożenia do powtórzenia tego samego rozstawu, np. 100 200 5*300.

Aby dodać, przesunąć lub usunąć pojedyncze pręty, kliknij kolejno Przesuń, dodaj, usuń zbrojenie na kontekstowym pasku narzędzi, a następnie użyj uchwytów bezpośredniej zmiany i . Możesz również użyć listy Wyklucz w panelu właściwości, aby pominąć pierwsze i/lub ostatnie pręty w zestawie.

Rozstawy prętów w istniejących komponentach użytkownika

W komponentach użytkownika, które zostały utworzone przy użyciu wcześniejszych wersji Tekla Structures, rozstawy prętów w zestawach prętów są automatycznie konwertowane w celu zastosowania nowych właściwości rozstawów. Należy pamiętać, że jeśli zmienne parametryczne zostały użyte do określenia wartości rozstawu, takie komponenty użytkownika muszą być edytowane , aby korzystały z nowych właściwości rozstawu.

Pozostałe właściwości dowolnego wystąpienia komponentu użytkownika nie zostaną zmienione.

Zakrzywione powierzchnie ramienia zestawów prętów

Podczas tworzenia zestawów prętów za pomocą polecenia Według linii prowadzących Tekla Structures tworzy teraz powierzchnie ramienia na elementach betonowych. Powierzchnie ramienia mogą być zakrzywione lub płaskie; ułatwiają i usprawniają one zbrojenie zakrzywionych lub złożonych konstrukcji betonowych.

Aby dodać powierzchnię ramienia do istniejącego zestawu prętów, wybierz zestaw prętów w modelu, kliknij nowy przycisk Dodaj powierzchnię ramienia na karcie kontekstowej Zestaw prętów na wstążce, a następnie wybierz powierzchnię, do której chcesz dodać powierzchnię ramienia.

Aby dowiedzieć się więcej o pracy z powierzchniami ramienia, zobacz podrozdział Modyfikowanie zestawu prętów za pomocą lic i powierzchni ramion.

Należy pamiętać, że zestawy prętów z powierzchniami ramienia mogą mieć tylko dwie linie prowadzące.

Zmiana orientacji płaszczyzny prętów w zestawach prętów

Domyślnie Tekla Structures tworzy pręty zestawu prętów na płaszczyznach, które są prostopadłe do linii prowadzących. W przypadku pochyłych lub złożonych konstrukcji betonowych może być wymagane wyrównanie płaszczyzn względem globalnej osi Z modelu lub w inny sposób.

Aby zmienić orientację płaszczyzny prętów wybranego zestawu prętów, kliknij nowy przycisk Orientacja płaszczyzny pręta na kontekstowym pasku narzędzi. Tekla Structures wyświetla żółtą strzałkę z dwoma uchwytami bezpośredniej zmiany w punkcie początkowym głównej linii prowadzącej, a pręty są wyrównywane zgodnie z kierunkiem globalnym.

Aby zmienić orientację płaszczyzny prętów w inny sposób, przeciągnij uchwyty.

Aby przywrócić pierwotną orientację płaszczyzny prętów i ukryć żółtą strzałkę, na kontekstowym pasku narzędzi kliknij ponownie przycisk .

Nowe ustawienie modyfikatorów właściwości

Z pomocą modyfikatorów właściwości zestawu prętów można teraz modyfikować wszystkie pręty zestawu prętów znajdujące się w tej samej płaszczyźnie, nawet jeśli modyfikator właściwości (lub jego rzutowanie) nie dotyka wszystkich prętów. Nowe ustawienie Cała powierzchnia jest dostępne w sekcji Specjalne we właściwościach modyfikatora właściwości zbrojenia.

Jeśli opcja Cała powierzchnia ma wartość Tak, wystarczy utworzyć jeden modyfikator właściwości, który będzie wpływał na przykład na pręty w zestawie po przeciwległej stronie otworu.

Cała powierzchnia = Tak Cała powierzchnia = Nie

Ulepszenia wydajności zestawów prętów

Modyfikowanie zestawów prętów jest teraz szybsze niż wcześniej. Wydajność została poprawiona zwłaszcza w modelach z dużą liczbą zestawów prętów, które stykają się ze sobą. Ponadto modyfikowanie rozstawu prętów jest teraz znacznie szybsze w zestawach prętów zawierających dużą liczbę stref rozstawu.

Środek ciężkości obiektów zbrojenia

Teraz możesz zbadać środek ciężkości obiektów zbrojenia. Dobrze jest znać środek ciężkości, gdy obiekty są podnoszone lub transportowane.

 1. Wybierz jeden lub więcej elementów zbrojenia w modelu

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zbadaj środek ciężkości.

  • Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Środek ciężkości.

Tekla Structures tworzy punkt w środku ciężkości wybranych obiektów i wyświetla informacje na temat środka ciężkości w osobnym oknie.

Aby usunąć punkt z modelu, przerysuj widok modelu.

Zmiany w panelach właściwości obiektów zbrojenia

Wprowadzono zmiany w układach panelu właściwości dla zestawów prętów i modyfikatorów zbrojenia, a także dla prętów zbrojeniowych, grup prętów, siatek zbrojeniowych i strun. Zmieniono niektóre sekcje w panelach właściwości, a niektóre właściwości zostały przeniesione do różnych sekcji. Na przykład dotychczasowa sekcja Atrybuty została zastąpiona sekcjami Ogólne i Specjalne, a sekcja Tworzenie została usunięta, a jej zawartość przeniesiona do sekcji Rozkład.

Dzięki tym zmianom różne panele właściwości są teraz ułożone w spójniejszy sposób względem siebie, a wspólne właściwości różnych typów obiektów są teraz łatwiejsze do znalezienia i zmodyfikowania.

Metody łączenia obiektów zbrojenia

Teraz możesz określić, jak są łączone obiekty zbrojenia. Użyj nowego atrybutu użytkownika Metoda łączenia dla obiektów zbrojenia dostępnego na karcie Parametry w oknie dialogowym atrybutów definiowanych przez użytkownika. Dostępne metody łączenia obejmują Luźne, Związane, Spawane oraz Luźna wiązka.

Ulepszenia w Menedżerze kształtów zbrojenia

 • Gdy nowa zaawansowana opcja XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR jest ustawiona na TRUE, co jest wartością domyślną, Menedżer kształtów zbrojenia rozpoznaje teraz i używa geometrię prętów złożoną z polikrzywych. Jest to przydatne w przypadku zestawów prętów z powierzchniami ramienia.

  Ponadto konwersja geometrii prętów, która rozpoznaje łuki i usuwa dodatkowe punkty na segmentach prostych prętów, została rozszerzona, tak aby sąsiadujące ze sobą łuki polikrzywych były łączone w jeden łuk, jeżeli odchylenie geometrii jest mniejsze niż tolerancja krzywej.

  Wcześniej geometria prętów złożonych z polikrzywych była rozpoznawana jako polikrzywe, co mogło skutkować tworzeniem łańcuchu polikrzywych krótkich ramion prętów. Dzieje się tak również, jeśli opcja XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR jest ustawiona na FALSE.

 • Jeżeli zdefiniujesz reguły kształtu gięcia w oknie Menedżer kształtów zbrojenia, możesz teraz stosować następujące nowe logiczne operatory porównania:

  • Nierównolegle

  • Nieprostopadły

  • Niewspółliniowe

  • Niepokrywające się

 • Możesz teraz porównywać wybrane pręty zbrojeniowe w modelu z istniejącymi kształtami gięcia w plikach RebarShapeRules.xml.

  To ulepszenie zostało wprowadzone w wersji Tekla Structures 2021 SP2.

 • W oknie Menedżer kształtów zbrojenia pręty, które nie są rozpoznawane z pierwotnym porządkiem, są teraz automatycznie badane również w odwróconej kolejności punktów wejściowych. To ulepszenie eliminuje potrzebę tworzenia duplikatów definicji dla określonych kształtów prętów.

  To ulepszenie zostało wprowadzone w wersji Tekla Structures 2021 SP4.

 • W pliku RebarShapeManager.CustomProperties.dat można teraz zdefiniować dowolny atrybut zdefiniowany przez użytkownika lub dowolne z poniższych właściwości wbudowanych, które mają być używane jako właściwości niestandardowe:

  • NAME

  • GRADE

  • SIZE

  • CLASS

  • proSERIE

  • proSTARTNUMBER

  Użyj proSERIE jako przedrostka numeracji i proSTARTNUMBER jako numeru początkowego.

  To ulepszenie zostało wprowadzone w wersji Tekla Structures 2021 SP4.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej