Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych

Tekla Structures 2022 rozszerza funkcje wewnętrznej inteligencji Tekla Structures i zapewnia prosty i wydajny sposób tworzenia rysunków produkcyjnych zespołów dla klientów z segmentów stali oraz prefabrykacji.

Rysunki produkcyjne to nowa, wydajniejsza i prostsza metoda tworzenia rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych. Jest to połączenie istniejących narzędzi do tworzenia rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych z nowymi funkcjami zmniejszającymi liczbę powtarzalnych prac w procesie tworzenia rysunku.

Tak jak w przypadku bieżących funkcji, można tworzyć rysunki z użyciem wstępnie zapisanych ustawień dla różnych obiektów modelu lub używając istniejących rysunków w modelu jako szablonów. Nowe funkcje rysunków produkcyjnych zapewniają lepsze zarządzanie procesem tworzenia, pozwalają na wybór ustawień dla każdego obiektu modelu lub najlepszego pasującego szablonu rysunku w bieżącym modelu.

Nowa funkcjonalność zapewnia następujące korzyści:

 • Automatyczny wybór najlepszego pasującego rysunku w bieżącym modelu

  W przeciwieństwie do funkcji dotychczasowej, nowa funkcjonalność eliminuje bezproduktywne zadania wyszukiwania podobnych szablonów rysunków, ponieważ Tekla Structures wykonuje to automatycznie.

 • Grupowe tworzenie rysunków jednym kliknięciem za pomocą szablonów lub zapisanych ustawień rysunków

  Twórz rysunki różnych typów obiektów za jednym razem bez marnowania czasu na wybieranie oddzielnych ustawień i szablonów klonowania dla poszczególnych obiektów modelu.

 • Uproszczony proces pracy i interfejs użytkownika

  Funkcje tworzenia i klonowania rysunku są scentralizowane w jednym miejscu.

 • Elastyczne opcje sterowania metodami tworzenia

  Nowa funkcjonalność zapewnia wyraźny podział między tworzeniem rysunków na podstawie zapisanych ustawień i na podstawie szablonów, a także pozwala korzystać z tych dwóch opcji zamiennie.

 • Możliwość tworzenia rysunków dla wszystkich obiektów należących do zespołu lub zespołu betonowego

  Tekla Structures może wykrywać wszystkie podzespoły i elementy należące do wybranego zespołu lub zespołu betonowego, a następnie tworzyć rysunki dla nich wszystkich za jednym kliknięciem, w tym powiązane elementy lub powiązane podzespoły.

Co się stało ze starymi poleceniami tworzenia rysunku

Funkcja rysunków produkcyjnych zastępuje następujące polecenia tworzenia rysunku:

 • Utwórz rysunek pojedynczego elementu (W)
 • Utwórz rysunek zespołu (A)
 • Utwórz rysunek zespołu betonowego (C)

Te polecenia zostały usunięte ze wstążki, menu kontekstowego oraz z kontekstowego paska narzędzi. Są one nadal dostępne w menu Szybkie uruchamianie.

Polecenia służące do tworzenia rysunków i otwierania menu Katalog rysunków głównych są teraz umieszczane bezpośrednio na karcie Rysunki i raporty na liście rozwijanej.

Jak zacząć

 • Najpierw wybierz obiekty w modelu.

  Uwaga:

  Aby utworzyć rysunki zespołu, upewnij się, że przełącznik wyboru Wybierz zespoły jest aktywny w modelu przed wybraniem jakichkolwiek obiektów. Alternatywnie można za pomocą odpowiednich filtrów wyboru oraz opcji Widoczności obiektów w oknie dialogowym Przegląd tworzenia wskazać obiekty, dla których mają być utworzone rysunki.

  Jeśli wybrano elementy w modelu, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, czy mają zostać utworzone rysunki pojedynczych elementów. Jeśli chcesz utworzyć rysunki pojedynczych elementów, kliknij OK, w przeciwnym razie kliknij Anuluj.

  Tak domyślnie wygląda lista rozwijana wstążki, kiedy są zaznaczone obiekty i oba przełączniki są włączone:

 • Włącz lub wyłącz przełączniki Przegląd tworzenia i Utwórz inteligentnie w zależności od tego, czy chcesz od razu przystąpić do tworzenia rysunków czy otworzyć okno dialogowe Przegląd tworzenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień procesu tworzenia.

 • Wybierz polecenie Utwórz rysunek produkcyjny ze wstążki, menu kontekstowego lub na kontekstowym pasku narzędzi. Tekla Structures utworzy rysunki natychmiast lub otworzy okno dialogowe Przegląd tworzenia w celu kontroli procesu tworzenia w zależności od wybranych przełączników.

Szybkie tworzenie rysunków przy użyciu funkcji Utwórz inteligentnie

 • Aby szybko tworzyć rysunki na podstawie najlepszego pasującego szablonu rysunku w bieżącym modelu, wybierz obiekty w modelu, włącz tylko przełącznik Utwórz inteligentnie i wybierz polecenie Utwórz rysunek produkcyjny na wstążce, w menu kontekstowym lub na kontekstowym pasku narzędzi. Jeśli pasujący rysunek nie zostanie znaleziony, rysunki będą tworzone na podstawie ustawień zastosowanych w oknie dialogowym właściwości rysunku.

Nie włączaj przełącznika Utwórz inteligentnie, jeśli Tekla Structures ma nie wyszukiwać najlepiej dopasowanych szablonów rysunku. Po wyłączeniu przełącznika i wybraniu polecenia Utwórz rysunek produkcyjny otworzy się okno dialogowe Przegląd tworzenia i wyświetli się pytanie o utworzenie rysunków z użyciem Zastosowanych ustawień we wszystkich obiektach modelu na liście.

Należy pamiętać, że funkcja Utwórz inteligentnie nie wyszukuje najlepiej dopasowanego szablonu rysunku dla pojedynczych elementów i zespołów prętów.

Kontrola procesu tworzenia rysunku przy użyciu okna Przegląd tworzenia

 • Aby uzyskać większą kontrolę nad procesem tworzenia rysunku, wybierz obiekty w modelu, upewnij się, że włączono oba przełączniki Przegląd tworzeniai Utwórz inteligentnie, a następnie wybierz polecenie Utwórz rysunek produkcyjny na wstążce, w menu kontekstowym lub kontekstowym pasku narzędzi. Wybierz niezbędne opcje i ustawienia opisane poniżej i kliknij Utwórz.

Gdy narzędzie zakończy analizę obiektów modelu, zostanie wyświetlone okno dialogowe Przegląd tworzenia z listą wybranych obiektów i najlepiej dopasowanych szablonów rysunku dla poszczególnych obiektów w kolumnie Utwórz z.

Wybierz odpowiednie opcje i ustawienia:

 • Gdy przełącznik Utwórz inteligentnie jest włączony, możesz wybrać dowolny innym szablon z bieżącego lub dowolnego innego modelu na liście rozwijanej, a następnie skorzystać z opcji Szukaj, aby znaleźć szablon rysunku.

 • Jeśli włączona jest opcja Utwórz inteligentnie, można wybrać z bieżącego modelu obiekty rysunku, których rysunki mają zostać użyte jako szablon. W tym celu wybierz opcję Wybierz z modelu..., a następnie wybierz obiekt z modelu spośród obiektów dostępnych do wyboru.
 • Aby określić, czy niektóre obiekty rysunku mają zostać ponownie utworzone przy użyciu ustawień wybranego szablonu rysunku lub zastosowanych ustawień, otwórz okno dialogowe Utwórz inteligentnie - reguły.

 • Aby korzystać tylko z zastosowanych ustawień, wyłącz opcję Utwórz inteligentnie. Domyślnie, jeśli najlepszy pasujący szablon nie został znaleziony, funkcja Utwórz inteligentnie jest automatycznie wyłączona, a Zastosowane ustawienia stają się dostępne. Inne zapisane ustawienia można wybrać z listy rozwijanej.

 • Usuń zaznaczenia pól wyboru przed obiektami modelu, aby zapobiec tworzeniu rysunków dla tych obiektów.
 • Aby wybrać ten sam, najlepiej dopasowany szablon lub zastosowane ustawienia dla kilku obiektów modelu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift lub Ctrl, wybierz obiekty modelu, a następnie wybierz odpowiedni najlepiej dopasowany szablony lub zastosowane ustawienia w kolumnie Utwórz z.

 • Włącz lub wyłącz następujące opcje Widoczności obiektu, aby określić, które obiekty są wyświetlane w oknie dialogowym Przegląd tworzenia:

  • Zespoły: Wyświetla wybrane zespoły.
   • Powiązane elementy: Wyświetla wybrane elementy powiązane z zespołami.
   • Powiązane podzespoły: Wyświetla wybrane podzespoły powiązane z zespołami.
  • Elementy: Wyświetla wszystkie wybrane elementy.
  • Obiekty posiadające rysunki: Wyświetla obiekty, które mają już rysunki.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej