Właściwości linii podziału

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości linii podziału

Aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości linii podziału zestawu prętów, można użyć panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi. Plik właściwości ma rozszerzenie .rst_sm.

Niektóre z poniższych ustawień zależą od kierunku linii podziału. Symbol strzałki obok punktu środkowego każdej linii podziału wskazuje kierunek i lewą oraz prawą stronę linii podziału. Strzałka wskazuje początek w kierunku końca linii podziału.

Specjalny

Opcja Opis
Śledź krawędzie

Określ, czy linia podziału ma podejmować próby podążania za krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi tej linii.

Uwzględnione pręty

Określ, ile prętów można zmodyfikować w jednym położeniu:

 • 1/1 = wszystkie pręty będą modyfikowane w tym samym przekroju.
 • 1/2 = co drugi pręt będzie modyfikowany w tym samym przekroju.
 • 1/3 = co trzeci pręt będzie modyfikowany w tym samym przekroju.
 • 1/4 = co czwarty pręt będzie modyfikowany w tym samym przekroju.
Pierwszy uwzględniony

Umożliwia zdefiniowanie, który pręt jest pierwszym prętem do zmodyfikowania, zaczynając od pierwszego końca modyfikatora.

Wprowadź liczbę dodatnią lub użyj przycisków strzałek, aby ją zmienić.

Typ podziału Wybierz Zakład lub Odgięcie.
Offset podziału

Określa, jak daleko od linii podziału zostanie utworzony podział.

Wartości dodatnie powodują przesunięcie podziału na prawą stronę, a wartości ujemne na lewą stronę linii podziału.

Zakładanie

Te właściwości są dostępne, gdy Typ podziału to Zakład.

Opcja Opis
Typ zakładu Wybierz Zakład standardowy lub Zakład użytkownika.
Długość zakładu W przypadku zakładu użytkownika należy wprowadzić długość połączenia na zakład.

W przypadku zakładu standardowego długość zakładu jest odczytywana z Katalogu zbrojenia (rebar_database.inp).

Strona zakładu

Wybierz stronę połączenia na zakład z linii podziału:

 • Zakład w lewo
 • Zakład w prawo
 • Zakład względem środka
Położenie zakładu Określ, czy zachodzące pręty są ustawione równoległe względem siebie czy jeden nad drugim.

Odgięcie

Te właściwości są dostępne, gdy Typ podziału to Odgięcie.

(1) = Położenie linii podziału

Opcja Opis
Typ odgięcia Wybierz Odgięcie standardowe lub Odgięcie użytkownika.

W przypadku odgięcia standardowego wymiary odgięcia są odczytywane z pliku Katalog zbrojenia (rebar_database.inp).

Prosta długość odgięcia W przypadku odgięcia użytkownika należy wprowadzić długość prostego segmentu odgięcia.

Jest to wartość (2) na ilustracji powyżej.

Długość odgięcia W przypadku odgięcia użytkownika należy wybrać, czy długość odgiętego segmentu jest określana w kierunku ukośnym (4) czy poziomym (3):

lub

Następnie wybierz i wprowadź wymaganą odległość lub mnożnik średnicy pręta.

Offset odgięcia W przypadku odgięcia użytkownika należy wprowadzić odległość offsetu prostego segmentu odgięcia.

Jest to wartość (5) na ilustracji powyżej.

Wartością domyślną jest 2 * rzeczywista średnica pręta.

Bok odgięcia Wybierz, po której stronie linii podziału zostanie utworzone odgięcie: po lewej czy po prawej.
Obrót odgięcia Umożliwia zdefiniowanie kąta odgięcia.

Przesunięcie

Opcja Opis
Typ przesunięcia

Określ, czy zakłady są rozmieszczane równomiernie i w jakim kierunku. Dostępne ustawienia:

 • Brak przesunięcia
 • Przesunięcie w lewo
 • Przesunięcie w prawo
 • Przesunięcie od środka
Wartość przesunięcia Odsunięcie sąsiednich prętów, jeśli ma miejsce przesunięcie.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej