Właściwości zestawu prętów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości zestawu prętów

Aby wyświetlić i modyfikować właściwości zestawu prętów, użyj panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi. Plik właściwości ma rozszerzenie .rst.

Ogólne

Opcja Opis
Nazwa

Określona przez użytkownika nazwa prętów.

Tekla Structures używa nazw prętów w raportach i listach na rysunkach oraz do identyfikacji prętów tego samego typu.

Gatunek

Gatunek stali prętów.

Kombinacje gatunku, rozmiaru i promienia są predefiniowane w katalogu zbrojenia. Kliknij przycisk ... w panelu właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pręt. W tym oknie dialogowym wyświetlane są dostępne rozmiary prętów dla wybranego gatunku. Można również określić, czy pręty są prętami głównymi, strzemionami czy klamrami.

Rozmiar

Średnica prętów.

W zależności od środowiska jest to średnica nominalna prętów lub znak definiujący średnicę.

Promień gięcia

Wewnętrzny promień gięcia prętów.

Promień gięcia jest zgodny ze stosowaną w projekcie normą. Pręty główne, strzemiona, pętle i haki zwykle mają minimalne wewnętrzne promieni gięcia, które są proporcjonalne do średnicy pręta zbrojeniowego. Rzeczywisty promień gięcia jest zwykle wybierany w taki sposób, aby pasował do rozmiaru wałków w maszynie do gięcia prętów.

Wartości automatyczne są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, na przykład [120.00].

Klasa

Używane do grupowania zbrojenia.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów prętów w różnych kolorach.

Numeracja

Serie numeracji prętów.

Specjalny

Opcja Opis
Śledź krawędzie

Określ, czy linia prowadząca zestawu prętów ma podejmować próby podążania za krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi tej linii.

Numer warstwy

Określa kolejność warstw prętów. Im niższy numer warstwy, tym warstwa prętów jest bliżej powierzchni betonu. Można używać zarówno numerów dodatnich, jak i ujemnych.

Jeśli numery porządkowe warstw nie zostaną określone, Tekla Structures rozmieści warstwy prętów według kolejności ich utworzenia. Warstwa prętów utworzona jako pierwsza będzie najbliżej powierzchni betonu.

Kolejność warstw można dopasować, korzystając z następujących opcji na kontekstowym pasku narzędzi:

Pamiętaj, że jeśli kopiujesz właściwości z jednego zestawu prętów do innego, numer kolejności warstwy nie zostanie skopiowany.

Rozkład

Opcja Opis
Odsunięcie początku

Offsety na początku i na końcu linii prowadzącej.

Domyślnie Tekla Structures oblicza wartości odsunięcia na podstawie ustawień otuliny betonowej i średnicy pręta. Wartości automatyczne są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, na przykład [32.00].

Należy pamiętać, że wartości automatycznego odsunięcia mogą się zmieniać, jeśli zewnętrzne pręty w zestawie prętów są podzielone według linii podziału, a pręty podziału będą kończyć się w obszarze otuliny betonowej.

Offset końca
Metoda tworzenia

Sposób rozkładu prętów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje rozstawu.

Liczba prętów zbrojeniowych
Docelowa wartość rozstawu
Dokładna wartość rozstawu
Dokładne wartości rozstawu
Wyklucz

Umożliwia wybieranie prętów, które będą pomijane w zestawie prętów.

Zobacz też Przykłady.

Zaawansowane: Zaokrąglenie

Opcja Opis
Pręty proste

Umożliwia zdefiniowanie, czy długości prętów prostych, pierwsze i ostatnie ramiona oraz ramiona pośrednie mają być zaokrąglane, a także czy długości prętów są zaokrąglane w górę, w dół, czy do najbliższej odpowiedniej liczby zgodnie z zasadą dokładności zaokrąglenia.

Ramiona skrajne
Ramiona pośrednie
Na podziale (w górę)

W położeniach linii podziału określ, o ile długości prętów można zaokrąglić w górę.

Zaawansowane: Skok zbieżności

Opcja Opis
Typ

Umożliwia zdefiniowanie, czy pręty są zbieżne ze skokiem i jak mają być tworzone skoki zbieżności.

Dostępne opcje to: Brak, Odległość i Liczba prętów.

W przypadku wybrania opcji Liczba prętów należy wprowadzić liczbę prętów w jednym skoku zbieżnym.

Pręty proste

W przypadku wybrania opcji Odległość należy wprowadzić wartości skoku zbieżności prętów prostych, pierwszych i ostatnich ramion oraz ramion pośrednich.

Ramiona skrajne
Ramiona pośrednie

Zaawansowane: Minimalne tworzone długości

Opcja Opis
Min. długość pręta

Pozwala zapobiegać tworzeniu przez Tekla Structures zbyt krótkich prętów zbrojeniowych. To ustawienie dotyczy przede wszystkim prętów prostych. Wprowadź minimalną długość prętów jako Odległość lub jako Współczynnik średnicy pręta.

Min. prosta dł. ramion skrajnych

Używana na potrzeby giętych prętów zbrojeniowych. Wprowadź minimalną długość ramienia jako Odległość lub jako Współczynnik średnicy pręta.

Eksport IFC

Dla Eksport IFC wybierz wartości w opcjach Obiekt IFC i Podtyp (IFC4). Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Więcej

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika zestawu prętów. Rozszerzeniem nazwy pliku atrybutów użytkownika jest .rst.more.

Można użyć atrybutów użytkownika w celu określenia lub zastąpienia ustawień takich jak przedrostek i numer warstwy prętów lub ustawienia grupowania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej