Lokalne modyfikowanie zestawu prętów przy użyciu modyfikatorów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Lokalne modyfikowanie zestawu prętów przy użyciu modyfikatorów

Do modyfikowania zestawu prętów tylko w niektórych miejscach można użyć modyfikatorów.

Można na przykład utworzyć lokalny modyfikator właściwości, aby zmienić jedynie właściwości niektórych prętów w zestawie prętów, lub można utworzyć haki lub gwintowanie, dodając modyfikator detalu końca, albo można podzielić pręty w zestawie prętów za pomocą linii podziału.

W przypadku zestawu prętów można też utworzyć podrzędne linie prowadzące. Za pomocą podrzędnej linii prowadzącej można np. określić inny rozstaw na początku i na końcu prętów zestawu.

Modyfikatory to linie lub polilinie, które mogą mieć fazowania narożnika. Modyfikatory są rzutowane na lica ramion zestawu prętów: Każdy modyfikator dotyczy prętów zestawu, którego dotyka jego rzut.

Uwaga:

Podczas pracy z zestawami prętów należy się upewnić, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.

Aby wybrać całe zestawy prętów lub grupy prętów albo pojedyncze pręty w obrębie zestawów prętów, można skorzystać z trzech przełączników wyboru zbrojenia . Tekla Structures wyświetli wówczas istniejące modyfikatory wpływające na wybrane pręty zestawu prętów, a także uchwyty bezpośredniej zmiany modyfikatorów. Różne modyfikatory mają następujące różne kolory:

Modyfikator Kolor Przykład
Modyfikator właściwości jasnozielony
Modyfikator detalu końca magenta
Linia podziału pomarańczowy
Podrzędna linia prowadząca jasnoniebieski

Symbol grotu strzałki znajdujący się blisko punktu środkowego każdego modyfikatora informuje o kierunku modyfikatora, wskazując od początku modyfikatora do jego końca.

Po wybraniu modyfikatora Tekla Structures wskazuje pręty w zestawach prętów, na które wpływa modyfikator, a pozostałe pręty, na które nie wpływają zmiany, wyświetla jako półprzezroczyste.

Modyfikatory można zmieniać za pomocą bezpośredniej zmiany lub przez zmianę właściwości w panelu właściwości lub na kontekstowym pasku narzędzi. Gdy zostaną zmienione właściwości modyfikatora, właściwości prętów w zestawach zmienią się w położeniu określonym przez modyfikator.

Gdy modyfikator zostanie usunięty, zostaje przywrócony wyjściowy stan zestawu prętów (bez modyfikatora).

Tworzenie modyfikatora właściwości

Modyfikatory właściwości są wyświetlane jasnozielonym kolorem.

 1. Za pomocą przełączników wyboru zbrojenia wybierz pręty w zestawach, dla których chcesz utworzyć modyfikator.
 2. Na zakładce kontekstowej Zestaw prętów wstążki kliknij Modyfikator właściwości.
 3. Określ, jak chcesz umieścić modyfikator w modelu.

  Kliknij przycisk Tryb wskazywania na karcie kontekstowej, aby przełączać się między trybami wskazywania i w celu wybrania trybu wskazywania.

  Przycisk sygnalizuje, że można wskazać jeden punkt, a przycisk sygnalizuje, że można wskazać wiele punktów. Przycisk wskazuje, że modyfikator zostanie utworzony tylko dla wybranych prętów.

 4. W zależności od wybranego trybu wskazywania wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Wybierz jeden punkt, aby utworzyć modyfikator pojedynczej linii dla wybranego zestawu prętów, grupy prętów lub prętów.
  • Wskaż dwa punkty, aby określić punkty końcowe modyfikatora pojedynczej linii. Następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy.
  • Wskaż wiele punktów, aby utworzyć modyfikator polilinii. Aby zakończyć wskazywanie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.
 5. Aby zakończyć polecenie, naciśnij klawisz Esc.
 6. Aby zastosować lokalne modyfikacje w zestawie prętów w położeniu modyfikatora:
  1. Wybierz modyfikator.
  2. Jeśli trzeba zmienić geometrię modyfikatora, przeciągnij uchwyty bezpośredniej zmiany.
  3. Zmień właściwości modyfikatora właściwości na kontekstowym pasku narzędzi lub w panelu właściwości.
  4. Jeśli został użyty panel właściwości, kliknij Zmień , aby zapisać zmiany.

Tworzenie modyfikatora detalu końca

Modyfikatory detalu końca wpływają na najbliższy koniec pręta, więc przesuwając modyfikator, można zmienić koniec pręta, którego dotyczy. Modyfikatory detali końca są wyświetlane kolorem magenta.

Tekla Structures wyświetli gwintowane końce prętów w kolorze ciemnoczerwonym.

 1. Za pomocą przełączników wyboru zbrojenia wybierz pręty w zestawach, dla których chcesz utworzyć modyfikator.
 2. Na zakładce kontekstowej Zestaw prętów wstążki kliknij Detal końca.
 3. Określ, jak chcesz umieścić modyfikator w modelu.

  Kliknij przycisk Tryb wskazywania na karcie kontekstowej, aby przełączać się między trybami wskazywania i w celu wybrania trybu wskazywania.

  Przycisk sygnalizuje, że można wskazać jeden punkt, a przycisk sygnalizuje, że można wskazać wiele punktów. Przycisk wskazuje, że modyfikator zostanie utworzony tylko dla wybranych prętów.

 4. W zależności od wybranego trybu wskazywania wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Wybierz jeden punkt, aby utworzyć modyfikator pojedynczej linii dla wybranego zestawu prętów, grupy prętów lub prętów.
  • Wskaż dwa punkty, aby określić punkty końcowe modyfikatora pojedynczej linii. Następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy.
  • Wskaż wiele punktów, aby utworzyć modyfikator polilinii. Aby zakończyć wskazywanie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.
 5. Aby zakończyć polecenie, naciśnij klawisz Esc.
 6. Aby zastosować lokalne modyfikacje w zestawie prętów w położeniu modyfikatora:
  1. Wybierz modyfikator.
  2. Jeśli trzeba zmienić geometrię modyfikatora, przeciągnij uchwyty bezpośredniej zmiany.
  3. Zmień właściwości modyfikatora detalu końca na kontekstowym pasku narzędzi lub w panelu właściwości.
  4. Jeśli został użyty panel właściwości, kliknij Zmień , aby zapisać zmiany.

Tworzenie linii podziału

Linie podziału dzielą pręty i tworzą połączenia na zakład lub z odgięciem. Linie podziału są wyświetlane kolorem pomarańczowym.

 1. Za pomocą przełączników wyboru zbrojenia wybierz pręty w zestawach, dla których chcesz utworzyć modyfikator.
 2. Na zakładce kontekstowej Zestaw prętów wstążki kliknij Linia podziału.
 3. Określ, jak chcesz umieścić linię podziału w modelu.

  Kliknij przycisk Tryb wskazywania na karcie kontekstowej, aby przełączać się między trybami wskazywania i w celu wybrania trybu wskazywania.

  Przycisk sygnalizuje, że można wskazać jeden punkt, a przycisk sygnalizuje, że można wskazać wiele punktów. Przycisk wskazuje, że linia podziału zostanie utworzona tylko dla wybranych prętów.

 4. W zależności od wybranego trybu wskazywania wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Wybierz jeden punkt, aby utworzyć jedną linię podziału dla wybranego zestawu prętów, grupy prętów lub prętów.
  • Wskaż dwa punkty, aby określić punkty końcowe linii podziału pojedynczej linii. Następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy.
  • Wskaż wiele punktów, aby utworzyć linię podziału polilinii. Aby zakończyć wskazywanie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.
  Wskazówka:

  Jeśli chcesz utworzyć linię podziału w zaokrąglonej odległości od końca pręta, a wymiar widoczny jest mierzony od drugiego końca pręta, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas umieszczania linii podziału w modelu, aby przełączyć punkt pomiaru na drugi koniec pręta.

 5. Aby zakończyć polecenie, naciśnij klawisz Esc.
 6. Aby zastosować lokalne modyfikacje w zestawie prętów w położeniu linii podziału:
  1. Wybierz linię podziału.
  2. Jeśli trzeba zmienić geometrię linii podziału, przeciągnij uchwyty bezpośredniej zmiany.
  3. Zmień właściwości linii podziału na kontekstowym pasku narzędzi lub w panelu właściwości.
  4. Jeśli został użyty panel właściwości, kliknij Zmień , aby zapisać zmiany.

Tworzenie podrzędnej linii prowadzącej

Można utworzyć maksymalnie dwie podrzędne linie prowadzące na każdy zestaw prętów. Podrzędne linie prowadzące mają kolor jasnoniebieski.

Uwaga: jeśli zestaw prętów został utworzony przy użyciu polecenia Według linii prowadzących lub jeśli ma powierzchnie ramienia utworzone w inny sposób, można utworzyć tylko jedną podrzędną linię prowadzącą.

 1. Wybierz zestaw prętów.
 2. Na kontekstowej zakładce Zestaw prętów na wstążce kliknij Podrzędna linia prowadząca.
 3. Określ, jak chcesz umieścić w modelu linię prowadzącą.

  Przycisk na karcie kontekstowej sygnalizuje, że można wskazać jeden punkt, a przycisk sygnalizuje, że można wskazać wiele punktów. Kliknij przycisk, aby zmienić tryb wskazywania.

 4. W zależności od trybu wskazywania wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Wskaż jeden punkt, aby utworzyć pojedynczą linię prowadzącą.
  • Wskaż dwa punkty, aby wyznaczyć punkty końcowe pojedynczej linii prowadzącej. Następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy.
  • Wskaż wiele punktów, aby utworzyć linię prowadzącą polilinii. Aby zakończyć wskazywanie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.
 5. Aby utworzyć kolejną podrzędną linię prowadzącą, powtórz czynności 3 i 4.

  Jeśli istnieją już dwie podrzędne linie prowadzące w zestawie prętów, podpowiedź przycisku zmieni się na Osiągnięto maksymalną liczbę podrzędnych linii prowadzących i nie będzie można tworzyć dalszych linii prowadzących.

 6. Aby zakończyć tworzenie podrzędnych linii prowadzących, naciśnij klawisz Esc.
 7. W razie potrzeby wybierz podrzędną linię prowadzącą i zmień jej geometrię oraz właściwości.

  Można na przykład dostosować wartości długości lub rozstawu podrzędnej linii prowadzącej.

  Zobacz także Rozmieszczanie prętów w zestawie prętów.

 8. Aby podrzędną linię prowadzącą przekształcić w główną linię prowadzącą, wybierz podrzędną linię prowadzącą i na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Ustaw jako podstawowy.
Wskazówka:

Podrzędne linie prowadzące można też tworzyć w taki sam sposób jak przy kopiowaniu innych modyfikatorów: naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przeciągnij główną linię prowadzącą.

Tworzenie modyfikatora przez kopiowanie

Można skopiować modyfikatory zestawu prętów.

 1. Wybierz zestaw prętów, grupę prętów lub pręt, aby wyświetlić modyfikatory.

  Jeśli nie widać modyfikatorów, upewnij się, że wymagane typy modyfikatorów są ustawione jako widoczne.

 2. Wybierz modyfikator, który ma zostać skopiowany.
 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij modyfikator do odpowiedniego położenia.

  Tekla Structures utworzy nowy modyfikator po zwolnieniu przycisku myszy.

 4. Wybierz modyfikator, aby stosownie do potrzeb zmodyfikować jego geometrię i właściwości.

Zmiana kierunku modyfikatora

Można zmieniać kierunek modyfikatorów, linii podziału oraz linii prowadzących zestawu prętów.

 1. Wybierz zestaw prętów, grupę prętów lub pręt, aby wyświetlić modyfikatory.

  Jeśli nie widać modyfikatorów, upewnij się, że wymagane typy modyfikatorów są ustawione jako widoczne.

 2. Wybierz modyfikator, którego kierunek chcesz zmienić.
 3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Zamień końce.

  Symbol grotu strzałki znajdujący się blisko punktu środkowego modyfikatora zmienia kierunek, informując o zmienionym kierunku modyfikatora.

Określanie śledzenia krawędzi przez modyfikator

Można określić, że modyfikatory, linie podziału lub linie prowadzące zestawu prętów mają próbować podążać za krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi modyfikatora. Jest to przydatne na przykład podczas zbrojenia i detalowania zakrzywionych konstrukcji betonowych.

 1. Przesuń punkty końcowe modyfikatora do krawędzi lica ramienia.
 2. Jeśli występują cięcia na krawędziach, dodaj punkty pośrednie do modyfikatora i przeciągnij uchwyty do narożników cięć.
 3. Kliknij dwukrotnie modyfikator, aby otworzyć jego właściwości w panelu właściwości. Na liście Tak wybierz Śledź krawędzie, a następnie kliknij Zmień.

  Można też wybrać modyfikator i kliknąć na kontekstowym pasku narzędzi.

Wyświetlanie i ukrywanie modyfikatorów zestawów prętów

Jeśli w modelu znajduje się wiele modyfikatorów zestawów prętów, przydatna może być funkcja wyświetlania tylko niektórych z nich po wybraniu prętów zestawów prętów, a ukrywania tych, które nie są w danej chwili potrzebne. Można wyświetlać i ukrywać modyfikatory zależnie od typu.

Można na przykład wyświetlać tylko modyfikatory detali końca i ukryć wszystkie modyfikatory właściwości i linie podziału.

Możliwe jest także wyświetlanie lub ukrywanie głównych i podrzędnych linii prowadzących.

 1. Przejdź do karty Zbrojenie i kliknij Widoczność.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Linie prowadzące, aby włączyć lub wyłączyć linie prowadzące.
  • Kliknij Modyfikatory właściwości, aby włączyć lub wyłączyć modyfikatory właściwości.
  • Kliknij Linie podziału, aby włączyć lub wyłączyć linie podziału.
  • Kliknij Modyfikatory detalu końcowego, aby włączyć lub wyłączyć modyfikatory detalu końcowego.

Można też użyć następujących skrótów klawiaturowych lub opcji zaawansowanych:

Aby wyświetlić lub ukryć modyfikatory zestawu prętów, które zostały utworzone przy użyciu komponentów, należy użyć opcji zaawansowanej XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS. Domyślnie ta opcja zaawansowana ma wartość FALSE, a te modyfikatory są ukryte po wybraniu prętów zestawów prętów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej