Właściwości modyfikatora detalu końca

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości modyfikatora detalu końca

Aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości modyfikatora detalu końca zestawu prętów, można użyć panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi. Plik właściwości ma rozszerzenie .rst_edm.

Specjalny

Opcja Opis
Śledź krawędzie

Określ, czy modyfikator detalu końca ma podejmować próby podążania za krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi modyfikatora.

Uwzględnione pręty

Określ, ile prętów można zmodyfikować w jednym położeniu:

 • 1/1 = wszystkie pręty będą modyfikowane w tym samym przekroju.
 • 1/2 = co drugi pręt będzie modyfikowany w tym samym przekroju.
 • 1/3 = co trzeci pręt będzie modyfikowany w tym samym przekroju.
 • 1/4 = co czwarty pręt będzie modyfikowany w tym samym przekroju.
Pierwszy uwzględniony

Umożliwia zdefiniowanie, który pręt jest pierwszym prętem do zmodyfikowania, zaczynając od pierwszego końca modyfikatora.

Wprowadź liczbę dodatnią lub użyj przycisków strzałek, aby ją zmienić.

Typ końca

Wybierz Hak lub Odgięcie.

W przypadku wybrania opcji pustej nie zostaną utworzone haki lub odgięcia ale można zdefiniować wyrównania długości, przygotowania zakończeń i atrybuty użytkownika.

Hak

Te właściwości są dostępne, gdy Typ końca to Hak.

Opcja Opis
Typ haka Kształt haka.

Katalog zbrojenia (rebar_database.inp) zawiera predefiniowany minimalny promień gięcia i minimalną długość haka dla wszystkich haków standardowych.

Zobacz Dodawanie haków dla prętów zbrojeniowych.

Kąt Kąt haka użytkownika.
Promień: Wewnętrzny promień gięcia haka standardowego lub haka użytkownika.
Długość Długość odcinka prostego haka standardowego lub haka użytkownika.
Obrót haka Kąt obrotu haka z płaszczyzny pręta. Umożliwia tworzenie prętów 3D.

Przykład:

Odgięcie

Te właściwości są dostępne, gdy Typ końca to Odgięcie.

(1) = lokalizacja modyfikatora detalu końcowego

Opcja Opis
Typ odgięcia Wybierz Bez odgięcia, Odgięcie standardowe lub Odgięcie użytkownika.

Użyj opcji Bez odgięcia, aby nadpisać inne modyfikatory detalu końcowego, które tworzą odgięcia.

W przypadku odgięcia standardowego wymiary odgięcia są odczytywane z pliku Katalog zbrojenia (rebar_database.inp).

Prosta długość odgięcia W przypadku odgięcia użytkownika należy wprowadzić długość prostego segmentu odgięcia.

Jest to wartość (2) na ilustracji powyżej.

Długość odgięcia W przypadku odgięcia użytkownika należy wybrać, czy długość odgiętego segmentu jest określana w kierunku ukośnym (4) czy poziomym (3):

lub

Następnie wybierz i wprowadź wymaganą odległość lub mnożnik średnicy pręta.

Offset odgięcia W przypadku odgięcia użytkownika należy wprowadzić odległość offsetu prostego segmentu odgięcia.

Jest to wartość (5) na ilustracji powyżej.

Wartością domyślną jest 2 * rzeczywista średnica pręta.

Obrót odgięcia Umożliwia zdefiniowanie kąta odgięcia.

Wyrównanie długości

Opcja Opis
Typ dopasowania

Umożliwia wybranie, czy i w jaki sposób dostosowywana jest długość pręta (wydłużana czy skracana).

 • Bez wyrównania: Długość pręta nie jest korygowana.
 • Offset końca: Długość pręta jest dostosowywana zgodnie z określonym offsetem końca.

  Ta opcja umożliwia zachowanie lic ramion na powierzchniach betonowych z możliwością ich dostosowania do powierzchni betonowej, ale również z możliwością wydłużania i skracania końców pręta.

 • Długość ramienia: Długość pręta jest dostosowywana zgodnie z określoną długością ramienia.
Długość W zależności od typu dostosowania: długość offsetu końca lub ramienia.

Z offsetem końcowym wprowadź wartość dodatnią, aby przedłużyć pręty lub wartość ujemną, aby je skrócić.

W przypadku długości ramienia wprowadź wartość dodatnią, aby ustawić długość ramienia.

Wyrównaj końce prętów Jeśli długości prętów prostych są zaokrąglone i/lub zbieżne, należy wybrać, czy końce prętów najbliższe modyfikatorowi detalu końcowego są wyrównane, czy nie.

W przypadku wybrania opcji Nie zaokrąglenie i skok prętów zbieżnych jest wykonywane przy zbieżnej krawędzi zestawu prętówów, a jeśli obie krawędzie są zbieżne, przy krawędzi o większym kącie.

Przygotowania końca

Opcja Opis
Metoda

Umożliwia wybranie metody końca prętów. Dostępne ustawienia:

 • Łącznik
 • Łącznik - typ żeński
 • Łącznik - typ męski
 • Gwintowany
 • Kotwa
Type

Umożliwia wybranie typu metody końca. Dostępne ustawienia:

 • Standard
 • Pozycja
 • Mostek
 • Przejście
 • Śruba
 • Spawalne
Produkt Nazwa produktu detalu końcowego. Może być wyświetlana w raportach.
Norma Norma produktu detalu końcowego. Może być wyświetlana w raportach.
Typ gwintu Wprowadź typ gwintowania.
Długość gwintu Długość gwintu od końca pręta.
Dodatkowa długość produkcyjna Dodatkowa długość potrzeba w niektórych metodach gwintowania. Może być wyświetlana w raportach, ale nie wpływa na całkowitą długość pręta.

Więcej

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika modyfikatora detalu końca zestawu prętów. Rozszerzeniem nazwy pliku atrybutów użytkownika jest .rst_edm.more.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej