Rozmieszczanie prętów w zestawie prętów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rozmieszczanie prętów w zestawie prętów

Zestawy prętów mogą posiadać różne wartości rozstawu prętów. Rozstaw prętów jest mierzony wzdłuż linii prowadzących zestawu prętów. Wartości rozstawu można zmieniać w widokach modelu, w oknie właściwości lub za pomocą modyfikatorów właściwości. Można również dodawać, przesuwać oraz usuwać pojedyncze pręty.

Uwaga:

Podczas pracy z zestawami prętów należy się upewnić, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.

Zmiana właściwości rozstawu

Właściwości rozstawu można zmieniać w widokach modelu, za pomocą kontekstowego paska narzędzi lub w oknie właściwości.

 1. Wybierz zestaw prętów.
 2. Jeśli chcesz zmienić właściwości rozstawu za pomocą podrzędnej linii prowadzącej lub modyfikatora właściwości, wybierz podrzędną linię prowadzącą lub modyfikator właściwości.

  Aby zmienić rozstawy podrzędnych linii prowadzących niezależnie od głównej linii prowadzącej, kliknij na kontekstowym pasku narzędzi lub ustaw wartość Dziedzicz z głównego jako Nie we właściwościach podrzędnej linii prowadzącej.

  W przypadku modyfikatora właściwości ustaw Zmień rozkład na Tak.

 3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień rozstawy.

  Tekla Structures pokazuje wartości rozstawu oraz offset początkowy i końcowy w modelu.

  W przypadku zestawów prętów i modyfikatorów właściwości wartości są widoczne na głównej linii prowadzącej, a w przypadku podrzędnych linii prowadzących – na podrzędnej linii prowadzącej.

  Włączenie opcji modyfikacji rozstawu uniemożliwia zmianę geometrii linii prowadzących.

 4. W celu określenia rozstawu prętów wybierz opcję dla ustawienia Metoda tworzenia na kontekstowym pasku narzędzi.
 5. Aby zmienić wartość rozstawu, offset lub liczbę prętów, kliknij wartość w widoku modelu, wprowadź nową wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeżeli opcja Metoda tworzenia ma wartość Rozstawy dokładne, można podać wiele wartości rozstawów (oddzielonych spacjami) lub użyć znaku mnożenia do powtarzania tych samych rozstawów, np. 100 200 5*300.

Można też zmieniać właściwości rozstawu w panelu właściwości.

Dodawanie, przesuwanie i usuwanie pojedynczych prętów

 1. Wybierz zestaw prętów.
 2. Aby przesuwać pręty wzdłuż podrzędnej linii prowadzącej, wybierz podrzędną linię prowadzącą.

  Kliknij na kontekstowym pasku narzędzi lub ustaw opcję Dziedzicz z głównego na Nie we właściwościach podrzędnej linii prowadzącej.

 3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Przesuń, dodaj, usuń zbrojenie.

  Tekla Structures wyświetla uchwyt dla każdego pręta w linii prowadzącej oraz symbole między prętami.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać pręt między dwoma istniejącymi prętami, kliknij .
  • Aby przesunąć pręt, wybierz uchwyt pręta i przeciągnij go w nowe położenie.

   Możesz też skorzystać z klawiatury, aby podać pozycję numerycznie. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

  • Aby usunąć pręt, wybierz uchwyt pręta i naciśnij klawisz Delete.

Możesz także skorzystać z listy Wyklucz w zestawie prętów, podrzędnej linii prowadzącej lub właściwościach modyfikatora właściwości w celu pominięcia prętów pierwszego i/lub ostatniego w zestawie prętów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej