Zbrojenie paneli ściennych / Zbrojenie krawędzi i otworu ściany warstwowej

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie paneli ściennych / Zbrojenie krawędzi i otworu ściany warstwowej

Komponent Zbrojenie paneli ściennych umożliwia detalowanie pojedynczych prefabrykowanych paneli ściennych. Obejmuje zbrojenie krawędzi paneli, wokół otworów, siatki dla całego panelu oraz dodatkowych prętów, na przykład z połączeniem stopy ściany. Polecenie Zbrojenie krawędzi i otworu ściany warstwowej służy do detalowania podwójnych ścian poprzez połączenie ze sobą dwóch paneli. Obejmuje zbrojenie na krawędziach paneli oraz wokół otworów.

Utworzone obiekty

 • Zbrojenie
 • Strzemiona
 • Siatka (dla pojedynczych paneli)

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Zbrojenie paneli ściennych z otworami i zbrojeniem na krawędziach paneli oraz wokół otworów.

Podwójna ściana z otworem i zbrojeniem wokół otworu.

Zbrojenie okala obie powłoki.

Wszystkie pręty zbrojeniowe, które łączą powłoki (pręty U i strzemiona) są połączone z powłoką wybraną podczas tworzenia.

Wszystkie pręty zbrojeniowe słupa, belki i koła, są połączone z wybraną powłoką, która stanowiła wprowadzone dane.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element betonowy do zazbrojenia.

  Zbrojenie zostanie utworzone automatycznie.

Karta Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie sposobu zbrojenia narożników panelu ściennego.

Opcja Opis

Zbrojenie narożnika

Umożliwia wybranie sposobu zbrojenia narożników oraz przesunięcia pręta po obu stronach narożnika.

Minimalna odległość rozcięcia

Wycięcia mniejsze od tej wartości są ignorowane, a pręty zbrojeniowe nie są ucinane.

Liczba prętów zbrojeniowych

Umożliwia utworzenie jednej warstwy zbrojenia.

Umożliwia utworzenie dwóch warstw zbrojenia.

Grubość otuliny

Odległość od krawędzi panelu ściennego do boku skrajnego pręta.

Minimalna wysokość drzwi

Wycięcia większe od tej wartości uznaje się za otwory drzwiowe, w związku z czym nie są tworzone dodatkowe zbrojenia, potrzebne na przykład w połączeniach stóp.

Min. długość pręta

Pręty krawędzi krótsze niż podana wartość nie będą tworzone.

Priorytet tworzenia strzemion

Umożliwia wybranie, czy na górze mają być poziome, czy pionowe pręty zbrojeniowe.

Minimalna długość krawędzi

Strzemiona krawędziowe nie są tworzone, gdy wymiar jest mniejszy od zdefiniowanej wartości minimalnej.

Utwórz zbrojenie w

Wybierz, czy zbrojenie jest tworzone w wybranym elemencie, czy w całym zespole betonowym.

To ustawienie jest dostępne w komponencie Zbrojenie paneli ściennych.

Przedłużenia podłużne

Wybierz Docelowy, aby utworzyć zmienne długości przedłużenia. Spowoduje to utworzenie siatek jako siatek o pełnej długości pomniejszonej o grubość otuliny.

Wybierz Dokładny, aby utworzyć wyśrodkowane siatki o stałej długości przedłużenia.

Minimalny odstęp

Określ odstęp między siatkami w narożnikach.

Zakładka Zbrojenie

Zakładka Zbrojenie umożliwia utworzenie prętów zbrojeniowych wokół krawędzi paneli ściennych.

Opcja Opis

Typ zbrojenia krawędzi paneli ściennych

Umożliwia utworzenie normalnego zbrojenia.

Umożliwia utworzenie zbrojenia U.

Nie jest tworzone zbrojenie.

Tworzy strzemiona.

Siatka

Umożliwia wybranie, czy siatka ma zostać tworzona dla całego panelu.

W przypadku tworzenia siatki można określić jej właściwości lub użyć ustawień użytkownika.

Siatkę można utworzyć za pomocą komponentu Siatka prętów.

Ta opcja jest dostępna w komponencie Zbrojenie paneli ściennych.

Utwórz zbrojenie krawędzi

Wybierz, czy zbrojenie jest tworzone przy krawędziach.

Jeśli wybierzesz opcję Tak, zdefiniuj właściwości poziomych i pionowych prętów zbrojeniowych.

Ta opcja jest dostępna w obszarze Zbrojenie krawędzi i otworu ściany warstwowej.

Poziome pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości poziomych prętów zbrojeniowych dla krawędzi paneli ściennych.

Należy pamiętać, że poziome pręty mają trzy zestawy właściwości zależne od długości pręta.

Jeśli na przykład długość pręta głównego jest mniejsza niż 3000, używane są opcje po lewej stronie, jeśli zawiera się pomiędzy 3000 a 6000 — używane są opcje środkowe, a jeśli jest większa niż 6000 — używane są opcje po prawej stronie.

Pionowe pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pionowych prętów zbrojeniowych dla krawędzi paneli ściennych.

Należy pamiętać, że pionowe pręty mają dwa zestawy właściwości zależne od długości pręta.

Zbrojenie U

Określ, czy pręty U i strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są zawsze tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pręta zbrojeniowego U.

Każda strona panelu ściennego ma oddzielny zestaw właściwości pręta zbrojeniowego U.

Zakładka Otwór

Zakładka Otwór umożliwia tworzenie prętów zbrojeniowych wokół otworów okiennych i drzwiowych w panelu ściennym.

Opcja Opis

Typ zbrojenia otworu

Może być ustawiony dla wszystkich czterech krawędzi otworu.

Umożliwia utworzenie normalnego zbrojenia.

Umożliwia utworzenie zbrojenia U.

Nie jest tworzone zbrojenie.

Tworzy strzemiona.

Poziome pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości poziomego pręta zbrojeniowego.

Należy pamiętać, że poziome pręty mają oddzielne zestawy właściwości dla prętów górnego i dolnego.

Pionowe pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pionowego pręta zbrojeniowego.

Zbrojenie U

Określ, czy pręty U i strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są zawsze tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pręta zbrojeniowego U.

Każda strona otworu ma oddzielny zestaw właściwości pręta zbrojeniowego U.

Zakładka Drzwi

Zakładka Drzwi umożliwia zdefiniowanie zbrojenia drzwi.

Opcja Opis

Typ zbrojenia drzwi

Może być ustawiony dla wszystkich trzech krawędzi.

Umożliwia utworzenie normalnego zbrojenia.

Umożliwia utworzenie zbrojenia U.

Nie jest tworzone zbrojenie.

Tworzy strzemiona.

Poziome pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości poziomego pręta zbrojeniowego.

Pionowe pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pionowego pręta zbrojeniowego.

Zbrojenie U

Określ, czy pręty U i strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są zawsze tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pręta zbrojeniowego U.

Każda strona drzwi ma oddzielny zestaw właściwości pręta zbrojeniowego U.

Karta Nacięcie

Na zakładce Podcięcie można określić zbrojenie podcięcia.

Opcja Opis

Typ zbrojenia podcięcia

Można ustawić dla dwóch krawędzi.

Umożliwia utworzenie normalnego zbrojenia.

Umożliwia utworzenie zbrojenia U.

Nie jest tworzone zbrojenie.

Tworzy strzemiona.

Poziome pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości poziomego pręta zbrojeniowego.

Pionowe pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pionowego pręta zbrojeniowego.

Zbrojenie U

Określ, czy pręty U i strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są zawsze tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

Umożliwia zdefiniowanie właściwości pręta zbrojeniowego U.

Każda strona podcięcia ma oddzielny zestaw właściwości pręta zbrojeniowego U.

Zakładka Przekątne

ZakładkaPrzekątne umożliwia utworzenie ustawionych po przekątnej prętów zbrojeniowych w narożnikach otworów.

Opcja Opis

Twórz przekątne

Umożliwia wybranie, czy mają zostać utworzone przekątne pręty zbrojeniowe.

Liczba przekątnych

Liczba przekątnych prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Umożliwia wybranie średnicy pręta.

Gatunek

Umożliwia określenie wytrzymałości stali używanej dla prętów.

Promień gięcia

Umożliwia zdefiniowanie promienia gięcia prętów.

L1 i L2

L1 + L2: długość przekątnych prętów zbrojeniowych.

C

Odległość pomiędzy przekątnym prętem zbrojeniowym a narożnikiem otworu.

Zakładka Słup

Użyj zakładki Słup, aby utworzyć zbrojenie słupa.

Opcja Opis

Zbrojenie słupa

Zbrojenie słupa jest tak wysokie jak element.

Zbrojenie słupa nie sięga powyżej górnej krawędzi otworu.

Zbrojenie słupa ma w przybliżeniu wartość L wyższą niż krawędź otworu.

Zbrojenie słupa ma w przybliżeniu wartość L niższą niż krawędź otworu.

Właściwości zbrojenia słupa

Umożliwia wybranie, czy mają zostać utworzone pręty zbrojeniowe słupa.

 • Minimalna wysokość słupa H: wycięcia i otwory mniejsze od wartości minimalnej nie są brane pod uwagę podczas tworzenia słupa.
 • Maksymalna szerokość słupa B: jeśli szerokość pomiędzy dwoma otworami, wycięciami lub krawędziami jest większa niż wartość maksymalna, zbrojenie słupa nie zostanie utworzone.
 • Wysokość odsunięcia słupa L1: odległość pomiędzy końcem zbrojenia słupa a krawędzią otworu.
 • Wysokość odsunięcia słupa L2: taka sama jak L1, lecz dla dolnej części zbrojenia słupa.

Główne pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości głównego pręta zbrojeniowego.

Należy pamiętać, że główne pręty mają trzy zestawy właściwości zależne od szerokości słupa.

Typ strzemienia

Umożliwia wybranie typu strzemienia.

Strzemiona zbrojeniowe

Określ, czy strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są zawsze tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

Umożliwia zdefiniowanie właściwości strzemion.

Należy pamiętać, że strzemiona mają trzy zestawy właściwości zależne od szerokości słupa.

Karta Górna belka okna / Dolna belka okna

Na kartach Górna belka okna i Dolna belka okna można tworzyć zbrojenie belek na górze otworu i poniżej otworu.

Górna belka okna Dolna belka okna

Opcja Opis

Właściwości zbrojenia belki

Umożliwia wybranie, czy mają zostać utworzone pręty zbrojeniowe belki.

 • Maksymalna wysokość belki: odległość od krawędzi ściany do górnej krawędzi otworu. Jeśli wysokość jest większa od maksymalnej, zbrojenie belki nie zostanie utworzone.
 • Minimalna długość belki: odległość pomiędzy bokami otworu. Jeśli szerokość otworu jest mniejsza od minimalnej, zbrojenie belki nie zostanie utworzone.

Góra

Umożliwia zdefiniowanie właściwości górnego zbrojenia belki.

Należy pamiętać, że pręty zbrojeniowe mają dwa zestawy właściwości zależne od długości belki.

Dół

Umożliwia zdefiniowanie właściwości dolnego zbrojenia belki.

Należy pamiętać, że pręty zbrojeniowe mają dwa zestawy właściwości zależne od długości belki.

Typ strzemienia

Określ, czy strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są zawsze tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

Umożliwia wybranie typu strzemienia.

Strzemiona zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie właściwości strzemion.

Należy pamiętać, że strzemiona mają dwa zestawy właściwości zależne od długości belki.

Zakładka Dodatkowe

Zakładka Dodatkowe umożliwia utworzenie dodatkowych poziomych i pionowych prętów zbrojeniowych.

Opcja Opis

Dodatkowe pręty zbrojeniowe

Umożliwia wybranie, czy mają zostać utworzone dodatkowe pręty zbrojeniowe.

Umożliwia zdefiniowanie właściwości dodatkowego pręta zbrojeniowego.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia kontrolowanie właściwości prętów zbrojeniowych tworzonych elementów.

Opcja Opis

Przedrostek

Umożliwia określenie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy elementu.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Określ numer klasy elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej