Narzędzia łączenia i zakotwień prętów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Narzędzia łączenia i zakotwień prętów

Narzędzia łączenia i zakotwień prętów to zbiór czterech komponentów, które pomagają modelować i zarządzać

 • łącznikami prętów zbrojeniowych spajającymi dwa pręty,
 • zakotwieniami prętów (montowanymi na wolnych końcach prętów).

Grupa Narzędzia łączenia i zakotwień prętów zawiera następujące komponenty:

 • Łącznik pręta zbrojeniowego
 • Kotwa na końcu pręta zbrojeniowego
 • Rozdziel pręt zbrojeniowy i dodaj łącznik
 • Dopasowanie końców zbrojenia

Ponadto można zarządzać atrybutami UDA w narzędziach Łącznika pręta i kotwa na końcu pręta za pomocą komponentu Aktualizuj atrybuty pręta zbrojeniowego.

Wszystkie łączniki i kotwy na końcach są automatycznie dodawane do nadrzędnego elementu pręta zbrojeniowego. W efekcie są dodawane do podzespołu elementu betonowego, co umożliwia ich wyświetlanie w raportach i rysunkach.

Czasami pręty zbrojeniowe mogą wychodzić poza beton. Zdarza się tak w przypadku prętów zbrojeniowych modelowanych przy użyciu dwóch punktów (proste pręty oraz proste pręty z hakami). Jeśli pręty zbrojeniowe wychodzą poza beton, należy zmienić grubość warstwy kryjącej na ujemną lub dodatnią, zależnie od żądanego efektu.

Dwa szablony raportów — Rebar Extra Fabrication Length.rpt i Rebar Thread Length.rpt — służą do wykonywania zapytań o parametry Długość gwintowania i Dodatkowa długość. produkcyjna prętów zbrojeniowych w zestawieniach materiałowych i ilościowych.

Łącznik prętów

Łącznik prętów umożliwia utworzenie połączeń prętów zbrojeniowych lub siatek zbrojeniowych, których końce stykają się i są do siebie równoległe.

Utworzone obiekty

 • Elementy okrągłe

  Elementy są tworzone pomiędzy dwoma obiektami zbrojenia.

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Łączniki z podzielonymi prętami zbrojeniowymi.

Przed rozpoczęciem

Łączniki można tworzyć między prętami zbrojeniowymi lub siatkami zbrojeniowymi. Wybrane obiekty zbrojenia mogą być różnego typu, a nawet zawierać różną liczbę prętów. Jedyny wymóg jest taki, że co najmniej dwa końce prętów muszą się stykać i być do siebie równoległe. W przypadku zestawów prętów łączniki można tworzyć jedynie między podzielonymi prętami w tym konkretnym zestawie prętów.

Kolejność wyboru

Pręty zbrojeniowe lub siatki zbrojeniowe
 1. Wybierz główne pręty zbrojeniowe.
 2. Wybierz podrzędne pręty zbrojeniowe.
Zestawy prętów
 1. Wybierz zestaw prętów.
 2. Określ położenie linii podziału, wskazując dwa punkty.

  Ta linia podziału stanie się obiektem bazowym dla łączników.

 3. Wskaż punkt.

  Ten punkt określa stronę głównych prętów zbrojeniowych. Jest to konieczne, jeśli zastosowano różne właściwości dla prętów głównych i podrzędnych.

lub

 1. Wybierz istniejącą linię podziału w zestawie prętów.
 2. Wskaż punkt.

  Ten punkt określa stronę głównych prętów zbrojeniowych. Jest to konieczne, jeśli zastosowano różne właściwości dla prętów głównych i podrzędnych.

Łączniki zostaną utworzone w każdym położeniu, gdzie:

 • końce prętów są wystarczająco równoległe do siebie (kąt < 5 stopni), oraz
 • szczelina wzdłuż końca pręta jest mniejsza niż długość łącznika, oraz
 • odsunięcie prostopadłe do ramion końców prętów jest mniejsze niż średnica prętów.

Jeśli położenie między końcami zaznaczonych prętów nie jest na całym odcinku prawidłowe i równoległe, komponent tworzy atrapę identyfikującą nieudane wstawienie łącznika.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia określanie właściwości łącznika.

Opcja Opis
Użyj ręcznie wprowadzonych wartości Umożliwia wprowadzenie wartości właściwości łącznika.
Użyj automatycznego pliku z atrybutami

Wartości z automatycznego pliku z atrybutami zastąpią istniejące wartości komponentów łączników.

Zazwyczaj automatyczny plik z atrybutami zawiera co najmniej jedną wartość atrybutu przeznaczoną dla określonych wielkości prętów.

Pliki z atrybutami można pobrać z Tekla Warehouse.

Aby uzyskać więcej informacji o strukturze plików atrybutów automatycznych, zobacz Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA).

Opcja Opis
Użyj komponentu użytkownika

Wybranie opcji Tak powoduje utworzenie łącznika jako elementu użytkownika.

Wybranie opcji Nie powoduje utworzenie łącznika jako zwykłego elementu.

Nazwa

Umożliwia wpisanie nazwy komponentu użytkownika lub jego wybranie z katalogu Aplikacje i komponenty.

Wybrany komponent musi być elementem użytkownika.

Atrybut

Umożliwia nadanie nazwy plikowi atrybutów komponentu użytkownika.

Element użytkownika reprezentujący łącznik zostanie utworzony przy użyciu wprowadzonych tutaj zapisanych atrybutów.

Punkty wprowadzania Kolejność punktów początkowego i końcowego w komponencie użytkownika.
Dodaj do zespołu zbrojenia

Aby dodać łącznik jako podzespół do zespołu zbrojenia, wybierz opcję Tak, do pręta głównego lub Tak, do pręta podrzędnego.

Pamiętaj, że najpierw należy utworzyć zespół zbrojenia. W przeciwnym razie dodanie nie będzie możliwe.

Wartością domyślną jest Nie.

Opcja Opis
Serie numeracji Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu łącznika.

Na liście Dziedzicz z wybierz ustawienia numeracji używane w przypadku łączników.

 • W przypadku ustawienia Brak wprowadź prefiks i numer początkowy elementu i zespołu.

 • W przypadku ustawienia Zbrojenie używane są ustawienia numeracji prętów głównych.

 • W przypadku ustawienia Zespół betonowy używane są ustawienia numeracji zespołu betonowego.

Atrybuty Nazwy, średnice, materiały, wykończenia i klasy elementów łącznika.

1 Łączna długość łącznika (od końca do końca).

W przypadku użycia elementu użytkownika jest to długość między jego punktami początkowym i końcowym.

2 Szerokość profilu łącznika

3 Offset łącznika względem odstępu linii środkowej Dodatnie wartości powodują przesunięcie łącznika w prawo, a wartości ujemne — w lewo.

Można również sterować przesunięciem w pliku automatycznych atrybutów, używając atrybutu CouplerOffset.

Podczas tworzenia łączników jako elementów użytkownika właściwości w sekcjach Serie numeracji i Atrybuty mogą być wypełniane wartościami ustawień elementów użytkownika, o ile tylko właściwości są odpowiednio nazwane.

Karta Atrybuty zbrojenia

Karta Atrybuty zbrojenia umożliwia określenie atrybutów użytkownika (UDA) dla zbrojenia.

Opcja Opis
Długość gwintu

Wartość jest zapisywana w atrybucie UDA pręta zbrojeniowego.

Te pola umożliwiają sprawdzanie, które pręty mają gwinty i jakie są wartości tych gwintów, tak aby można je było wyświetlać w rysunkach i raportach.

Dodatkowa długość produkcyjna

Ta wartość jest zapisywana w atrybucie UDA pręta zbrojeniowego.

Ta wartość nie wpływa na długość pręta zbrojeniowego. Aby uzyskać poprawną długość, należy dodać tę wartość w rysunkach i raportach.

Metoda

Type

Produkt

Norma

Atrybuty UDA zapisywane w prętach zbrojeniowych.

Można określić metodę zakańczania prętów zbrojeniowych i typ łącznika, a także dodać nazwę i kod produktu dla celów sprawozdawczych.

Używana nazwa atrybutu zależy od tego, na którym końcu pręta zbrojeniowego utworzono łącznik.

Uwaga:

Opisane powyżej atrybuty zdefiniowane przez użytkownika mają wpływ na numerację. Pręty zbrojeniowe z różnymi wartościami atrybutów otrzymują różne znaki elementów.

Karta Atrybuty łącznika

Na karcie Atrybuty łącznika możesz zdefiniować atrybuty użytkownika (UDA) łączników lub elementów kotew końcowych. Dla każdego atrybutu użytkownika możesz wybrać dziedziczenie wartości z pręta lub zespołu betonowego. Aby podać wartość, wybierz opcję dziedziczenia ustawioną jako Brak.

Zauważ, że jeśli zespół betonowy nie ma żadnej wartości danego atrybutu użytkownika, wówczas wartość jest pobierana z elementu głównego zespołu betonowego. Domyślnie można wprowadzić Komentarz i wartości dla UDA Pole użytkownika 1...4. Możesz dostosować zestaw atrybutów użytkownika, modyfikując pola UDA w pliku RebarCouplers.Udas.dat znajdującym się w folderze ..\Environments\common\system.

Kotwa na końcu pręta

Narzędzie Kotwa na końcu pręta umożliwia utworzenie kotwy na końcach prętów zbrojeniowych lub siatek zbrojeniowych.

Utworzone obiekty

 • Elementy okrągłe

  Elementy są tworzone na końcach prętów zbrojeniowych.

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Pręty zbrojeniowe z kotwami na końcach.

Kolejność wyboru

Pręty zbrojeniowe lub siatki zbrojeniowe
 1. Wybierz pręty zbrojeniowe.
 2. Zaznacz punkt w pobliżu końca pręta, gdzie chcesz utworzyć kotwy końcowe.
Pręty zestawu prętów
 1. Wybierz zestaw prętów.
 2. Określ położenie, gdzie należy dodać modyfikator detalu końca, wskazując dwa punkty.

  Ten modyfikator detalu końca stanie się obiektem bazowym dla kotew końcowych.

lub

 1. Wybierz istniejący modyfikator detalu końca w zestawie prętów.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia określanie właściwości kotwy na końcu.

Opcja Opis
Użyj ręcznie wprowadzonych wartości Umożliwia wprowadzenie wartości właściwości kotew końcowych.
Użyj automatycznego pliku z atrybutami

Wartości z automatycznego pliku z atrybutami zastąpią istniejące wartości komponentów kotew końcowych.

Zazwyczaj automatyczny plik z atrybutami zawiera co najmniej jedną wartość atrybutu przeznaczoną dla określonych wielkości prętów.

Pliki z atrybutami można pobrać z Tekla Warehouse.

Aby uzyskać więcej informacji o strukturze plików atrybutów automatycznych, zobacz Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA).

Opcja Opis
Użyj komponentu użytkownika

Wybranie opcji Tak powoduje utworzenie kotwy końcowej jako element użytkownika.

Wybranie opcji Nie powoduje utworzenie kotwy końcowej jako zwykłego elementu.

Nazwa

Umożliwia wpisanie nazwy komponentu użytkownika lub jego wybranie z katalogu Aplikacje i komponenty.

Wybrany komponent musi być elementem użytkownika.

Atrybut

Umożliwia nadanie nazwy plikowi atrybutów komponentu użytkownika.

Element użytkownika reprezentujący kotwę końcową zostanie utworzony przy użyciu wprowadzonych tutaj zapisanych atrybutów.

Punkty wprowadzania Kolejność punktów początkowego i końcowego w komponencie użytkownika.
Dodaj do zespołu zbrojenia

Aby dodać łącznik jako podzespół do zespołu zbrojenia, wybierz opcję Tak, do pręta głównego lub Tak, do pręta podrzędnego.

Pamiętaj, że najpierw należy utworzyć zespół zbrojenia. W przeciwnym razie dodanie nie będzie możliwe.

Wartością domyślną jest Nie.

Opcja Opis
Serie numeracji Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu kotwy końcowej.

Na liście Dziedzicz z wybierz ustawienia numeracji używane w przypadku łączników.

 • W przypadku ustawienia Brak wprowadź prefiks i numer początkowy elementu i zespołu.

 • W przypadku ustawienia Zbrojenie używane są ustawienia numeracji prętów głównych.

 • W przypadku ustawienia Zespół betonowy używane są ustawienia numeracji zespołu betonowego.

Atrybuty Nazwy, średnice, materiały, wykończenia i klasy elementów kotew końcowych.

Wymiary kotwy końcowej.

W przypadku użycia elementu użytkownika należy za pomocą tych wartości zdefiniować długość między jego punktami początkowym i końcowym.

Odsunięcie najdalszego punktu łącznika mierzone od fizycznego końca pręta zbrojeniowego.

Za pomocą tego komponentu nie można określić cech końca pręta zbrojeniowego. Należy się upewnić, że otulina betonowa na końcu pręta zbrojeniowego jest co najmniej równa temu odsunięciu powiększonemu o minimalną wymaganą otulinę.

Podczas tworzenia kotew końcowych jako elementów użytkownika właściwości w sekcjach Serie numeracji i Atrybuty mogą być wypełniane wartościami ustawień elementów użytkownika, o ile tylko właściwości są odpowiednio nazwane. Na przykład zobacz Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA).

Karta Atrybuty zbrojenia

Karta Atrybuty zbrojenia umożliwia określenie atrybutów użytkownika (UDA) dla zbrojenia.

Opcja Opis
Długość gwintu

Wartość jest zapisywana w atrybucie UDA pręta zbrojeniowego.

Te pola umożliwiają sprawdzanie, które pręty mają gwinty i jakie są wartości tych gwintów, tak aby można je było wyświetlać w rysunkach i raportach.

Dodatkowa długość produkcyjna

Ta wartość jest zapisywana w atrybucie UDA pręta zbrojeniowego.

Ta wartość nie wpływa na długość pręta zbrojeniowego. Aby uzyskać poprawną długość, należy dodać tę wartość w rysunkach i raportach.

Metoda

Type

Produkt

Norma

Typ gwintu

Dowolna odległość 1

Dowolny tekst 2

Atrybuty UDA zapisywane w prętach zbrojeniowych.

Można określić metodę zakańczania prętów zbrojeniowych i typ łącznika, a także dodać nazwę i kod produktu dla celów sprawozdawczych.

Używana nazwa atrybutu zależy od tego, na którym końcu pręta zbrojeniowego utworzono łącznik.

Uwaga:

Opisane powyżej atrybuty zdefiniowane przez użytkownika mają wpływ na numerację. Pręty zbrojeniowe z różnymi wartościami atrybutów otrzymują różne znaki elementów.

Karta Atrybuty łącznika

Na karcie Atrybuty łącznika możesz zdefiniować atrybuty użytkownika (UDA) łączników lub elementów kotew końcowych. Dla każdego atrybutu użytkownika możesz wybrać dziedziczenie wartości z pręta lub zespołu betonowego. Aby podać wartość, wybierz opcję dziedziczenia ustawioną jako Brak.

Zauważ, że jeśli zespół betonowy nie ma żadnej wartości danego atrybutu użytkownika, wówczas wartość jest pobierana z elementu głównego zespołu betonowego. Domyślnie można wprowadzić Komentarz i wartości dla UDA Pole użytkownika 1...4. Możesz dostosować zestaw atrybutów użytkownika, modyfikując pola UDA w pliku RebarCouplers.Udas.dat znajdującym się w folderze ..\Environments\common\system.

Rozdziel pręt zbrojeniowy i dodaj łącznik

Narzędzie Rozdziel pręt zbrojeniowy i dodaj łącznik umożliwia rozbicie grupy prętów zbrojeniowych lub zestawu prętów i dodanie łączników w kierunku wybranych punktów.

Utworzone obiekty

 • Okrągłe elementy otworu

  Elementy łączą dwie grupy prętów zbrojeniowych lub zestawów prętów.

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Łączniki uporządkowane na przemian z podzielonymi prętami zbrojeniowymi.

Kolejność wyboru

 1. Kliknij dwukrotnie opcję Rozdziel pręt zbrojeniowy i dodaj łącznik, aby otworzyć okno właściwości komponentu.
 2. Kliknij opcję Rozdziel pręt zbrojeniowy łącznikiem.
 3. Wybierz pręt zbrojeniowy, grupę prętów lub zestaw prętów do podzielenia.
 4. Wybierz pierwszy punkt podziału.
 5. Wybierz drugi punkt podziału.

  Ten punkt określa linię, w której pręty są rozdzielone i wstawiane są łączniki.

 6. Wybierz trzeci punkt.

  Ten punkt określa stronę prętów głównych. Jest to konieczne, jeśli pręty główne i podrzędne mają inne właściwości.

 7. Powtórz czynności opisane w punktach 3–6 lub naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczanie.

Karta Parametry

Zakładka Parametry umożliwia określanie właściwości łącznika.

Opcja Opis
Użyj ręcznie wprowadzonych wartości Umożliwia wprowadzenie wartości właściwości łącznika.
Użyj automatycznego pliku z atrybutami

Wartości z automatycznego pliku z atrybutami zastąpią istniejące wartości komponentów łączników.

Zazwyczaj automatyczny plik z atrybutami zawiera co najmniej jedną wartość atrybutu przeznaczoną dla określonych wielkości prętów.

Pliki z atrybutami można pobrać z Tekla Warehouse.

Aby uzyskać więcej informacji o strukturze plików atrybutów automatycznych, zobacz Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA).

Opcja Opis
Użyj komponentu użytkownika

Wybranie opcji Tak powoduje utworzenie łącznika jako elementu użytkownika.

Wybranie opcji Nie powoduje utworzenie łącznika jako zwykłego elementu.

Nazwa

Umożliwia wpisanie nazwy komponentu użytkownika lub jego wybranie z katalogu Aplikacje i komponenty.

Wybrany komponent musi być elementem użytkownika.

Atrybut

Umożliwia nadanie nazwy plikowi atrybutów komponentu użytkownika.

Element użytkownika reprezentujący łącznik zostanie utworzony przy użyciu wprowadzonych tutaj zapisanych atrybutów.

Punkty wprowadzania Kolejność punktów początkowego i końcowego w komponencie użytkownika.
Dodaj do zespołu zbrojenia

Aby dodać łącznik jako podzespół do zespołu zbrojenia, wybierz opcję Tak, do pręta głównego lub Tak, do pręta podrzędnego. Te opcje spowodują utworzenie nowych zespołów zbrojenia dla nowych prętów utworzonych poleceniem podziału.

Wartością domyślną jest Nie.

Opcja Opis
Serie numeracji Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu łącznika.

Na liście Dziedzicz z wybierz ustawienia numeracji używane w przypadku łączników.

 • W przypadku ustawienia Brak wprowadź prefiks i numer początkowy elementu i zespołu.

 • W przypadku ustawienia Zbrojenie używane są ustawienia numeracji prętów głównych.

 • W przypadku ustawienia Zespół betonowy używane są ustawienia numeracji zespołu betonowego.

Atrybuty Nazwy, średnice, materiały, wykończenia i klasy elementów łącznika.
Typ rozłożony
 • Brak

  Łączniki zostaną rozmieszczane wzdłuż dwóch wybranych punktów.

 • Lewy

  Łączniki zostaną rozmieszczane z lewej strony dwóch wybranych punktów.

 • Prawy

  Łączniki zostaną rozmieszczane z prawej strony dwóch wybranych punktów.

 • Środkowy

  Łączniki zostaną rozmieszczane po obu stronach wybranych punktów.

Łączna długość (od końca do końca) łącznika.

W przypadku użycia elementu użytkownika jest to długość między jego punktami początkowym i końcowym.

Numer łącznika

Położenie łączników względem wybranej linii podziału.

W przypadku wybrania opcji Lewy lub Prawy rzeczywiste położenie z lewej lub prawej strony zależy od trzeciego punktu wprowadzania, który określa stronę pierwszego pręta.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy nie zastosowano uporządkowania na przemian.

Przykład:

Podczas tworzenia łączników jako elementów użytkownika właściwości w sekcjach Serie numeracji i Atrybuty mogą być wypełniane wartościami ustawień elementów użytkownika, o ile tylko właściwości są odpowiednio nazwane. Na przykład zobacz Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA).

Karta Atrybuty zbrojenia

Karta Atrybuty zbrojenia umożliwia określenie atrybutów użytkownika (UDA) dla zbrojenia.

Opcja Opis
Długość gwintu

Wartość jest zapisywana w atrybucie UDA pręta zbrojeniowego.

Te pola umożliwiają sprawdzanie, które pręty mają gwinty i jakie są wartości tych gwintów, tak aby można je było wyświetlać w rysunkach i raportach.

Dodatkowa długość produkcyjna

Ta wartość jest zapisywana w atrybucie UDA pręta zbrojeniowego.

Ta wartość nie wpływa na długość pręta zbrojeniowego. Aby uzyskać poprawną długość, należy dodać tę wartość w rysunkach i raportach.

Metoda

Type

Produkt

Norma

Typ gwintu

Dowolna odległość 1

Dowolny tekst 2

Atrybuty UDA zapisywane w prętach zbrojeniowych.

Można określić metodę zakańczania prętów zbrojeniowych i typ łącznika, a także dodać nazwę i kod produktu dla celów sprawozdawczych.

Używana nazwa atrybutu zależy od tego, na którym końcu pręta zbrojeniowego utworzono łącznik.

Uwaga:

Opisane powyżej atrybuty zdefiniowane przez użytkownika mają wpływ na numerację. Pręty zbrojeniowe z różnymi wartościami atrybutów otrzymują różne znaki elementów.

Karta Atrybuty łącznika

Na karcie Atrybuty łącznika możesz zdefiniować atrybuty użytkownika (UDA) łączników lub elementów kotew końcowych. Dla każdego atrybutu użytkownika możesz wybrać dziedziczenie wartości z pręta lub zespołu betonowego. Aby podać wartość, wybierz opcję dziedziczenia ustawioną jako Brak.

Zauważ, że jeśli zespół betonowy nie ma żadnej wartości danego atrybutu użytkownika, wówczas wartość jest pobierana z elementu głównego zespołu betonowego. Domyślnie można wprowadzić Komentarz i wartości w UDA Pola użytkownika 1...4 i Warstwę. Możesz dostosować zestaw atrybutów użytkownika, modyfikując pola UDA w pliku RebarCouplers.Udas.dat znajdującym się w folderze ..\Environments\common\system.

Dopasowanie końców zbrojenia

Narzędzie Dopasowanie końców pręta zbrojeniowego umożliwia regulację odległości między końcami dwóch prętów zbrojeniowych.

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Odległość między końcami prętów zbrojeniowych.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz łączniki, które chcesz zmodyfikować.
 2. Zmień właściwości.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj do wybranych łączników.

LUB

 1. Zmień właściwości.
 2. Kliknij przycisk Wybierz pręty.
 3. Wybierz pręty zbrojeniowe, których końce mają zostać dostosowane zgodnie z ustawioną wartością szczeliny.

Zakładka Łącznik prętów / Kotwa na końcu pręta

Opcja Opis
Uzyskaj wolny odstęp z automatycznego pliku z atrybutami

Opcję Tak należy wybrać, aby używać odstępu określonego w automatycznym pliku z atrybutami łączników. W przypadku wybrania opcji Tak będą dopasowywane tylko komponenty łączników z włączoną opcją Użyj automatycznego pliku z atrybutami.

Zobacz Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA).

Opcja Nie umożliwia ręczne wprowadzenie wolnego odstępu.

Szczelina, gdy w opcji Uzyskaj wolny odstęp z automatycznego pliku z atrybutami ustawiono wartość Nie.
Dopasuj oba pręty Umożliwia wybranie, które pręty zbrojeniowe mają zostać zmodyfikowane.
Zastosuj do wybranych łączników Należy wybrać łączniki, które mają zostać zmodyfikowane, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj do wybranych łączników, aby pręty zostały wyregulowane zgodnie z ustawioną wartością szczeliny.
Wybierz pręty

Kliknij przycisk Wybierz pręty i zaznacz pręty zbrojeniowe, których końce chcesz wyregulować zgodnie z ustawioną wartością szczeliny.

Końce prętów zbrojeniowych muszą się znajdować blisko siebie.

Aktualizuj atrybuty pręta zbrojeniowego

Narzędzie Aktualizuj atrybuty pręta zbrojeniowego umożliwia zarządzanie atrybutami zdefiniowanymi przez użytkownika (UDA) dotyczącymi łączników i elementami końcowych kotew tworzonych przez komponenty z grupy Łącznik pręta i narzędzia kotwiące. Dzięki narzędziu Aktualizuj atrybuty pręta zbrojeniowego można sprawdzić aktualne wartości wybranych lub wszystkich prętów zbrojeniowych.

Jeśli do prętów zbrojeniowych dodano komponenty w postaci łącznika lub kotew końcowych, wartości UDA są kontrolowane przez łączniki lub kotwy oraz ich właściwości. Po usunięciu łącznika lub kotwy końcowej atrybuty UDA definiowane przez te komponenty nie są automatycznie czyszczone. Do wyczyszczenia nieaktualnych wartości atrybutów służy opcja Aktualizuj atrybuty pręta zbrojeniowego.

Opcja Opis
Wybrane Wartości wszystkich atrybutów UDA łączników i kotew końcowych wybranych prętów zbrojeniowych w modelu.
Wszystkie Wartości wszystkich atrybutów UDA łączników i kotew końcowych wszystkich prętów zbrojeniowych w modelu.
Aktualizuj

Usuwa wartości wszystkich atrybutów UDA łączników i kotew końcowych wszystkich prętów zbrojeniowych w wybranych wierszach.

Usuwane są tylko przestarzałe atrybuty UDA łączników pręta zbrojeniowego.

Aby jednocześnie zaznaczyć kilka wierszy, podczas ich klikania należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift.

Aktualizuj (tylko faza)

Aktualizuje wartości fazy elementów łącznika i elementów na końcu pręta, aby wartości fazy były takie same jak wartości fazy odpowiedniego zbrojenia.

Pokazuj jedynie pręt z atrybutami

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli mają być wyświetlane tylko pręty zbrojeniowe zawierające wartości w atrybutach UDA swoich łączników lub kotew końcowych.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy kliknąć przycisk Wybrane lub Wszystkie, aby odświeżyć tabelę.

Dostosowywanie plików atrybutów, mapowań elementów i atrybutów użytkownika (UDA)

Automatyczne pliki z atrybutami

Pliki tabeli atrybutów to pliki tekstowe, które mogą się znajdować w dowolnym folderze systemowym lub folderze modelu. Można utworzyć dowolną liczbę plików tabeli atrybutów. Istnieją inne tabele atrybutów dla komponentów kotew końcowych (jeden wejściowy pręt zbrojeniowy), a inne dla komponentów łączników (dwa wejściowe pręty zbrojeniowe). Pliki tabel atrybutów mają następujące rozszerzenia:

 • .couplers.csv w przypadku komponentów Łączniki prętów oraz Podziel pręt i dodaj łącznik;

 • .anchors.csv w przypadku komponentu Kotwienie prętów.

Tabela atrybutów zawiera wiersz nagłówka z nazwami kolumn oraz jeden lub więcej wierszy z wartościami atrybutów. Kolumny są kolumnami selektorów lub atrybutów.

Nazwy kolumn selektora to Primary.Size, Primary.Grade, Secondary.Size i Secondary.Grade.

Kolumny atrybutów zawierają wartości atrybutów o nazwach podanych w wierszu nagłówka. Wartości atrybutów komponentów podane w wierszu tabeli są używane wtedy, gdy wartości wejściowe komponentu (główny + podrzędny w przypadku komponentu Łączniki prętów i podrzędny w przypadku komponentu Kotwienie prętów) pasują do wartości w selektorach.

Pliki z atrybutami można pobrać z usługi Tekla Warehouse.

Mapowania elementów użytkownika

Podczas tworzenia łączników lub kotew końcowych jako elementów użytkownika właściwości w sekcjach Serie numeracji i Atrybuty mogą być wypełniane wartościami ustawień elementów użytkownika, o ile tylko właściwości są odpowiednio nazwane. Poniższe przykłady ilustrują przyporządkowanie między właściwościami Serie numeracji i Atrybuty a właściwościami elementów użytkownika.

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika (UDA)

Można dostosowywać zawartość karty Atrybuty oraz atrybutów UDA w komponentach należących do grupy Łącznik pręta i narzędzia kotwiące.

Atrybuty użytkownika są zdefiniowane w pliku tekstowym o nazwie RebarCoupler.Udas.dat, który znajduje się w folderze ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\Common\system. Plik można umieścić w dowolnym innym folderze systemowym albo folderze firmowym. Plik nie jest wczytywany z folderu modelu.

Plik RebarCoupler.Udas.dat określa jedynie, które atrybuty UDA są wyświetlane na karcie Atrybuty. W przypadku modyfikowania zawartości pliku należy uwzględnić w nim tylko istniejące atrybuty UDA. Aby utworzyć nowe atrybuty UDA, należy je prawidłowo zdefiniować.

Uwaga:

Atrybuty UDA wpływają na numerację, jeżeli znacznik numeracji specjalnej atrybutu UDA (special_flag) ma wartość yes w pliku objects_couplers.inp. Pręty zbrojeniowe z różnymi wartościami atrybutów UDA otrzymują wówczas różne numery elementów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej