Siatka prętów / Siatka prętów wg obszaru

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Siatka prętów / Siatka prętów wg obszaru

Komponenty Siatka prętów i Siatka prętów wg obszaru umożliwiają tworzenie zbrojenia betonowych płyt lub ścian.

Utworzone obiekty

 • Pręty główne
 • Pręty poprzeczne

Zastosowanie

Sytuacja

Opis

Zbrojenie dolnej i/lub górnej powierzchni elementu betonowego.

Kolejność wyboru

Komponent Aby utworzyć siatkę prętów
Siatka prętów
 1. Wybierz płytę betonową.

  Zbrojenie zostanie utworzone automatycznie.

Siatka prętów wg obszaru
 1. Wybierz płytę betonową.
 2. Wybierz zbiór punktów, aby zdefiniować wielokąt roboczy.

  Zbrojenie zostanie utworzone automatycznie.

Karta Obraz

Na zakładce Obraz określ sposób tworzenia prętów górnych i dolnych.

Opcja Opis

Utwórz pręty

Zostaną utworzone górne pręty, a pręty główne będą umieszczone nad drugorzędnymi

Zostaną utworzone górne pręty, a pręty drugorzędne będą umieszczone nad głównymi.

Nie zostaną utworzone pręty.

Te same opcje są dostępne również dla prętów dolnych.

Wartość podana w tym polu określa grubość górnej/dolnej warstwy kryjącej.

Jeśli chcesz utworzyć pręty tylko w środku płyty, wybierz opcję Brak prętów dla górnych lub dolnych prętów, a następnie wybierz Tak na liście Umieść na środku, która zostanie wyświetlona.

Obwód siatki

Ta opcja jest dostępna tylko w komponencie Siatka prętów wg obszaru.

Umożliwia wybranie obrysu, według którego ma zostać utworzona siatka.

W opisywanych przykładach siatki są tworzone przez wskazanie tych samych punktów, ale różnych obwodów siatki.

Element

Element, na przykład:

Wielokąt

Wielobok, na przykład:

Wielobok + element

Wielobok + element, na przykład:

To samo co dolne

Określ, czy górne pręty mają zostać utworzone przy użyciu tych samych właściwości jak w przypadku dolnych.

Jeśli zostanie wybrana opcja Nie, należy wprowadzić właściwości górnych prętów.

Typ pręta

Umożliwia określenie, czy pręty mają zostać utworzone jako grupa prętów, czy jako siatka.

W zależności od wybranej opcji mogą być dostępne pewne inne ustawienia i opcje. Przykład:

 • Jeśli wybierzesz opcję Grupa prętów:
  • Możesz przesuwać, kopiować i usuwać pręty w trybie bezpośredniej zmiany.

   Aby przesunąć pręt, przeciągnij go do nowego położenia.

   Aby skopiować pręt, przeciągnij pręt, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.

   Aby usunąć pręt, wybierz go i naciśnij Delete.

  • Na zakładce Grupowanie prętów można użyć siatki, minimalnej długości oraz ustawień Zachowanie prętów przy cięciach i Detalowanie.
 • Jeśli wybierzesz opcję Siatka, pręty są zawsze przycinane podczas cięcia w elemencie betonowym.

Rozmiar

Umożliwia wybranie średnicy pręta.

Rozmiar można ustawić osobno dla górnych i dolnych prętów głównych oraz drugorzędnych (rozdzielczych).

Gatunek

Umożliwia określenie wytrzymałości stali używanej dla prętów.

Gatunek można ustawić osobno dla górnych i dolnych prętów głównych oraz drugorzędnych.

Typ rozstawu

Umożliwia określenie, czy rozstaw ma bazować na liczbie prętów czy na wartościach rozstawu.

 • Wg rozstawu: wprowadź odległość między prętami w polu Rozstaw.

 • Liczba prętów: wprowadź liczbę prętów w polu Liczba prętów.

 • Rozstaw dokładny: podaj odległości między prętami w polu Rozstaw. Przykład:

  200, 200, 50, 50, 50, 100 lub

  2*200, 3*50, 100

Rozstaw

Odległości między prętami.

Tekla Structures oblicza liczbę prętów.

Rozstaw można ustawić osobno dla górnych i dolnych prętów głównych oraz drugorzędnych.

Liczba prętów

Liczba prętów.

Tekla Structures oblicza odległość między prętami.

Liczbę prętów można ustawić osobno dla górnych i dolnych prętów głównych oraz drugorzędnych.

Kierunek prętów głównych

Kierunek prętów głównych. Umożliwia zmianę kierunku prętów.

W przypadku wybrania opcji Auto pręty główne będą tworzone wzdłuż dwóch najdłuższych równoległych boków płyty. Jeśli nie ma równoległych boków, można wybrać utworzenie prętów wzdłuż kierunku x płyty.

Aby obrócić pręty, wybierz jedną z opcji bezpośredniej zmiany. W przypadku siatek nieprostopadłych należy skorzystać z opcji kąt elastyczny, aby indywidualnie obracać obie strzałki wokół osi.

Kierunek w górę

Wybierz strony płyty, które mają być uważane za górną i dolną.

W przypadku wybrania opcji Auto pręty zostaną utworzone po stronie o największym polu powierzchni.

Zakładka Detalowanie

Zakładka Detalowanie umożliwia określenie sposobu rozłożenia prętów.

Pręty, które są tworzone jako grupy prętów, mogą zostać rozłożone Wg siatki lub Bez siatki.

Użycie siatki ułatwia precyzyjnie umieszczanie prętów wyłącznie w ustalonych odstępach. Gdy jest włączona bezpośrednia zmiana, podczas przesuwania lub kopiowania prętów grupy prętów będą one przyciągane do siatki.

Detalowanie bez siatki

Opcja Opis

Odstępy między prętami

Wybierz sposób pomiaru odległości między prętami.

 • Od środka pręta

 • Od krawędzi pręta

Określ, czy odległości mają być takie same, czy różne dla prętów górnych i dolnych. Użycie różnych odległości umożliwia umieszczenie prętów górnych i dolnych na przykład w taki sposób, że ich haki nie kolidują.

Dopasowanie

Umożliwia określenie sposobu rozłożenia prętów.

Te same opcje są dostępne dla prętów głównych i drugorzędnych.

Równy rozkład wg docelowego rozstawu.

Rozstaw dokładny ze zmiennym pierwszym rozstawem bez pierwszego pręta.

Rozstaw dokładny ze zmiennym ostatnim rozstawem bez ostatniego pręta.

Rozstaw dokładny ze zmiennym pierwszym i ostatnim rozstawem bez pierwszego i ostatniego pręta.

Rozstaw dokładny ze zmiennym pierwszym rozstawem.

Rozstaw dokładny ze zmiennym ostatnim rozstawem.

Rozstaw dokładny ze zmiennym pierwszym i ostatnim rozstawem.

Detalowanie wg siatki

Te same opcje są dostępne dla prętów podłużnych i poprzecznych.

Opcja Opis

Min. przewis

Minimalne przedłużenie prętów podłużnych lub poprzecznych poza zewnętrzne pręty drugiego kierunku.

Minimalne przedłużenie może być ustawione oddzielnie dla początku i końca prętów.

Min. rozstaw

Minimalna odległość między prętami.

Rozmiar siatki podłużnej

Rozmiar siatki poprzecznej

Określa interwały położenia, do których pręty grupy prętów są przyciągane podczas przesuwania lub kopiowania w trybie bezpośredniej zmiany.

Inne opcje detalowania

Opcja Opis

Minimalna długość tworzonego pręta głównego

Minimalna długość tworzonego pręta podrzędnego

Pręty krótsze niż podana wartość nie będą tworzone w grupach prętów.

Grupowanie prętów

Umożliwia określenie, czy pręty zbieżne mają być grupowane w grupach prętów.

W przypadku grupowania należy określić sposób postępowania z prętami wzdłuż zbieżnej krawędzi.

Pręty zbieżne są traktowane normalnie.

Zostanie utworzona jak największa możliwa liczba prętów o takiej samej długości na zbieżnej krawędzi.

Wprowadzona wartość jest maksymalnym dozwolonym skróceniem pręta.

Zachowanie prętów przy cięciach

Umożliwia wybranie sposobu postępowania z prętami obok otworów.

 • Przycinanie prętów: Umożliwia określenie, czy pręty mają być przycinane i które cięcia mają być ignorowane.

  W grupach prętów można ignorować wycięcia zależnie od nazwy elementu, klasy elementu lub filtra wyboru.

  W przypadku wybrania opcji Tak, ale ignoruj wycięcia według filtra na liście Filtr wyboru są wyświetlane tylko filtry wyboru, których jedna reguła zawiera typ obiektu 11 (cięcie wieloboczne), a inne reguły są określane przy użyciu kategorii Szablon.

 • Ignoruj otwory mniejsze niż: Minimalna długość cięcia (w kierunku prętów), którym pręty będą przycinane. Mniejsze wartości będą ignorowane.

  To ustawienie dotyczy tylko prętów, które są tworzone jako grupy prętów. Pręty, które mają zostać utworzone jako siatka, są zawsze przycinane podczas cięcia w elemencie betonowym.

 • Grubość otuliny: Odległość między punktem końcowym/początkowym pręta a krawędzią otworu.

  Za pomocą tej opcji można określić grubość otuliny dla okien i drzwi .

  Opcja jest przydatna, jeśli otwory okienne i drzwiowe muszą mieć różną grubość otuliny.

 • Utwórz wycięcia wokół wybranych elementów: Wybierz, czy pręty są przycinane przez elementy kolidujące z elementem zbrojonym. Elementy tnące są definiowane przez filtr wyboru.
 • Utwórz podparcie dla pojedynczych prętów: Pozwala określić, czy dla luźnych prętów w siatce mają być tworzone dodatkowe pręty podpierające.
  • Opcja Tak, bez przedłużonego pręta podpierającego tworzy pręty podpierające luźne pręty tylko w granicach luźnych prętów.

  • Opcja Tak, z przedłużonym prętem podpierającym powoduje wydłużenie prętów podpierających na cały obszar siatki.

   Istnieje możliwość zdefiniowania długości przedłużenia prętów podpierających. Ta długość określa, jak mocno dodatkowe pręty zachodzą na istniejącą siatkę.

Karta Warunki końcowe prętów

Zakładka Warunki końcowe prętów umożliwia określenie grubości otuliny i haków pręta.

Opcja Opis

Grubość otuliny na bokach

 • Inne z każdej strony: Każdy koniec grupy prętów może mieć inną odległość od krawędzi elementu.

 • Jednakowe ze wszystkich stron: Wszystkie końce grup prętów mają taką samą odległość od krawędzi elementu.

Użyj warunków końcowych prętów wokół otworów

Wybierz, czy takie same warunki końcowe prętów są używane wokół otworów na krawędziach elementu.

Warunki końcowe

Tworzy prosty fragment bez haka na wybranym końcu pręta.

Umożliwia utworzenie na wybranym końcu pręta haka zagiętego o 90°.

Tworzy hak zagięty o 135° na wybranym końcu pręta.

Tworzy hak zagięty o 180° na wybranym końcu pręta.

Tworzy hak zagięty pod dowolnym kątem na wybranym końcu pręta.

Tworzy podwójnie zagięty hak na wybranym końcu pręta.

Tworzy hak zagięty do wewnątrz pod kątem 135 stopni. Można zdefiniować wysokość haka.

Dotnij pręty do cięć elementów sąsiednich

Umożliwia wybranie, czy pręty wystające z wybranych elementów betonowych mają być przycinane do otworów elementów sąsiednich. Aby przyciąć pręty do otworów, wybierz Tak, a następnie wprowadź grubość otuliny.

Promień gięcia

Promień zagięcia na końcach prętów

Długość gięcia

Długość zagięcia na końcach prętów

Zakładka Połączenie

Zakładka Połączenie umożliwia określenie sposobu łączenia prętów zbrojeniowych.

Opcja Opis

Łączenie prętów

Umożliwia określenie, czy pręty zbrojeniowe mają być połączone.

Producent

Wybierz producenta zbrojenia.

Maksymalne długości prętów i zakładów zostaną wyświetlone w postaci listy uporządkowanej według gatunków i rozmiarów prętów.

Jeśli to potrzebne, możesz zmodyfikować definicje połączeń w pliku MeshBarsSplicing_Manufacturers.dat. Domyślny plik możesz też skopiować z folderu ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system, edytować go, a następnie zapisać w folderze projektu lub folderze firmowym.

Maksymalna długość prętów

Maksymalną długość pręta, po osiągnięciu której pręty będą łączone.

Długość zakładu

Długość połączenia na zakład.

Połączenie w tym samym przekroju

Umożliwia określenie liczby prętów zbrojeniowych, które można połączyć w jednym położeniu.

 • 1/1 = wszystkie pręty zbrojeniowe będą łączone w tym samym przekroju poprzecznym.

 • 1/2 = co drugi pręt zbrojeniowy będzie łączony w tym samym przekroju poprzecznym.

 • 1/3 = co trzeci pręt zbrojeniowy będzie łączony w tym samym przekroju poprzecznym.

 • 1/4 = co czwarty pręt zbrojeniowy będzie łączony w tym samym przekroju poprzecznym.

Symetria połączenia

Umożliwia określenie symetrii stosowanej przy połączeniu prętów zbrojeniowych.

 • Niesymetryczny: wzorzec łączenia pręta zbrojeniowego nie jest symetryczny, a nierówna długość występuje tylko po jednej stronie.

 • Symetryczny z różnymi długościami po bokach: wzorzec łączenia pręta zbrojeniowego jest symetryczny, z nierównymi długościami po bokach.

 • Symetryczny z różną długością na środku: Wzorzec łączenia pręta zbrojeniowego jest symetryczny, z nierówną długością na środku.

Offset połączenia

Odsunięcie punktu środka połączenia od punktu, w którym pręty zbrojeniowe się pierwotnie stykały.

Minimalna odległość podziału

Minimalna odległość podłużna między dwoma połączeniami kolejnych prętów.

Typ połączenia

Umożliwia określenie typu połączenia.

Pozycja pręta

Umożliwia określenie, czy zachodzące pręty są ustawione jeden nad drugim, czy równoległe.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia określenie właściwości grupy prętów lub siatki oraz atrybutów użytkownika.

Właściwości

Opcja Opis
Nazwa

Nazwa grupy prętów lub siatki.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji grupy prętów lub siatki.

Nr początkowy

Numer początkowy pozycji grupy prętów lub siatki.

Klasa

Klasa grupy prętów lub siatki.

W przypadku tworzenia siatki uwzględniana jest tylko klasa prętów głównych.

Atrybuty użytkownika dla prętów zbrojeniowych

Atrybuty użytkownika są predefiniowane w pliku MeshBars.Udas.dat.

Opcja Opis

Wszystkie takie same

Wybierz Tak, aby użyć atrybutów użytkownika dla wszystkich prętów zbrojeniowych.

Wybierz Nie, aby zdefiniować atrybuty użytkownika oddzielnie dla wszystkich prętów zbrojeniowych.

Pręty górne

Pręty dolne

Wprowadź wartość atrybutów użytkownika dla górnych i dolnych prętów zbrojeniowych.

Karta Zespół zbrojenia

Na karcie Zespół zbrojenia można dodać utworzone zbrojenie jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

Dostosowanie zakładki Atrybuty

Zawartość sekcji atrybutów użytkownika można dostosować na zakładce Atrybuty, używając pliku MeshBars.Udas.dat. Plik może znajdować się w dowolnym folderze ustawionym w opcjach zaawansowanych XS_FIRM , XS_PROJECT lub XS_SYSTEM i w folderze modelu.

Za pomocą pliku można ustawić właściwości użytkownika tworzonego zbrojenia, które mają zostać użyte w narzędziach Siatka prętów i Siatka prętów wg obszaru. Zaleca się, aby używać tylko tych atrybutów użytkownika, które są zazwyczaj stosowane dla wszystkich zbrojeń.

Poniższy przykładowy plik zawiera pełny opis wszystkich ustawień i formatu pliku. Wiersze rozpoczynające się od „//” są wierszami komentarzy.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by Mesh Bars component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 'float', 'option', 'integer' and 'string'
//     compatible with the actual user defined attributes as specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be a translatable label (albl_) or any text.
//		
string		comment			j_comment
string		USER_FIELD_1		j_user_field_1
string		USER_FIELD_2		j_user_field_2
string		USER_FIELD_3		j_user_field_3
string		USER_FIELD_4		j_user_field_4
Was this helpful?
Wstecz
Dalej