Kratownica (89)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kratownica (89)

Narzędzie Kratownica (89) umożliwia utworzenie dźwigarów z kratownic między wybranymi elementami w elementach z prefabrykatów betonowych, takich jak w płyta cienka lub panel ściany wielowarstwowej. Kratownice są umieszczane w elemencie betonowym oraz działają jako część zbrojenia i połączenie między betonem prefabrykowanym a monolitycznym.

Utworzone obiekty

Kratownice składają się z następujących elementów:

 • Dwa dolne pręty zbrojeniowe

 • Jeden lub dwa górne pręty zbrojeniowe

 • Dwa łączące pręty zbrojeniowe

Zamiast korzystać z prętów zbrojeniowych do tworzenia dźwigarów można użyć profili i blach.

Zastosowania

Sytuacja Opis

Kratownice są utworzone w prefabrykowanej płycie betonowej.

Kratownice są utworzone w prefabrykowanej ścianie warstwowej betonowej.

Kratownice są utworzone w stropie z szerokich płyt z otworem.

Kratownice stropu są utworzone w pustce ściany warstwowej.

Profil jako kratownica.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element betonowy.

 2. Wybierz punkt początkowy kratownicy.

 3. Wybierz punkt końcowy kratownicy.

Klucz do identyfikacji elementów

Element

1

Górny pręt zbrojeniowy

2

Łączący pręt zbrojeniowy

3

Dolny pręt zbrojeniowy

Karta Obraz

Użyj zakładki Obraz do określenia sposobu tworzenia, kształtu i wymiarów prętów zbrojeniowych.

Wymiary i kształt pręta zbrojeniowego

Opis

1

Odległość pomiędzy końcem górnego pręta zbrojeniowego a wybranym punktem.

2

Odległość pomiędzy końcem łączącego pręta zbrojeniowego a wybranym punktem.

3

Odległość pomiędzy końcem dolnego pręta zbrojeniowego a wybranym punktem.

4

Promień łączącego pręta zbrojeniowego.

5

Odległość między zagięciami.

Umożliwia określenie odległości między dolnymi prętami zbrojeniowymi oraz odległości między górnymi a dolnymi prętami zbrojeniowymi.

Jeśli zostaną dodane dwa pręty zbrojeniowe u góry, można określić odległość tych prętów zbrojeniowych od górnej powierzchni łączących prętów zbrojeniowych.

Przykłady

Tworzenie kratownicy

Opcja

Opis

Utwórz

Umożliwia wybranie typu dolnych, górnych i łączących prętów zbrojeniowych (pręt a, b, c):

 • Pręt zbrojeniowy
 • Pręt stalowy
 • Nie (pręt zbrojeniowy nie zostanie utworzony.)

Profil

Wybór profilu jest aktywowany po wybraniu następujących opcji dźwigara:

Określ przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu, a także materiał, nazwę, komentarz i klasę.

Blacha

Tworzenie blachy jest aktywowane po wybraniu następujących opcji kratownicy:

Określ przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu, a także materiał, nazwę, komentarz i klasę.

Dodaj jako

Wybierz metodę używaną do łączenia kratownicy z zespołem betonowym:

Podzespół, Spawana, Nie

Właściwości pręta zbrojeniowego

Umożliwia określenie właściwości górnych, dolnych i łączących prętów zbrojeniowych.

Opcja

Opis

Rozmiar

Rozmiar pręta zbrojeniowego.

Gatunek/Materiał

Gatunek pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Przedrostek

Nr początkowy

Komentarz

Klasa

Nazwa, przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu, a także komentarz i klasa pręta zbrojeniowego.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Dodaj do istniejącego zespołu zbrojenia
 • Nie dodawaj: Nowe zbrojenie jest dodawane jako zespół zbrojenia do zespołu betonowego.

 • Jako pojedyncze pręty: Dodawanie wszystkich nowych prętów zbrojeniowych bezpośrednio do istniejącego zespołu zbrojenia jako zbrojenie.
 • Jako podzespół: Dodawanie wszystkich nowych prętów zbrojeniowych do ich własnego nowego zespołu zbrojenia, który następnie zostanie dołączony jako podzespół do głównego zespołu zbrojenia.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

Zakładka Elementy

Użyj zakładki Elementy, aby określić położenie i liczbę dźwigarów.

Orientacja płaszczyzny roboczej

Opcja

Opis

Pozycja płaszczyzny roboczej

To ustawienie umożliwia określenie, do której strony elementu wejściowego zostaną utworzone dźwigary. Opcja Model umożliwia utworzenie ich zgodnie z bieżącą płaszczyzną roboczą w modelu.

 • Płaszczyzna XY elementu
 • Płaszczyzna YZ elementu
 • Płaszczyzna ZX elementu
 • Model

Opcje Pozycja w płaszczyźnie, Obrót i Pozycja w głębi umożliwiają określenie orientacji dźwigara na płaszczyźnie roboczej.

Położenie kratownicy w kierunku Z

Umożliwia wybranie sposobu umieszczenia kratownic w kierunku Z.

Przykład

Kratownice są umieszczane względem wybranych punktów. Kratownice są powiązane z górną stroną elementu.

Geometria

Opcja

Opis

Czynnik wielokrotnego L

Umożliwia zdefiniowanie dokładności zaokrąglania długości kratownic.

Wartością domyślną jest 1.0. W przypadku wartości domyślnej w długości kratownic nie ma miejsc po przecinku.

Geometria

Umożliwia wybranie geometrii łączących prętów zbrojeniowych.

Przykłady:

Położenie kratownicy w kierunku Y

Umożliwia wybranie sposobu umieszczenia kratownic w kierunku Y.

Przykłady

Dodatkowe kratownice

Umożliwia wybranie, czy mają zostać utworzone dodatkowe grupy kratownic.

Przykłady

Na przykład, jeśli wybrano tę opcję:

Opcja Dodatkowe grupy kratownic jest ustawiana na Brak: między 2 istniejącymi wzmocnionymi kratownicami nie zostaną utworzone dodatkowe grupy kratownic.

Opcja Dodatkowe grupy kratownic jest ustawiana na Za pomocą numeru: na podstawie wprowadzonej liczby zostaną utworzone dodatkowe grupy kratownic. Odległości między grupami są podzielone równo.

Opcja Dodatkowe grupy kratownic jest ustawiana na Za pomocą odległości: liczba dodatkowych grup kratownic zależy od zdefiniowanej odległości. Odległości między grupami kratownic są podzielone równo.

Grupa kratownic

Umożliwia zdefiniowanie, czy z istniejących kratownic mają zostać utworzone dodatkowe kratownice.

Numer oznacza liczbę kratownic w grupie prętów.

Lista odległości jest odległością pomiędzy kratownicami w grupie prętów.

e = jest położeniem kratownic względem linii odniesienia.

Opcja

Opis

 • Grupa prętów zostanie umieszczona pośrodku linii odniesienia.

 • Grupa prętów zostanie umieszczona po prawej stronie linii odniesienia.

 • Grupa prętów zostanie umieszczona po lewej stronie linii odniesienia.

Przykłady

Istniejące kratownice

Dodatkowe kratownice

Zakładka Geometria

Użyj zakładki Geometria, aby określić, jak otwory i długość elementu wpływają na tworzenie dźwigara.

Opcja

Opis

Zawsze utwórz kratownicę

Umożliwia wybranie, czy kratownice mają być zawsze tworzone.

W przypadku wybrania opcji Tak kratownice są utworzone nawet wtedy, gdy kratownica jest całkowicie umieszczony na zewnątrz elementu betonowego.

Otwory

Umożliwia wybranie, czy kratownice mają być tworzone w otworach.

Długość

Umożliwia wybranie sposobu dopasowania kratownic do kształtu elementu.

Minimalna długość

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej długości kratownicy.

Maksymalna długość

Umożliwia zdefiniowanie maksymalnej długości kratownicy.

Kratownica jest dzielona po osiągnięciu maksymalnej długości.

Przykłady minimalnej długości

Brak określonej minimalnej długości:

Określona minimalna długość (nie utworzono dźwigara):

Podwójna ściana

Użyj zakładki Podwójna ściana, aby określić sposób, w jaki drugi element betonowy wpływa na kratownice.

Znajdź podrzędny element betonowy

Umożliwia określenie, czy drugi element betonowy ma wpływać na tworzenie kratownic. Do zdefiniowania klasy drugiej ściany służy pole Klasa.

Należy wybrać pierwszą ścianę. Kratownica zostanie utworzona, jeśli druga ściana odpowiada zdefiniowanej klasie. Można również wprowadzić serię klas. Tej metody tworzenia można używać w połączeniu z opcjami określonymi dla otworów na zakładce Geometria.

W poniższym przykładzie pokazano ścianę z pustką, w której przypadku wewnętrzne i zewnętrzne powłoki mają inną geometrię.

Przykłady

Ściana z pustką, w której przypadku wewnętrzne i zewnętrzne powłoki mają inną geometrię.

Wyszukaj drugi element betonowy = Nie

Ściana z pustką, w której przypadku wewnętrzne i zewnętrzne powłoki mają inną geometrię.

Wyszukaj drugi element betonowy = Tak

Karta UDA

Można określić atrybuty UDA.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej