Zbrojenie konsoli (81)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie konsoli (81)

Narzędzie Wzmocnienie wspornika (81) umożliwia utworzenie zbrojenia jednego lub dwóch wsporników słupa betonowego. Dwa wsporniki muszą mieć taki sam poziom górny, taką samą grubość i położenie poziome.

Utworzone obiekty

 • Pręty główne

 • Strzemiona

 • Dodatkowe pręty

Zastosowania

Sytuacja

Opis

Dwa wsporniki, ukośne i zaokrąglone, o takim samym poziomie górnym, położeniu poziomym i takiej samej grubości.

Dwa dodatkowe przecinające się pręty.

Jeden prosty wspornik.

Jeden dodatkowy pręt.

Ograniczenia

Nie należy używać narzędzia Wzmocnienie wspornika (81) w przypadku dwóch różnych wsporników.

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz słup i belki betonowe.

 • Utwórz wsporniki. Do tworzenia wsporników należy użyć narzędzia Połączenie wspornika (14) albo połączenie osadzenia.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (betonowy słup).

 2. Wybierz elementy podrzędne (co najmniej jeden wspornik).

 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć zbrojenie.

Zakładka Pręty główne

Zakładka Pręty główne umożliwia określenie długości pręta głównego, grubości otuliny betonowej, odstępów prętów zbrojeniowych oraz ich właściwości.

Opis

1

Długość pręta głównego.

2

Odległość od powierzchni betonu do pręta głównego.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali używanej do produkcji prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów głównych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Zgodnie z kształtem

To ustawienie wpływa również na strzemiona poprzeczne.

Opcja Opis

Pochyła

Ostatni segment pręta jest zgodny z pochyłą krawędzią wspornika.

Poziomo

Ostatni segment pręta jest tworzony poziomo.

Grubość otuliny

Opis

1

Grubość otuliny betonowej.

2

Liczba prętów tworzących wzmocnienie.

3

Odstęp między prętami zbrojeniowymi.

Zakładki Strzemiona / Strzemiona poprzeczne / Strzemiona ukośne

Zakładki Strzemiona, Strzemiona poprzeczne i Strzemiona ukośne umożliwiają określenie sposobu tworzenia strzemion, typu strzemion, grubości otuliny, rozstawu prętów zbrojeniowych oraz ich właściwości.

Strzemiona

Umożliwia zdefiniowanie odległości od powierzchni betonu do strzemion.

Opcja Opcja Opcja

Grubość otuliny betonowej

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny. Można wybrać taką samą otulinę z każdej strony.

Opcja Opcja Opcja

Opcja

Opis

Liczba prętów

Umożliwia zdefiniowanie liczby prętów tworzących wzmocnienie.

Rozstawy:

Umożliwia zdefiniowanie odstępu między prętami zbrojeniowymi.

Strzemiona poprzeczne w słupie

Wybierz, czy słup jest zbrojony strzemionami poprzecznymi.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy strzemion.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Gatunek

Wytrzymałość stali używanej do produkcji prętów zbrojeniowych.

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Typ strzemienia

Opcja

Opis

Strzemię składa się z zagiętego pojedynczego pręta zbrojeniowego.

Umożliwia zdefiniowanie długości haka.

Wartości domyślne (dla standardowego 90-stopniowego haka strzemienia) są odczytywane z pliku rebar_database.inp.

Umożliwia wybranie pozycji pokrycia odpowiednią dla typu strzemienia.

Strzemię składa się z dwóch pokrywających się prętów U ułożonych naprzeciw siebie.

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej długość pokrycia.

Strzemię składa się z dwóch prętów U z zakładem.

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej długość pokrycia.

Strzemię poprzeczne to jeden otwarty pręt U.

zakładka Dodatkowe pręty

Zakładka Dodatkowe pręty umożliwia określenie sposobu tworzenia dodatkowych prętów we wspornikach, ustawienie grubości otuliny betonowej oraz właściwości dodatkowych prętów.

Dodatkowe pręty

Opcja

Opis

Brak dodatkowych prętów.

Jeden dodatkowy pręt.

Dwa dodatkowe pręty równoległe względem siebie.

Dwa dodatkowe przecinające się pręty.

Dwie pary dodatkowych prętów przecinających się ze sobą.

Strzemiona i grubość otuliny

Zdefiniuj odległość od powierzchni betonu do strzemion i dodatkowy wymiar pręta.

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali używanej do produkcji prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy dodatkowych prętów.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Karta Zespół zbrojenia

Na karcie Zespół zbrojenia można dodać utworzone zbrojenie jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Dodaj do istniejącego zespołu zbrojenia
 • Nie dodawaj: Nowe zbrojenie jest dodawane jako zespół zbrojenia do zespołu betonowego.

 • Jako pojedyncze pręty: Dodawanie wszystkich nowych prętów zbrojeniowych bezpośrednio do istniejącego zespołu zbrojenia jako zbrojenie.
 • Jako podzespół: Dodawanie wszystkich nowych prętów zbrojeniowych do ich własnego nowego zespołu zbrojenia, który następnie zostanie dołączony jako podzespół do głównego zespołu zbrojenia.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej