Siatka z drutu o różnych rozstawach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Siatka z drutu o różnych rozstawach

Narzędzie Siatka z drutu o różnych rozstawach umożliwia utworzenie siatek zbrojeniowych o wielu rozmiarach prętów. Utworzona siatka zbrojeniowa jest optymalizowana pod kątem urządzenia spawalniczego do siatek. Siatkę z drutu o różnych rozstawach można stosować do płyt i paneli ściennych. Płyty i panele ścienne mogą mieć dowolny kształt wielokąta z dowolną liczbą otworów. Pręty zbrojeniowe w siatce mogą mieć różne wielkości, a odstępy między nimi mogą być różne.

Utworzone obiekty

  • Siatki zbrojeniowe

Zastosowania

Sytuacja

Opis

Trzy strefy podłużnych prętów zbrojeniowych

Przed rozpoczęciem

Utwórz płytę wielokątną lub panel ścienny z dowolną liczbą otworów. Wprowadź wartości stref w celu określenia szerokości powierzchni do zazbrojenia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Każdy kierunek można podzielić na pięć stref.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element główny (płytę lub panel ścienny).

    Siatka zbrojeniowa zostanie utworzona automatycznie.

zakładka Parametry kraty

Na zakładce Parametry siatki można sterować tworzeniem siatki i grubością otuliny.

Opcja

Opis

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny.

Utwórz pręty zbrojeniowe

Umożliwia zdefiniowanie strony płyty lub panelu ściennego, po której mają zostać utworzone pręty zbrojeniowe.

Kierunek wzdłużny

Umożliwia zdefiniowanie, czy jako kierunek wzdłużny podczas tworzenia prętów zbrojeniowych ma zostać użyty kierunek X, czy Y.

Domyślnie kierunek X jest kierunkiem wzdłużnym.

Zakładka Pręty podłużne/poprzeczne

Zakładki Pręty podłużne lub Pręty poprzeczne umożliwiają utworzenie siatki w kierunku podłużnym lub poprzecznym oraz stref zbrojenia.

Opcja

Opis

Rozmiary drutów

Umożliwia zdefiniowanie rozmiarów prętów zbrojeniowych używanych we wzorze.

Rozmiary należy rozdzielić spacjami.

Min. przewis

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej długości przedłużenia pręta zbrojeniowego.

Maks. przewis

Umożliwia zdefiniowanie maksymalnej długości przedłużenia pręta zbrojeniowego.

Min. odstęp

Umożliwia zdefiniowanie minimalnego odstępu między prętami zbrojeniowymi.

Wartość musi być podzielna przez rozmiar siatki.

Na przykład jeśli wartość w polu Min. odstęp wynosi 150, wartość w polu Maks. odległości wynosi 300, a wartość w polu Rozmiar siatki to 50, odstępy wynoszą 150, 200, 250 i 300.

Maks. odległości

Umożliwia zdefiniowanie maksymalnego odstępu między prętami zbrojeniowymi.

Wartość musi być podzielna przez rozmiar siatki.

Na przykład jeśli wartość w polu Min. odstęp wynosi 150, wartość w polu Maks. odległości wynosi 300, a wartość w polu Rozmiar siatki to 50, odstępy wynoszą 150, 200, 250 i 300.

Rozmiar rozstawu

Umożliwia zdefiniowanie rozmiaru rozstawu siatki zbrojeniowej.

Na przykład jeśli wartość w polu Min. odstęp wynosi 150, wartość w polu Maks. odległości wynosi 300, a wartość w polu Rozmiar siatki to 50, odstępy wynoszą 150, 200, 250 i 300.

Ta wartość zależy od maszyny spawalniczej.

Min. długość drutu

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej długości pręta zbrojeniowego.

Min. liczba punktów spawania

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej liczby przecięć prętów zbrojeniowych.

Szerokość wzorca do wypełnienia

Umożliwia zdefiniowanie szerokości wzorca wypełnianego siatką.

Ta wartość jest używana, gdy szerokość strefy jest większa niż dana wartość.

Typ wartości szerokości strefy

Umożliwia zdefiniowanie szerokości strefy zazbrojenia jako wartość procentową całej szerokości płyty lub panelu ściennego albo jako rzeczywistą długość.

Szerokość, Szerokość rzeczywista, Obszar siatki wg długości

Umożliwia zdefiniowanie szerokości siatki zbrojeniowej, szerokości rzeczywistej i powierzchni przypadającej na długość w każdej strefie.

Wczytaj wzorzec z pliku

Umożliwia wybranie zewnętrznego pliku tekstowego, w którym zdefiniowano wzory podłużnych i poprzecznych prętów zbrojeniowych.

W przypadku korzystania z zewnętrznego pliku wzorów funkcja Siatka z drutu o różnych rozstawach próbuje ustalić wzór z odpowiednim obszarem na wartość długości dla każdej strefy i zastosować te wartości do stref.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia określenie właściwości zbrojenia w kierunkach podłużnym i poprzecznym.

Opcja

Opis

Przedrostek

Umożliwia określenie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia zdefiniowanie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy wzdłużnych i poprzecznych prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach programu .

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie wzdłużnych i poprzecznych prętów zbrojeniowych.

Na przykład wzdłużne i poprzeczne pręty zbrojeniowe o różnych klasach można wyświetlić w różnych kolorach.

Plik konfiguracyjny do wzorów prętów zbrojeniowych

Wzory podłużnych i poprzecznych prętów zbrojeniowych można określić przy użyciu zewnętrznego pliku tekstowego.

Każdy wzór zaczyna się od wiersza Wzór, po którym następuje, na przykład, nazwa wzoru. Każda para Wielkość pręta i Odstępy znajduje się w oddzielnym wierszu. Wartości Wielkość pręta i Odstępy oddziela się spacją.

Plik ma następujący format:

< Pattern > < Name >

<Bar Size> <Spacing>

<Bar Size> <Spacing>

……………………………

<Bar Size> <Spacing>

Przykłady

Wzór 1

10 200

10 200

8 100

8 300

10 400

Wzór 2

10 200

10 200

8 100

8 100

Was this helpful?
Wstecz
Dalej