Numeracja spoin

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numeracja spoin

Za pomocą polecenia Numeruj spoiny można nadawać numery spoinom. Numery spoin są widoczne na rysunkach i w raportach.

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Uruchom numerację > Numeruj spoiny, aby otworzyć okno dialogowe Numeracja spoin.
  2. W razie potrzeby zmień ustawienia numeracji spoin.

    Na przykład można określić, czy mają zostać przypisane numery dla Wszystkie spoiny lub Wybrane spoiny.

  3. W przypadku wybrania opcji nadania numerów tylko określonym spoinom należy wybrać spoiny.
  4. Kliknij Przypisz numery, aby rozpocząć numerowanie spoin.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej