Numerowanie elementów według grupy projektowej

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Numerowanie elementów według grupy projektowej

Elementy można numerować według grup projektowych, co pozwala na odróżnianie ich od siebie na rysunkach i w raportach. Numery grup projektowych można stosować w dokumentach inżynierskich lub jako numery wstępne.

Numery grup projektowych składają się z przedrostka, separatora i liczby lub litery.

Aplikacja Numeracja grupy projektowej służy do przypisywania elementom przedrostków i numerów lub liter na podstawie grup projektowych. Aplikacja Numeracja grupy projektowej łączy elementy spełniające warunki filtra wyboru w grupę projektową, nadaje im numery i opcjonalnie porównuje ich długość. Ponadto porównuje ona te atrybuty użytkownika elementów, które mają wpływ na numerację.

Uwaga:

Aplikacja Numeracja grupy projektowej numeruje tylko elementy, które mają profil wyciągnięty w celu utworzenia długości elementów, takich jak belki, słupy, płyty i stopy. Blachy wieloboczne, płyty lub elementy nie są numerowane.

Przed rozpoczęciem:

 • Należy utworzyć niezbędne filtry wyboru, które wyznaczają grupy projektowe.
 • Jeśli chcesz użyć określonej litery w numeracji grupy projektowej, wyświetl listę dozwolonych liter za pomocą opcji zaawansowanej XS_​VALID_​CHARS_​FOR_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBERS. Domyślnie dozwolone są litery z zakresu A–Z.
 • W trybie wielu użytkowników lub w przypadku modeli Tekla Model Sharing należy upewnić się, że tylko jeden użytkownik naraz uruchamia aplikację Numeracja grupy projektowej.

Aby ponumerować elementy według ich grupy projektowej:

 1. W modelu Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij dwukrotnie Numeracja grupy projektowej, aby uruchomić aplikację.
 4. W oknie dialogowym Numeracja grupy projektowej:
  1. Kliknij Dodaj grupę, aby utworzyć ustawienia numeracji grupy projektowej dla elementów spełniających warunki filtra wyboru.
   • Wybierz filtr w kolumnie Filtr grup.

    Filtry wyboru są odczytywane z określonych folderów w standardowej kolejności wyszukiwania folderów.

   • Wprowadź przedrostek i numer początkowy lub literę początkową grupy projektowej, których chcesz używać w odniesieniu do należących do niej elementów.
   • W kolumnie Porównaj długość określ, czy ma być porównywana długość elementów.
  2. Powtórz czynności podane w podpunkcie 4a w przypadku wszystkich grup elementów, które chcesz ponumerować według grupy projektowej.
  3. W razie potrzeby zmień kolejność grup za pomocą przycisków Przesuń w górę i Przesuń w dół.

   Jeśli element należy do kilku grup, ostatni filtr grup na liście zastępuje poprzednie filtry.

  4. Jeśli chcesz porównywać długość elementów, określ jej tolerancję.

   Na przykład po wprowadzeniu wartości 0 elementy muszą mieć dokładnie taką samą długość, aby otrzymać identyczny numer (lub literę) grupy projektowej. Po wprowadzeniu wartości 2 długość elementów może się różnić o 2 mm.

   Domyślnie tolerancja wynosi 0,05 mm.

  5. Wprowadź separator numerów, który służy do rozdzielania przedrostka i numeru lub litery grupy projektowej w oznaczeniach na rysunkach i w raportach. Wprowadź na przykład znak -.

   Zaleca się, aby nie zmieniać separatora w trakcie trwania projektu.

  6. Aby ponownie wykorzystać stare, nieużywane numery lub litery, zaznacz pole wyboru Ponownie użyj starych numerów.
  7. W Litery stosowane w numerze określ, czy używać liter.
  8. W kolumnie Przenumeruj wszystko określ, czy mają zostać przenumerowane wszystkie elementy.
  9. Aby ponumerować elementy według ich grupy projektowej, kliknij Uruchom numerację.

   Numer grupy projektowej jest zapisywany jako zdefiniowany przez użytkownika atrybut DESIGN_GROUP_MARK poszczególnych elementów.

   Domyślnie atrybut zdefiniowany przez użytkownika DESIGN_GROUP_MARK jest dostępny w pliku objects.inp w konfiguracji Inżynierskie w środowisku domyślnym i w środowisku przeznaczonym do Stanów Zjednoczonych.

  10. Aby sporządzić raport o wynikach numeracji, określ, czy ma on dotyczyć wszystkich, czy tylko wybranych elementów, a następnie kliknij Utwórz raport.

   Tekla Structures wyświetla raport w oknie dialogowym Lista, a następnie zapisuje również raport. Raport jest zapisywany jako dgnReport.txt w folderze określonym za pomocą opcji zaawansowanej XS_​REPORT_​OUTPUT_​DIRECTORY. W środowisku Default raport zostanie zapisany w folderze \Reports w bieżącym folderze modelu.

   Po wybraniu wiersza w oknie dialogowym Lista Tekla Structures zaznacza i wybiera w modelu odpowiedni element.

   Jeśli numeracja elementu jest nieaktualna, czyli został on zmodyfikowany po przeprowadzeniu numeracji, do jego numeru grupy projektowej dodawany jest znak zapytania (?).

 5. Aby numery grup projektowych były widoczne w oznaczeniach na rysunkach i w raportach, skorzystaj z atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika DESIGN_GROUP_MARK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej