Tworzenie elementów specjalnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie elementów specjalnych

W Tekla Structures pojęcie element specjalny odnosi się do elementów mających kształt 3D. Kształty można tworzyć w zewnętrznej aplikacji do modelowania lub w Tekla Structures, a są one dostępne w katalogu kształtów Tekla Structures.

Elementy specjalne są podobne do innych elementów, np. belek i słupów.Główna różnica między elementami specjalnymi a elementami innego typu polega na tym, że geometrię elementu specjalnego określa kształt trójwymiarowy, podczas gdy zwykły element ma profil dwuwymiarowy, który jest wyciągany w celu uzyskania długości elementu.

Elementy specjalne można stosować do modelowania obiektów, które trudno byłoby modelować za pomocą podstawowych elementów i poleceń Tekla Structures takich jak np. cięcia.Elementów specjalnych można też używać do obiektów modelu, których kształty zostały określone za pomocą zewnętrznej aplikacji lub przez producentów.

Każdy element specjalny ma określające go właściwości, np. kształt, materiał i położenie.Aby stosować właściwości elementów specjalnych w filtrach wyświetlania i wybierania lub w szablonach rysunków i raportów, należy używać atrybutów szablonu elementów i profili.Do oddzielania elementów specjalnych od zwykłych elementów służy atrybut szablonu IS_​ITEM.

Ograniczenia elementów specjalnych

 • Nie można wykonywać odbić lustrzanych elementów specjalnych.
 • Elementów specjalnych nie można podzielić ani scalać.Podział zaimportowanego elementu specjalnego powoduje utworzenie duplikatu wyjściowego elementu.
 • Elementy specjalne można ciąć lub dołączać do elementów, tylko jeśli mają kształt bryłowy.
 • Wartość ciężaru brutto zaimportowanego elementu specjalnego może być inna niż dla identycznego zwykłego elementu modelowanego w Tekla Structures z użyciem wycięć.Dzieje się tak, ponieważ wycięcia nie są brane pod uwagę przy obliczaniu ciężaru brutto zwykłego elementu.

Tworzenie elementu lub elementu betonowego

 1. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.

  Ułatwia to dostosowanie położenia i obrotu elementu w modelu.

 2. W zależności od materiału elementu, który chcesz utworzyć, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na karcie Stal kliknij Element .

  • Na karcie Beton kliknij Element .

  Wskazówka:

  Można też uruchomić polecenie w panelu właściwości.

  1. Upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu.
  2. W panelu właściwości kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz na liście Element specjalny lub Element betonowy.

   Tekla Structures uruchomi polecenie i wyświetli właściwości w panelu właściwości.

   W panelu właściwości można na przykład zmienić właściwości elementu lub wybrać kształt.

 3. Przesuwaj wskaźnik myszy po powierzchniach obiektu i krawędziach w modelu i obserwuj, jak element odwraca się i dopasowuje do powierzchni elementu.

  W przypadku dodawania elementu do innego obiektu (np. elementu lub obiektu wylewanego) Tekla Structures wyświetla także wymiary położenia względem najbliższych krawędzi obiektów.

 4. Wskaż pierwszy punkt elementu.
 5. Wskaż kolejny punkt, aby wskazać kierunek elementu.

  Tekla Structures umieści element specjalny między wskazanymi punktami, zaczynając od pierwszego punktu (żółty uchwyt) i podążając w stronę drugiego (uchwyt w kolorze magenta) przy użyciu właściwości Element specjalny lub Element betonowy z panelu właściwości.

  Tekla Structures wyświetli osie współrzędnych, uchwyty obrotu i wymiary położenia, których można użyć do precyzyjnego dostosowania położenia i obrotu elementu. Uchwyty są czerwone, zielone i niebieskie, odpowiednio do lokalnego układu współrzędnych elementu.

 6. Aby przesunąć element wzdłuż dowolnej osi współrzędnych, przeciągnij stosowny uchwyt osi do nowego położenia.
 7. Aby obrócić element wokół osi współrzędnych, przeciągnij stosowny uchwyt obrotu do nowego położenia.

  Naciskaj klawisz Tab, aby obracać element w krokach co 90 stopni w kierunku wybranego uchwytu obrotu.

 8. Aby przesunąć lub obrócić element, określając odległość lub kąt:
  1. Wybierz uchwyt osi, uchwyt obrotu lub grot strzałki wymiaru.
  2. Wpisz wartość, o którą chcesz zmienić wymiar.

   Po rozpoczęciu wpisywania Tekla Structures wyświetli okno dialogowe Wprowadź położenie numeryczne.

  3. Kliknij OK, aby potwierdzić nowy wymiar.
 9. Jeśli chcesz dodać więcej elementów do modelu, kliknij środkowym przyciskiem myszy i powtórz czynności opisane w punktach 3–8.
 10. Aby przerwać dodawanie elementów, naciśnij klawisz ESC.
 11. W razie potrzeby można dalej modyfikować geometrię elementów w trybie Edycja geometrii.

Modyfikowanie właściwości elementu specjalnego lub betonowego elementu specjalnego

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie element specjalny lub betonowy element specjalny w celu otwarcia Element specjalny lub Element betonowy.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Zmiana kształtu elementu specjalnego

Przy tworzeniu lub modyfikowaniu elementu specjalnego można wybrać jego kształt z listy zawierającej wszystkie kształty dostępne w katalogu kształtów.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że niezbędny kształt jest dostępny w katalogu kształtów.

 1. Kliknij dwukrotnie element specjalny, aby otworzyć jego właściwości w panelu właściwości.
 2. Kliknij przycisk ... obok pola Kształt, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kształt.
 3. Wybierz grupę lub podgrupę z listy po lewej stronie okna dialogowego.
  Wskazówka:

  Ostatnio używane kształty można znaleźć w grupie Ostatnie, a kształty oznaczone jako ważne znajdują się w grupie Ulubione.

 4. W razie potrzeby skorzystaj z pola Filtr, aby wyszukać kształt w wybranej grupie.
 5. Wybierz kształt z listy.
 6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz kształt.
 7. Kliknij Zmień w panelu właściwości, aby zastosować zmiany.

Konwertowanie elementu na element specjalny

Elementy istniejące w modelu można zmienić na elementy specjalne, a jednocześnie dodać odpowiednie kształty do katalogu kształtów.

Po zmianie elementu na element specjalny Tekla Structures usuwa oryginalny element i zastępuje go nowo utworzonym elementem specjalnym w modelu. Nazwa, materiał, wykończenie, klasa, faza wylewania i właściwości numeracji oryginalnego elementu są zapisywane jako odpowiednie właściwości elementu specjalnego. Inne właściwości określonego typu elementu i atrybuty użytkownika nie są zapisywane. Obiekty dołączone do oryginalnego elementu, takie jak zbrojenie i powierzchnie, są usuwane.

 1. Utwórz elementy, które chcesz zmienić na elementy specjalne.
 2. Jeśli chcesz umieścić w kształcie więcej niż jeden element specjalny, , dołącz elementy do siebie nawzajem.
 3. Na karcie Edytuj kliknij Konwertuj element na element specjalny.
 4. Wybierz element.

  Można też najpierw wybrać element, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Konwertuj element na element specjalny.

Tekla Structures zmienia element na element specjalny i dodaje nowy kształt do katalogu kształtów.

Nazwa kształtu jest generowana w formacie <położenie siatki>_<elewacja>_<nazwa elementu> przy użyciu nazwy elementu i położenia elementu. Przykład:

 • 1/D_+0_FOOTING

 • 3/C_+0-+3600_COLUMN

 • 1-2/A-B_+3600_SLAB

Jeśli w katalogu kształtów znajduje się już kształt o tej samej nazwie Tekla Structures dodaje na końcu nowej nazwy kształtu dwa znaki podkreślenia i numer bieżący. Na przykład 1/D_+0_FOOTING__1.

Właściwości elementu specjalnego i betonowego elementu specjalnego

Użyj właściwości Element specjalny oraz Element betonowy w panelu właściwości, aby określać, wyświetlać i modyfikować właściwości elementu specjalnego. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie element specjalny lub element specjalny betonowy.

Plik właściwości elementu specjalnego ma rozszerzenie *.ips.

Plik właściwości betonowego elementu specjalnego ma rozszerzenie *.ipc.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa elementu specjalnego.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Kształt

Kształt elementu specjalnego.

Aby wybrać kształt z katalogu kształtów, kliknij przycisk ... obok pola Kształt.

Aby kształt elementu specjalnego był widoczny w raportach i tabelach rysunków, należy użyć atrybutu szablonu PROFILE.

Materiał

Materiał elementu specjalnego.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie powierzchni jest określane przez użytkownika. Opisuje sposób wykończenia powierzchni elementu, np. farba antykorozyjna, galwanizowanie, pokrycie ognioodporne itp.

Klasa

Umożliwia grupowanie elementów specjalnych.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Serie numeracji (dostępne dla elementów)

Numeracja elementów

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Numeracja zespołów

Przedrostek zespołu i numer początkowy dla numeru pozycji zespołu.

Pozycja

Na płaszczyźnie

Położenie elementu specjalnego na płaszczyźnie roboczej względem jego linii referencyjnej.

Obrót

Obrót elementu specjalnego wokół jego osi na płaszczyźnie roboczej.

Na głębokość

Głębokość pozycji elementu specjalnego. Położenie jest zawsze prostopadłe do płaszczyzny roboczej.

Offset końca

Dx

Służy do przesuwania elementu wzdłuż jego linii referencyjnej.

Dy

Służy do przesuwania elementu prostopadle do jego linii referencyjnej.

Dz

Służy do przesuwania elementu w kierunku z płaszczyzny roboczej.

Zespół betonowy (dostępny w przypadku elementów betonowych)

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy element jest prefabrykowany czy wylewany na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Otulina dla zestawów prętów (dostępny w przypadku elementów betonowych)

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej