Ogólne ustawienia numeracji

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Ogólne ustawienia numeracji

W oknie dialogowym Ustawienie numeracji można wyświetlać i modyfikować pewne ogólne ustawienia numeracji.

Ustawienie

Opis

Przenumeruj wszystko

Wszystkie elementy otrzymają nowe numery. Całość informacji o poprzednich numerach zostanie utracona.

Użyj ponownie starych numerów

Tekla Structures będzie ponownie używać numerów usuniętych elementów. Mogą one zostać zastosowane przy numerowaniu nowych lub zmodyfikowanych elementów.

Kontrola standardowych elementów

Jeśli został przygotowany osobny model złożony z elementów standardowych, Tekla Structures porównuje elementy występujące w bieżącym modelu z tymi występującymi w modelu złożonym z elementów standardowych.

Jeśli element, który ma otrzymać numer, jest identyczny z elementem w modelu złożonym z elementów standardowych, program Tekla Structures użyje tego samego numeru elementu, co w modelu złożonym z elementów standardowych.

Porównaj ze starym

Element otrzymuje ten sam numer, co poprzednio ponumerowany podobny element.

Podaj nowy numer

Element otrzymuje nowy numer, nawet jeśli istnieje już podobny ponumerowany element.

Zachowaj numerację, jeśli to jest możliwe

Zmodyfikowane elementy zachowują w miarę możliwości swoje poprzednie numery. Nawet jeśli element lub zespół stanie się w wyniku zmian identyczny z innym elementem lub zespołem, zachowa swój pierwotny numer pozycji.

Załóżmy np., że w modelu występują dwa różne zespoły o numerach B/1 i B/2. Późniejsze modyfikacje zespołu B/2 powodują, że staje się on identyczny z zespołem B/1. Przy włączonej opcji Zachowaj numerację, jeśli to jest możliwe zespół B/2 zachowa swój pierwotny numer pozycji podczas ponownego numerowania modelu.

Synchronizuj z modelem głównym (zapisz-numeracja-zapisz)

Z tej opcji należy korzystać w trybie wielu użytkowników. Tekla Structures blokuje model główny, a następnie wykonuje zapis, numerację i ponowny zapis, dzięki czemu wszyscy pozostali użytkownicy mogą kontynuować pracę podczas trwania tej procedury.

Automatyczne klonowanie

Jeśli główny element rysunku zostanie zmodyfikowany i w związku z tym otrzyma nową pozycję zespołu, dotychczasowy rysunek jest automatycznie przypisywany innemu elementowi z tą pozycją.

Jeśli zmodyfikowany element zmieni się w pozycję zespołu, dla którego nie ma jeszcze rysunku, pierwotny rysunek jest automatycznie klonowany, aby odzwierciedlić zmiany w zmodyfikowanym elemencie.

Otwory

Położenie, rozmiar i liczba otworów wpływają na numerację.

Nazwa elementu

Nazwa elementu wpływa na numerację.

Orientacja belki

Orientacja belek wpływa na numerację zespołów.

Orientacja słupa

Orientacja słupów wpływa na numerację zespołów.

Nazwa zespołu

Nazwa zespołu wpływa na numerację.

Faza zespołu

Włączone tylko wtedy, gdy opcja XS_​ENABLE_​PHASE_​OPTION_​IN_​NUMBERING ma ustawioną wartość TRUE.

Faza zespołu wpływa na numerację.

Pręty zbrojeniowe

Pręty zbrojeniowe wpływają na numerację.

Obiekty osadzone

Podzespoły wpływają na numerację zespołów betonowych.

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni wpływa na numerację zespołów.

Spoiny

Spoiny wpływają na numerację zespołów.

Tolerancja

Elementy otrzymują ten sam numer, jeśli różnica między ich wymiarami nie przekracza wartości wprowadzonej w tym polu.

Kolejność sortowania pozycji zespołów

Zobacz Numeracja zespołów, zespołów betonowych i zespołów zbrojenia.

Numeracja rodziny

Zobacz Przypisywanie numerów rodzin.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej