Przykład: używanie numerów kontrolnych do wskazywania kolejności budowy

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: używanie numerów kontrolnych do wskazywania kolejności budowy

W tym przykładzie pokazano, jak przypisać numery kontrolne sześciu ścianom betonowym. Cztery z nich mają ten sam numer pozycji zespołu betonowego, co uniemożliwia rozróżnienie zespołów betonowych po ich numerze pozycji. Dlatego każda ściana otrzyma niepowtarzalny identyfikator wskazujący kolejność ich wznoszenia na budowie. Kolejność wznoszenia wpływa również na kolejność dostarczania. Na przykład ściana numer 1 musi znajdować się na górze ładunku, ponieważ zostanie wzniesiona jako pierwsza. Ściana numer 2 powinna być druga w zestawie, ponieważ trafi na budowę jako następna itd.

Na poniższym rysunku przedstawiono pożądany efekt końcowy.

Wznoszona jako pierwsza

Wznoszona jako druga

Wznoszona jako trzecia

Wznoszona jako czwarta

Wznoszona jako piąta

Wznoszona jako szósta

Aby przypisać ścianom betonowym numery kontrolne:

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Przypisz numery kontrolne, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz numery kontrolne.
 2. Wybierz sześć ścian betonowych.
 3. Określ, że chcesz przypisać numery kontrolne tylko elementom należącym do serii numeracji S o numerze początkowym 1.
  1. Na liście Numeracja wybierz pozycję Wg serii numeracji.
  2. W polu Przedrostek wpisz S.
  3. W polu Nr początkowy wpisz 1.
 4. Określ, że chcesz używać numerów 1–6 jako numerów kontrolnych dla tych ścian betonowych.
  1. W polu Nr początkowy numerów kontrolnych wpisz 1.
  2. W polu Wartość kroku wpisz 1.
 5. Określ, że najpierw chcesz ponumerować ściany o identycznych współrzędnych z w kolejności, w jakiej pojawiają wzdłuż dodanych współrzędnych osi x.
  1. Na liście Pierwszy kierunek wybierz Z.
  2. Na liście Drugi kierunek wybierz X.
 6. Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.
 7. Kliknij Utwórz, aby ponumerować ściany betonowe.

  Każda ściana betonowa otrzyma niepowtarzalny numer kontrolny, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Wskazówka:

  Jeśli nie widać w modelu numerów kontrolnych, należy zmienić ustawienia wyświetlania. Więcej informacji na temat wymaganych ustawień można znaleźć w podrozdziale Wyświetlanie numerów kontrolnych w modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej