Tworzenie obrazu profilu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie obrazu profilu

Aby zilustrować kształt i wymiary utworzonego profilu, można utworzyć jego obraz. Tekla Structures wyświetla ten obraz podczas przeglądania profilów w katalogu profilów. Obraz musi mieć format mapy bitowej Windows (.bmp) i możne zostać utworzony za pomocą dowolnego edytora map bitowych, na przykład programu Paint firmy Microsoft.

  1. Wykonaj zrzut ekranu narysowanego lub naszkicowanego profilu.

    Na przykład naciśnij klawisz Print Screen (Prt Scr), aby wykonać zrzut ekranu całego pulpitu. Aby wykonać zrzut ekranu aktywnego okna, naciśnij klawisze Alt + Print Screen. Zrzut ekranu jest umieszczany w schowku.

  2. Otwórz zrzut ekranu w dowolnym edytorze map bitowych (na przykład w programie Paint firmy Microsoft) i w razie potrzeby zmodyfikuj obraz.
  3. Zapisz obraz w formacie .bmp w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps.

    Nazwa pliku musi odpowiadać rzeczywistej nazwie profilu. Na przykład, jeśli profil nazywa się mysketch, obraz musi się nazywać mysketch.bmp.

  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

    Obraz jest teraz wyświetlany w katalogu profilów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej