Tworzenie widoków modelu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie widoków modelu

W Tekla Structures istnieją różne sposoby tworzenia widoków modelu.

Na przykład można utworzyć widoki

Każdy widok ma właściwości, które określają jego wygląd. Wygląd widoku można zmienić po utworzeniu go. Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku w celu wyświetlenia i zmodyfikowania właściwości poszczególnych widoków, kliknij dwukrotnie dowolne miejsce tła modelu.

Jeśli utworzysz widoki wzdłuż linii siatki, możesz wyświetlać i modyfikować właściwości w oknie dialogowym Tworzenie widoków wzdłuż linii siatki.

Jeśli chcesz w przyszłości ponownie otwierać widoki, możesz je nazwać i zapisać. Podczas zamykania modelu Tekla Structures zapisuje tylko widoki nazwane.

Tworzenie widoku podstawowego modelu

Można utworzyć widok podstawowy wzdłuż dwóch osi współrzędnych. Taki widok stosuje się do ogólnego wyświetlania modelu.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Widok podstawowy.
 2. Wybierz płaszczyznę widoku z listy Płaszczyzna.

  Płaszczyzna widoku jest definiowana przez dwie osi.

 3. W polu Współrzędna wprowadź poziom widoku.

  Ta wartość określa odległość płaszczyzny widoku od początku globalnego, prostopadle do płaszczyzny widoku.

 4. Kliknij Utwórz.

Tworzenie widoku za pomocą dwóch punktów

Można utworzyć widok za pomocą dwóch wskazanych punktów: początkowego oraz punktu w kierunku osi X.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Za pomocą dwóch punktów.
 2. Wskaż punkt, aby określić początek płaszczyzny widoku.
 3. Wskaż drugi punkt, aby wskazać kierunek osi x.

  Oś y jest prostopadła do płaszczyzny widoku, na której został wybrany drugi punkt.

Tworzenie widoku za pomocą trzech punktów

Można utworzyć widok za pomocą trzech wskazanych punktów: początkowego, punktu w kierunku osi X oraz trzeciego punktu w kierunku osi Y.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Za pomocą trzech punktów.
 2. Wskaż punkt, aby określić początek płaszczyzny widoku.
 3. Wskaż drugi punkt, aby wskazać kierunek osi x.
 4. Wskaż trzeci punkt, aby określić kierunek osi y.

Tworzenie widoku płaszczyzny roboczej

Można utworzyć widok płaszczyzny roboczej, korzystając z właściwości bieżącego widoku.

Na karcie Widok kliknij Nowy widok > W płaszczyźnie roboczej.

Tworzenie widoków na podstawie siatki

Można utworzyć widoki wzdłuż wybranych linii siatki.

Przed przystąpieniem do pracy utwórz widok, który zawiera siatkę i sprawdź właściwości siatki. Za pomocą siatki radialnej można tworzyć widoki siatki tylko na prostych liniach siatki, a nie na łukowych liniach siatki.

Jeżeli właściwości siatki są z jakiegokolwiek powodu niepoprawne, Tekla Structures może przyciąć widoki przy niewłaściwych rzędnych lub może nadać im nieprawidłowe nazwy. Jeżeli w późniejszym czasie nastąpi zmiana etykiet siatki, wysokości lub siatek, nazwy widoków nie zostaną automatycznie zmienione.

 1. Wybierz siatkę.
 2. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Wzdłuż linii siatki.
 3. W razie potrzeby zmodyfikuj właściwości widoku siatki.
  1. Na liście Liczba widoków wybierz liczbę widoków do utworzenia.
  2. W polu Przedrostek nazwy widoku wpisz przedrostek.
  3. Na liście Właściwości widoku wskaż właściwości widoku (zastosowane lub zapisane), które mają zostać użyte.
 4. Kliknij Utwórz.

  Pojawi się okno dialogowe Widoki.

 5. Klikając przyciski ze strzałkami, możesz przenosić widoki z listy Nazwane widoki na listę Widoczne widoki.

  Widoki nie będą wyświetlane, dopóki nie zostaną przeniesione na listę Widoczne widoki.

Przykład

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć widoki pionowe linii siatki 1–7 w następującym modelu:

W oknie dialogowym Tworzenie widoków wzdłuż linii siatki wybierz ustawienie Wszystko w przypadku płaszczyzny widoku XZ oraz ustawienie Brak w przypadku płaszczyzn widoku XY i ZY. Użyj ustawień domyślnych przedrostka nazwy widoku i właściwości widoku.

Po utworzeniu widoków siatki przenieś widok o nazwie Grid 2 do listy Widoczne widoki:

Widok siatki zostanie wyświetlony w nowym oknie jako widok płaski:

Obracaj widok, aby obejrzeć go w trybie 3D:

Tworzenie widoku na płaszczyźnie

Widoki można tworzyć na płaszczyźnie roboczej lub na prawie każdej innej płaszczyźnie istniejącego już elementu.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Na płaszczyźnie.

  Po najechaniu wskaźnikiem myszy na obiekty modelu Tekla Structures wyróżnia dostępne płaszczyzny kolorem jasnoniebieskim.

 2. Wybierz odpowiednią płaszczyznę.
Wskazówka:

Aby utworzyć widok na przedniej, górnej, tylnej lub dolnej płaszczyźnie elementu, możesz też użyć następujących poleceń dostępnych na karcie Widok:

 • W płaszczyźnie przodu elementu

 • W płaszczyźnie góry elementu

 • W płaszczyźnie tyłu elementu

 • W płaszczyźnie dołu elementu

Aby korzystać z tych poleceń, wybierz najpierw polecenie, a później element.

Tworzenie widoku 3D elementu

W razie konieczności wyraźnego obejrzenia wybranego elementu można utworzyć jego widok 3D. Element zostanie umieszczony w środku widoku.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Widok 3D elementu.
 2. Wybierz element.

  Tekla Structures tworzy widok z zastosowaniem właściwości określonych w pliku właściwości part_basic_view. Oś x płaszczyzny widoku jest globalną osią z modelu. Oś X jest rzutowaniem lokalnej osi X elementu na globalną płaszczyznę XY.

  Tekla Structures dopasowuje obszar roboczy w taki sposób, aby uwzględniał wybrany element.

  Jeśli chcesz, aby widok był obracany przez Tekla Structures za każdym razem, gdy utworzysz nowy widok 3D, wybierz ustawienie Automatyczny obrót widoku podstawowego w menu Plik.

Tworzenie domyślnych widoków elementu

Można utworzyć cztery widoki elementu: przód, góra, tył i 3D. Tekla Structures tworzy wszystkie te widoki jednocześnie przy użyciu tego samego polecenia. Widoki z przodu, z góry i końca są domyślnie widokami płaskimi.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Domyślne widoki elementu.
 2. Wybierz element.

  Tekla Structures tworzy na raz wszystkie cztery widoki domyślne z zastosowaniem właściwości określonych w plikach właściwości part_front_view, part_top_view, part_end_view i part_persp_view.

Tworzenie niezdeformowanego widoku elementu

Można utworzyć widok, w którym element zdeformowany zostanie przedstawiony w postaci niezdeformowanej. Ta opcja działa tylko dla belek i słupów.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Niezdeformowany widok elementu.
 2. Wybierz element.

  Przykładowo wybierz belkę zdeformowaną. Tekla Structures wyświetli ją w oddzielnym widoku.

Tworzenie widoku 3D komponentu

W razie konieczności wyraźnego obejrzenia wybranego komponentu można utworzyć jego widok 3D. Komponent zostanie umieszczony w środku widoku.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Widok 3D komponentu.
 2. Wybierz komponent.

  Tekla Structures tworzy widok z zastosowaniem właściwości określonych w pliku właściwości component_basic_view. Oś x płaszczyzny widoku jest globalną osią z modelu. Oś X jest rzutowaniem lokalnej osi X pierwszego elementu podrzędnego na płaszczyznę globalną XY. Głębokość obszaru roboczego wynosi 1 m we wszystkich kierunkach.

  Wybrany komponent automatycznie określa obszar roboczy.

  Jeśli chcesz, aby widok był obracany przez Tekla Structures za każdym razem, gdy utworzysz nowy widok 3D, wybierz ustawienie Automatyczny obrót widoku podstawowego w menu Plik.

Utwórz domyślne widoki komponentów

Można utworzyć cztery widoki komponentu: przód, góra, tył i 3D. Tekla Structures tworzy wszystkie te widoki jednocześnie przy użyciu tego samego polecenia. Widoki z przodu, z góry i końca są domyślnie widokami płaskimi.

 1. Na karcie Widok kliknij Nowy widok > Domyślne widoki komponentów.
 2. Wybierz komponent.

  Tekla Structures tworzy na raz wszystkie cztery widoki domyślne z zastosowaniem właściwości określonych w plikach właściwości component_front_view, component_top_view, component_end_view i component_persp_view.

Tworzenie widoku powierzchni

Makro Create surface view umożliwia tworzenie automatycznie wyrównanego widoku na powierzchni. Może to być przydatne podczas modelowania grup śrub, blach usztywnienia i otworów w złożonej geometrii.

Aby móc wybrać powierzchnię elementu, należy koniecznie używać widoku modelu pokazującego powierzchnie elementu. Na karcie Widok kliknij Rendering i wybierz opcję Elementy - skala szarości lub Elementy - renderowany.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę makra Create surface view, aby je uruchomić.
 4. Wybierz powierzchnię elementu.

  Tekla Structures utworzy nowy widok tymczasowy i przesunie płaszczyznę roboczą zazwyczaj wzdłuż najdłuższej krawędzi powierzchni elementu. W widoku powierzchni można modelować i jednocześnie obserwować wykonywaną pracę w oryginalnym widoku 3D.

 5. Naciśnij Esc, aby zatrzymać działanie makra.
 6. Aby cofnąć płaszczyznę roboczą do początku:
  1. Powtórz czynności opisane w punktach 1–2, aby wyświetlić listę Aplikacje.
  2. Kliknij dwukrotnie makro Work plane global.

   Płaszczyzna robocza wraca do początku i jest wyrównywana z globalnymi płaszczyznami X, Y i Z modelu.

Tworzenie widoku powierzchni wzdłuż krawędzi

Create surface view wEdge umożliwia tworzenie widoku powierzchni i wyrównywanie płaszczyzny roboczej wzdłuż wybranej krawędzi. Może to być przydatne podczas modelowania grup śrub, blach usztywnienia i otworów w złożonej geometrii.

Aby móc wybrać powierzchnię elementu, należy koniecznie używać widoku modelu pokazującego powierzchnie elementu. Na karcie Widok kliknij Rendering i wybierz opcję Elementy - skala szarości lub Elementy - renderowany.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik przyciągania Przyciągaj do linii / punktów geometrycznych Przyciąganie do punktów przy użyciu przełączników przyciągania.

  W ten sposób będzie możliwe zaznaczanie wzdłuż krawędzi w celu zdefiniowania kierunku.

 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę makra Create surface view wEdge, aby je uruchomić.
 5. Wybierz powierzchnię elementu.

  Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na krawędziach elementu zostanie wyświetlony symbol żółtej strzałki wskazujący krawędzie, do których można wyrównać widok. Grot strzałki wskazuje kierunek dodatni osi x. Widok zostanie obrócony w tym kierunku w celu utworzenia płaskiej krawędzi poziomej widoku. Początek widoku i płaszczyzny roboczej znajdują się na początku linii przyciągania strzałki.

 6. Wybierz krawędź.

  Tekla Structures utworzy nowy widok tymczasowy, a wybrana krawędź utworzy oś x widoku. W widoku powierzchni można modelować i jednocześnie obserwować wykonywaną pracę w oryginalnym widoku 3D.

 7. Naciśnij Esc, aby zatrzymać działanie makra.
 8. Aby cofnąć płaszczyznę roboczą do początku:
  1. Powtórz czynności opisane w punktach 2–3, aby wyświetlić listę Aplikacje.
  2. Kliknij dwukrotnie makro Work plane global.

   Płaszczyzna robocza wraca do początku i jest wyrównywana z globalnymi płaszczyznami X, Y i Z modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej