Wykonywanie zrzutów ekranu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wykonywanie zrzutów ekranu

Zrzut ekranu jest obrazem widoku modelu lub rysunku. Zrzutów ekranu można używać w posterach, broszurach lub innych materiałach w celu przedstawienia projektów wykonanych w Tekla Structures.

Zrzuty ekranu są domyślnie zapisywane w folderze \screenshots w folderze bieżącego modelu pod nazwą snap_xx.png.

Wykonywanie zrzutu ekranu modelu

Można wykonywać zrzuty ekranu widoków modelu.

 1. Otwórz model i dostosuj jego widok odpowiednio do potrzeb.

  Można na przykład ukryć pole obszaru roboczego, jeśli jego wyświetlanie jest niepożądane.

 2. Na karcie Widok kliknij: Zrzut ekranu > Zrzut ekranu.
 3. W przypadku występowania wielu widoków modelu kliknij Wskaż widok i wybierz widok, w którego przypadku chcesz wykonać zrzut ekranu.
 4. Aby zmienić ustawienia, kliknij Opcje.
  1. Określ szerokość, wysokość i DPI zrzutu ekranu.
  2. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 5. Określ nazwę i położenie zrzutu ekranu.
  1. Wybierz Drukuj do pliku i w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę opisową zrzutu ekranu.

   Można również zmienić całą ścieżkę. W przeciwnym razie można utrzymać domyślne wartości ścieżki i nazwy pliku.

 6. Kliknij Pokaż w skojarzonej aplikacji, aby wyświetlić zrzut ekranu w aplikacji domyślnie skojarzonej z tym typem pliku.
 7. Kliknij Ujęcie.

Wykonywanie zrzutu ekranu rysunku

Zrzut ekranu rysunku jest obrazem otwartego rysunku z ramkami lub bez nich.

 1. Otwórz rysunek i dostosuj jego widok odpowiednio do potrzeb.

  Można na przykład usunąć zbędne znaki lub wymiary i ukryć zbędne elementy.

 2. Na karcie Widoki kliknij: Zrzut ekranu > Zrzut ekranu.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz Widok, aby wykonać zrzut ekranu otwartego rysunku z ramkami okna.

  • Wybierz Widok bez ramki, aby wykonać zrzut ekranu otwartego rysunku bez ramek okna.

 4. Przy wstępnie wybranej opcji Drukuj do pliku wprowadź w polu Nazwa pliku nazwę opisową zrzutu ekranu.

  Można również zmienić całą ścieżkę. W przeciwnym razie można utrzymać domyślne wartości ścieżki i nazwy pliku.

 5. Kliknij Pokaż w skojarzonej aplikacji, aby wyświetlić zrzut ekranu w aplikacji domyślnie skojarzonej z tym typem pliku.
 6. Kliknij Ujęcie.

Zapisywanie zrzutu ekranu w formacie mapy bitowej

Zrzuty ekranu są domyślnie tworzone jako pliki Portable Network Graphics (.png). Zrzut ekranu można zapisać również w formacie mapy bitowej (.bmp), aby używać go np. jako miniatury obrazu komponentu użytkownika. Pamiętaj, że rozmiar pliku mapy bitowej jest znacznie większy niż w przypadku formatu PNG.

 1. Na karcie Widoki kliknij kolejno Zrzut ekranu > Zrzut ekranu.
 2. Wybierz Umieść w pamięci tymczasowej.
 3. Kliknij Ujęcie.
 4. Wklej zrzut ekranu do edytora graficznego i zapisz go w formacie .bmp.
Uwaga:

Oprogramowanie używane do otwierania zrzutu ekranu może mieć ograniczenie liczby pikseli.

Ustawienia zrzutów ekranu

W oknie dialogowym Zrzut ekranu można przeglądać i modyfikować ustawienia zrzutów ekranu.

Poniższe opcje są dostępne w widokach modelu i na rysunkach.

Opcja

Opis

Nazwa widoku

Umożliwia wyświetlanie wybranej nazwy widoku.

Widok

Powoduje uwzględnianie na zrzucie ekranu zawartości widoku i granic okna.

Niedostępne w widokach modelu.

Widok bez ramki

Powoduje uwzględnianie na zrzucie ekranu tylko zawartości widoku.

Niedostępne w widokach modelu.

Renderowany widok

Opcja przeznaczona do zrzutów ekranu o wysokiej rozdzielczości dla widoków modelu. Kliknięcie przycisku Opcje umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Opcje zrzutu ekranu.

Niedostępne w rysunkach.

Umieść w schowku

Powoduje umieszczenie zrzutu ekranu w schowku.

Niedostępne w rysunkach.

Drukuj do pliku

Umożliwia zapisanie zrzutu ekranu do pliku.

Następujące opcje zrzutów ekranu są dostępne tylko w przypadku widoków modelu:

Opcja

Opis

Szerokość końcowa

Szerokość zrzutu ekranu.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Wysokość końcowa

Wysokość zrzutu ekranu.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

DPI

Gęstość pikseli (DPI) zrzutu ekranu.

Występują pewne ograniczenia gęstości pikseli. Wartość DPI można zmieniać za pomocą edytora graficznego.

Białe tło

Umożliwia użycie białego tła.

Wygładzanie linii

Umożliwia wygładzenie linii, aby ograniczać poszarpane krawędzie.

Szerokość linii

Służy do określania szerokości linii.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej