Opcje i ustawienia narzędzia Tekla License Administration Tool

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opcje i ustawienia narzędzia Tekla License Administration Tool

Tekla License Administration Tool wyświetla informacje o uprawnionych licencjach, aktywowanych licencjach i użytkowaniu licencji. Za jego pomocą można również aktywować, dezaktywować i naprawiać licencje.

Uprawnione licencje

W obszarze Uprawniona Licencja na zakładce Licencje widoczne są informacje o licencjach, dla których użytkownik ma uprawnienia. W tym miejscu użytkownik również może aktywować licencje.

Kolumna

Opis

Aktywuj

Służy do aktywowania licencji. Podaje liczbę licencji dostępnych do aktywowania.

Ilość

Łączna liczba licencji w ramach danej konfiguracji.

ID Zamówienia

Identyfikator zamówienia licencji.

Kolumna ID Zamówienia pozwala zidentyfikować, które licencje są powiązane ze sobą i które należy dezaktywować przed aktywowaniem nowej licencji.

ID Aktywacji

Identyfikator aktywacji licencji.

Opis

Skrót dla konfiguracji.

Konfiguracja

Nazwa konfiguracji.

Wersja

Numer wersji konfiguracji.

Typ

Wskazuje, czy licencja jest przeznaczona do użytku krajowego, czy międzynarodowego.

Data początkowa

Data początku obowiązywania licencji.

Data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia licencji. Jeśli licencja ma trwały charakter, zamiast daty wygaśnięcia widoczne jest w tym miejscu słowo Permanent (Stała).

Aktywowane Licencje

W obszarze Aktywowane Licencje na zakładce Licencje widoczne są informacje o aktywowanych licencjach. W tym miejscu można również dezaktywować licencje.

Kolumna

Opis

Kliknięcie umożliwia wyświetlanie następujących informacji:

  • ID Realizacji: niepowtarzalny identyfikator transakcji, który służy do odwzorowywania aktywacji i dezaktywacji licencji.

  • Informacje o wypożyczeniu: na którym komputerze wypożyczona jest licencja i kiedy kończy się okres jej wypożyczenia.

  • Data początkowa: kiedy licencja zacznie działać.

  • Wypożyczone: liczba wypożyczonych licencji.

Dezaktywuj

Służy do dezaktywowania licencji.

Status zaufania

Status zaufania dla hosta (H), czasu (T) i przywrócenia (R). Zielony symbol oznacza, że informacje są zaufane. Czerwony symbol oznacza natomiast, że informacje nie są zaufane. Jeśli którakolwiek z tych informacji nie jest zaufana, nie można korzystać z danej licencji.

Host wskazuje, czy serwer został przeniesiony z jednego komputera na inny lub czy nastąpiła poważna zmiana konfiguracji sprzętowej komputera.

Czas wskazuje, czy manipulowano przy zegarze systemowym.

Przywróć wskazuje, czy licencja została uzyskana z kopii zapasowej.

Włączone

Wskazuje, czy licencja jest aktywna, czy nieaktywna. Licencja może być np. nieaktywna, jeśli w trakcie jej aktywowania lub dezaktywowania nastąpi przerwanie połączenia. Nieaktywnej licencji nie można używać.

Ilość

Liczba aktywowanych licencji w ramach danej konfiguracji.

Wypożyczone

Liczba wypożyczonych licencji.

Konfiguracja

Nazwa konfiguracji.

Wersja

Numer wersji konfiguracji.

Data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia licencji. Jeśli licencja ma trwały charakter, zamiast daty wygaśnięcia widoczne jest w tym miejscu słowo Permanent (Stała).

Typ

Wskazuje, czy licencja jest przeznaczona do użytku krajowego, czy międzynarodowego.

ID Aktywacji

Identyfikator aktywacji licencji.

ID Zamówienia

Identyfikator zamówienia licencji.

Kolumna ID Zamówienia pozwala zidentyfikować, które licencje są powiązane ze sobą i które należy dezaktywować przed aktywowaniem nowej licencji.

Statystyki serwera licencyjnego

W obszarze Statystyki serwera licencyjnego na zakładce Statystyka widoczne są informacje o użyciu licencji.

Kolumna

Opis

Konfiguracja

Nazwa konfiguracji.

Opis

Skrót dla konfiguracji.

Ogółem

Liczba aktywowanych licencji.

W użyciu

Liczba licencji pozostających w użyciu.

Wypożyczone

Liczba wypożyczonych licencji.

Swobodne

Liczba dostępnych licencji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej