Wyświetlanie modeli referencyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wyświetlanie modeli referencyjnych

Dostępnych jest wiele sposobów wybierania informacji na temat modeli referencyjnych do wyświetlenia oraz sposobu ich wyświetlania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wstawiania modeli referencyjnych, zobacz Wstawianie modelu referencyjnego.

Czynność Procedura
Otwórz listę Modele referencyjne

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź do menu Plik i wybierz Importuj > Wstaw model referencyjny.

 • Kliknij przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym z prawej strony głównego okna Tekla Structures.
Ukrywanie i wyświetlanie modeli referencyjnych
 • Kliknij przycisk oka obok modelu, który chcesz ukryć.

  Przycisk zmieni się na , a model referencyjny zostanie ukryty w widoku 3D.

 • Kliknij ponownie przycisk oka, aby wyświetlić model.
Ukrywanie i wyświetlanie grupy modeli referencyjnych
 • Kliknij przycisk oka obok grupy, którą chcesz ukryć. Przycisk oka przy grupie oraz przyciski oczu przy modelach referencyjnych zostaną zmienione na , a wszystkie modele referencyjne należące do tej grupy zostaną ukryte w modelu Tekla Structures.
 • Kliknij ponownie przycisk oka, aby wyświetlić wszystkie modele w grupie.
 • Jeśli grupa zawiera zarówno ukryte, jak i widoczne modele, przycisk oka grupy będzie wyglądał następująco: .
 • Jeśli w grupie nie ma modeli referencyjnych, przycisk oka będzie wyglądał następująco: .
Zaznaczanie modelu referencyjnego w widoku 3D
 • Kliknij model referencyjny na liście Modele referencyjne.
Wyświetlanie szczegółów modelu referencyjnego
 • Kliknij dwukrotnie model referencyjny na liście Modele referencyjne.
Wyświetlanie szczegółów obiektu referencyjnego modelu
 1. Kliknij dwukrotnie model referencyjny na liście Modele referencyjne.
 2. Upewnij się, że przełącznik wyboru Wybierz zespoły (w przypadku zespołów) lub przełącznik wyboru Wybierz obiekty w zespołach (w przypadku elementów) jest aktywny.
 3. Wskaż model referencyjny w widoku modelu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i przewiń do poziomu hierarchii, na którym znajduje się żądany obiekt modelu referencyjnego.
 4. Wskaż obiekt i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć szczegóły obiektu referencyjnego modelu.
Obracanie modelu referencyjnego wokół osi Z modelu.
 • W obszarze szczegółów modelu referencyjnego wprowadź żądaną wartość w polu Obrót. Możesz również wybrać obrót.

Ukrywanie i wyświetlanie warstw modelu referencyjnego
 1. Na liście Modele referencyjne kliknij dwukrotnie model referencyjny, aby otworzyć jego szczegóły.
 2. Aby wyświetlić listę warstw, kliknij niewielką strzałkę w wierszu Warstwy.
 3. Można wyświetlać i ukrywać pojedyncze warstwy lub wszystkie warstwy:
  • Aby ukryć wszystkie warstwy, kliknij przycisk oka w wierszu Warstwy.
  • Aby ukryć pojedyncze warstwy, klikaj przycisk oka przy poszczególnych warstwach.
  • Aby ukryć kilka warstw, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij żądane warstwy, a następnie kliknij przycisk oka przy jednej z wybranych warstw.
  • Jeśli lista Warstwy zawiera zarówno warstwy ukryte, jak i widoczne, przycisk oka w wierszu Warstwy będzie wyglądał następująco: .
  • Jeśli ukryjesz wszystkie warstwy, przycisk oka w wierszu Warstwy zmieni się na .
  • Jeśli ukryjesz pojedyncze warstwy, przycisk oka przy ukrytych warstwach zostanie zmieniony na .

Należy pamiętać, że widoczność warstwy nie wpływa na widoczność modelu, co oznacza, że ikona oka modelu jest widoczna, mimo że wszystkie warstwy są ukryte.

Wykrywanie zmian między różnymi wersjami modeli referencyjnych

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wykrywania zmian, zobacz Wykrywanie zmian między wersjami modelu referencyjnego.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zestawów porównań, zobacz Definiowanie zestawu porównania na potrzeby wykrywania zmian w modelach referencyjnych.

Odświeżanie wszystkich modeli referencyjnych
 • Jeśli nazwa pliku ani jego ścieżka nie uległy zmianie, otwórz listę Modele referencyjne i kliknij przycisk Odśwież.

  Wszystkie nieaktualne modele zostaną przeładowane. Jeśli nie będzie można znaleźć danego modelu referencyjnego, zostanie wyświetlony symbol ostrzeżenia .

 • Jeśli nazwa pliku ani jego ścieżka nie uległy zmianie, otwórz szczegóły modelu referencyjnego, wyszukaj nowy plik i kliknij Zmień.

Można również odświeżyć zablokowane modele referencyjne, ustawiając opcję zaawansowaną XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS na TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Importuj.

Odświeżanie pojedynczego modelu referencyjnego Wykonaj jedną z następujących czynności:
 1. Kliknij model referencyjny na liście Modele referencyjne i kliknij przycisk Odśwież.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Wybrane.
 1. Na liście Modele referencyjne kliknij dwukrotnie model referencyjny, aby otworzyć jego szczegóły.
 2. Kliknij przycisk Odśwież.

  Jeśli zostanie znaleziona ścieżka oryginalnego modelu i model zostanie zmieniony, zostanie on odświeżony. Jeżeli model referencyjny nie zostanie znaleziony i będzie brakowało danych do wczytania modelu zostanie wyświetlony znak ostrzeżenia .

Odświeżanie modelu referencyjnego po zmianie ustawień
 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, a następnie kliknij przycisk Odśwież.

  Należy to zrobić na przykład po zmianie ustawienia LargeTessellationPerCircle w pliku TrimBimPlugin.config. Wartością domyślną jest 192, a w przypadku występowania problemów z wydajnością można zmniejszyć tą wartość w pliku TrimBimPlugin.config znajdującym się w folderze .bin\plugins\referenceplugins\trimbim. Zmiana tego ustawienia ma wpływ na wszystkie nowo wstawiane i aktualizowane modele referencyjne.

Wyświetlanie atrybutów użytkownika
 1. Na liście Modele referencyjne kliknij dwukrotnie model referencyjny, aby otworzyć jego szczegóły.
 2. Aby wyświetlić listę atrybutów użytkownika, kliknij niewielką strzałkę w wierszu Atrybuty użytkownika.
 3. Atrybuty użytkownika określone dla modeli referencyjnych w pliku objects.inp są wyszczególnione na liście Atrybuty użytkownika. Wprowadź lub wybierz wartość z listy. Plik objects.inp znajduje się domyślnie w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp. Możliwe jest także posiadanie plików objects.inp, które będą zmieniane i przechowywane w folderach firmowych lub projektów. Pliki te będą odczytywane w określonej kolejności.

Przycinanie jedynie modeli referencyjnych za pomocą płaszczyzny tnącej

Ustaw w opcji zaawansowanej XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE wartość TRUE, aby przycinać jedynie modele referencyjne i chmury punktów za pomocą płaszczyzny tnącej. W takiej sytuacji obiekty natywne nie są przycinane.

Przerysuj widoki modelu po zmianie wartości.

Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Widoki modelu w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej