Praca z zadaniami w Trimble Connector

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Praca z zadaniami w Trimble Connector

Na liścieZadania w Trimble Connector wyświetlane są uwagi do zadań dodane do projektu. Można dodawać komentarze do zadań lub odpowiadać na komentarze innych członków zespołu. Domyślnie uwagi do zadań są udostępniane wszystkim członkom zespołu, ale można wybrać użytkownika lub grupę użytkowników, którym zostanie przypisane Zadanie z terminem wykonania.

Otwieranie i wyświetlanie listy Zadania

Aby wyświetlić lub utworzyć uwagi do zadań, należy mieć projekt połączony z bieżącym modelem.

 1. Na karcie Trimble Connect wstążki kliknij Zadania.
 2. W oknie dialogowym Trimble Connect - Zadania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby posortować listę Zadania według różnych kryteriów, kliknij jedną z dostępnych kolumn.

   Można sortować uwagi do zadań według kryteriów: Author (Autor), Assignee (Osoba przypisana), Due date (Termin), Status lub Priority (Priorytet).

  • Aby wyszukać konkretne uwagi do zadania, zacznij wpisywać wyszukiwane słowo w polu Search....

   Trimble Connector wyświetla uwagi do zadań, które pasują do wyszukiwania.

  • Aby pogrupować uwagi do zadań, wybierz opcję grupowania na liście Grupuj by (Grupuj wg).

   Opcje są następujące: Author (Autor), Status (Stan), Priority (Priorytet), Type (Typ), Tag (Etykieta), Creation date (Data utworzenia) i Last modified date (Data ostatniej zmiany).

 3. Aby zamknąć listę Zadania kliknij przycisk Zamknij.

Tworzenie komentarzy do zadań

 1. Jeśli chcesz utworzyć Zadanie z widokiem i zrzutem ekranu, zaznacz obiekty natywneTekla Structures w widoku modelu.
  Podczas tworzenia zadania z widokiem i zrzutem ekranu należy pamiętać, że:
  • Układ współrzędnych jest zgodny z tym, co ustawiono w pasku narzędzi Narzędzia płaszczyzny roboczej.

  • Nie zaleca się tworzenia widoku wielu obiektów jednocześnie, ponieważ w takim przypadku utworzenie zadania może zająć dużo czasu.

  Po utworzeniu widoku plik IFC wybranych obiektów natywnych jest tworzony i przesyłany do folderu projektu root\TeklaStructures-ToDos.

  Można również tworzyć uwagi do zadania bez widoku i zrzutu ekranu. W tym celu nie należy zaznaczać żadnych obiektów w widoku modelu Tekla Structures.

 2. W oknie dialogowym TrimbleConnect - Zadania kliknij przyciskCreate ToDo (Utwórz zadanie).
 3. Wpisz Title (Tytuł) i Description (Opis) uwagi do zadania.

  Title (Tytuł) i Description (Opis) są wymagane. Nie można zapisać uwagi do zadania bez tytułu i opisu.

 4. Aby przypisać uwagę od zadania do użytkownika lub grupy użytkowników, kliknij Select (Wybierz) obok pozycji Assignee (Przypisano) i wybierz członka projektu lub grupę użytkowników.

  Aby filtrować wyświetlane opcje, zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy użytkowników.

  Uwagi do zadania mogą być przypisane innym użytkownikom, gdy projekt zostanie udostępniony.

 5. W razie potrzeby wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:
  • Aby dodać etykiety, wpisz etykietę w polu Tags (Etykiety) i naciśnij Enter, aby zapisać etykietę.

   Można dodać kilka etykiet.

  • Wybierz priorytet dla uwagi do zadania z listy Priority (Priorytet).
  • Aby ustawić datę ukończenia uwagi do zadania, wpisz datę ukończenia w polu Due Date (Termin) lub kliknij , aby wybrać datę ukończenia z kalendarza.
  • Aby zdefiniować typ zadania, wybierz opcję z listy Type (Typ).
  • Aby określić status uwagi do zadania, wybierz opcję z listyStatus.
  • Wpisz procent ukończenia uwagi do zadania w polu Completion % (% ukończenia).
 6. Aby dodać załącznik, kliknij Dodaj załącznik i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij i , aby wyszukać plik na komputerze i dodać ten plik do wybranego folderu. Następnie kliknij OK.

  • Kliknij , aby wyszukać plik na komputerze, a następnie kliknij Add from my computer (Dodaj z mojego komputera). Następnie dołącz plik do bieżącej uwagi Zadania i kliknij OK.

  Załącznik można otworzyć, klikając go dwukrotnie.

  Załącznik otwiera plik, jeśli w systemie Windows istnieje skojarzenie z rozszerzeniem nazwy pliku. Pliki modelu nie są otwierane.

  Można także usuwać załączniki. Aby to zrobić, kliknij X po prawej stronie załącznika.

 7. Kliknij Zapisz, aby zapisać uwagę do zadania.

Zapisana uwaga do zadania jest natychmiast synchronizowana z Trimble Connect. Po przekazaniu uwagi do zadania do Trimble Connect nadawana jej jest unikalna nazwa składająca się ze skróconej nazwy projektu oraz numeru porządkowego.

w Trimble Connect można zobaczyć utworzoną uwagę do zadania na zakładkach Zadania i Activity.

Wyświetlanie i zmienianie uwag do zadania

 1. W oknie dialogowym TrimbleConnect - Zadania kliknij dwukrotnie uwagę do zadania, którą chcesz wyświetlić.
 2. Kliknij Edytuj.
 3. Dopasuj informacje o zadaniu zgodnie z potrzebami.

  Na przykład można zmienić osobę przypisaną, status lub procent ukończenia.

 4. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.

Aby zamknąć okno właściwości Zadania kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie komentarzy do zadań

Wszyscy użytkownicy w projekcie mogą komentować dowolne zadania.

 1. W oknie dialogowym TrimbleConnect- Zadania kliknij dwukrotnie uwagę do zadania, którą chcesz skomentować.
 2. Przewiń w dół aż zobaczysz pole Comments (Komentarze).
 3. Wpisz dowolny komentarz dotyczący uwagi do zadania.
 4. W razie potrzeby dodaj załącznik, klikając i wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:
  • Kliknij i , aby wyszukać plik na komputerze i dodać ten plik do wybranego folderu. Następnie kliknij OK.

  • Kliknij , aby wyszukać plik na komputerze, a następnie kliknij Add from my computer (Dodaj z mojego komputera). Następnie dołącz plik do bieżącej uwagi Zadania i kliknij OK.

 5. Zapisz swój komentarz, klikając Add comment (Dodaj komentarz).

Administratorzy projektu i twórcy zadań mogą również usuwać komentarze, klikając przycisk Delete (Usuń) obok pola Comments (Komentarze).

Aby zamknąć okno właściwości Zadania kliknij przycisk Zamknij.

Tworzenie znaczników w uwagach do zadań

W Trimble Connector można tworzyć znaczniki do zadań, aby je wyświetlać w Tekla Structures i w Trimble Connect.

 1. Dodaj znacznik do bieżącego modelu za pomocą narzędzi do obsługi znaczników na doleTrimble Connector:
  Tabela 1.
  Przycisk Działanie Stosowanie

  Usuwa wszystkie płaszczyzny tnące ze wszystkich widoków modelu.

  • Na dole Trimble Connector kliknij .

  Usuwa wszystkie znaczniki z modelu.

  • Na dole Trimble Connector kliknij .

  Tworzy znacznik wymiarem.

  Znaczniki wymiarem pokazują odległość między dwoma punktami.

  1. W modelu wybierz punkty, których odległość chcesz zobaczyć.

   Można wskazywać punkty, krawędzie i płaszczyzny.

  2. Wybierz punkt, w którym chcesz umieścić wymiarowanie.

  Tworzy znacznik chmurką.

  1. W modelu wybierz punkt środkowy chmurki.

  2. Wybierz położenie krawędzi chmurki.

  Tekla Structures tworzy chmurkę prostopadle do płaszczyzny widoku zdefiniowanej przez wybrany punkt środkowy.

  Tworzy znacznik strzałką.

  1. W modelu wybierz punkt początkowy strzałki.

   Uwaga, strzałka jest tworzona w punkcie początkowym.

  2. Wskaż punkt końcowy strzałki.

  Tworzy znacznik tekstem, który składa się z:
  • tekstu lub UDA lub atrybutu raportu

  • linii odniesienia

  1. Wpisz tekst lub przedrostek w polu tekstowym pod poleceniami znaczników.

  2. Wybierz UDA lub atrybut raportu z listy pod poleceniami znaczników.

   W poniższym przykładzie wprowadzono tekst Approved by i UDA: Zatwierdził.

  3. Wybierz punkt początkowy linii odniesienia.

  4. Wybierz punkt, w którym chcesz dodać tekst.

  Wskazówka:

  Aby dodać więcej UDA lub atrybutów raportu na liście dostępnych atrybutów albo dodać nowe atrybuty do listy Opcje atrybutu znacznika tekstowego, aby stały się dostępne do wyboru, kliknij przycisk Zachowaj opcje atrybutów znacznika tekstem w prawym dolnym rogu.

  Pojawi się okno dialogowe Opcje atrybutu znacznika tekstowego:

  Można wykonać następujące czynności:

  • Wybierz UDA lub atrybuty raportów, które mają zostać dodane do listy dostępnych atrybutów-

  • Dodaj nowe atrybuty przy użyciu opcji na górze. Należy:

   1. Wybrać, jeśli atrybut to UDA lub Raport.

   2. Wybrać typ atrybutu (Liczba całkowita, Podwójny lub Łańcuch).

   3. Wpisać nazwę atrybutu.

   4. Aby dodać atrybut zespołu, zaznacz pole wyboru Zespół.

   5. Kliknij +, aby dodać nowy atrybut do listy.

  Tworzy znacznik ołówkiem lub znacznik rysowania odręcznego.

  1. W modelu wybierz punkt początkowy znacznika.

  2. Przesuń wskaźnik myszy, aby narysować odpowiedni kształt.

   Nie przytrzymuj wciśniętego lewego przycisku myszy.

  3. Wskaż punkt końcowy znacznika.

  Tekla Structures tworzy znacznik prostopadły do płaszczyzny widoku określonej przez wybrany punkt początkowy.

 2. Wybierz w modelu Tekla Structures niezbędne obiekty modelu.
 3. Kliknij przycisk Create ToDo (Utwórz zadanie).
 4. Wprowadź informacje o zadaniu.

  Musisz wprowadzić co najmniej tytuł i opis zadania.

 5. Upewnij się, że zadanie jest zsynchronizowane z Trimble Connect.

  Możesz kliknąć przycisk Odśwież listę, aby ręcznie przesłać zadania do Trimble Connect.

Przypisywanie komentarzy do zadań

Po udostępnieniu projektu można przypisywać zadania innym użytkownikom. Możesz przypisać zadanie tylko wtedy, gdy jesteś administratorem projektu albo jeśli zostało ono przez Ciebie utworzone. Można przypisywać tylko zadania utworzone w Trimble Connector.

 1. Ustaw priorytet, typ i stan zadania, jeśli to konieczne.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
 1. W oknie dialogowym TrimbleConnect - Zadania kliknij dwukrotnie uwagę do zadania, którą chcesz przypisać.
 2. Kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Select (Wybierz)obok Assignee (Przypisano) i wybierz członka projektu lub grupę użytkowników.

  Aby filtrować wyświetlane opcje, zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy użytkowników.

 4. Aby ustawić datę ukończenia uwagi do zadania, wpisz datę ukończenia w polu Due Date (Termin) lub kliknij , aby wybrać datę ukończenia z kalendarza.
 5. W razie potrzeby wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz priorytet dla uwagi do zadania z listy Priority (Priorytet).
  • Aby zdefiniować typ zadania, wybierz opcję z listy Type (Typ).
  • Aby określić status uwagi do zadania, wybierz opcję z listyStatus.
 6. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.

Aby zamknąć okno właściwości Zadania kliknij przycisk Zamknij.

Dopasowanie ustawień widoku zadania

 1. W oknie dialogowym TrimbleConnect - Zadania kliknij przycisk Ustawienia.
 2. Wybierz ustawienia Dwukrotne kliknięcie widoku Zadania, jakie mają być używane:
  • Dostosowuje kamerę i rzutowanie widoku: ta opcja jest potrzebna, jeśli nie chcesz, aby widok zrzutu ekranu zmieniał się z powodu różnic w układzie współrzędnych, np. aby bieżący widok pozostał niezmieniony. Jeśli wybierzesz tę opcję, rzutowanie widoku również zmieni się, jeśli rzutowanie widoku Tekla Structures będzie inne niż rzutowanie widoku zrzutu ekranu uwagi do zadania.
  • Usuwa i dodaje płaszczyzny tnące: Płaszczyzny tnące w widoku Tekla Structures są usuwane, a płaszczyzny tnące w widoku zadania są dodawane do widoku Tekla Structures. Tej opcji można używać tylko po wybraniu opcji Dostosowuje kamerę i rzutowanie widoku.
  • Wybiera obiekty: Ta opcja wybiera obiekt natywny Tekla Structures, jeśli w widoku zadania wybrano odpowiadający mu obiekt. Jeśli układy współrzędnych różnią się od siebie, można wybierać i przybliżać wybrane obiekty.

  Te ustawienia mają wpływ na widok zrzutu ekranu w komentarzach zadań.

 3. Aby zamknąć okno ustawień, kliknij przycisk Zamknij.

Synchronizacja komentarzy do zadań

Jeśli inny członek zespołu utworzył lub skomentował uwagi do zadań, następuje natychmiastowe automatyczne zsynchronizowanie zadań. Można też ręcznie przesłać zmiany zadania:

W oknie dialogowym TrimbleConnect - Zadania kliknij przycisk Odśwież listę.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej