Zarządzanie modelami podkładu w Trimble Connector

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zarządzanie modelami podkładu w Trimble Connector

Modele podkładu to lekkie modele referencyjne, które są przechowywane w dołączonym projekcie Trimble Connect. Modele podkładu można szybko dołączyć do modelu Tekla Structures, aby pokazać obiekty modelu nad modelem Tekla Structures. Modelami podkładu można zarządzać na wiele sposobów: można na przykład dodawać nowe modele podkładu, dostosowywać skalę i położenie modeli podkładu oraz badać właściwości obiektów modelu podkładu.

Ponieważ modele podkładu są zapisywane w projekcie Trimble Connect, nie można ich użyć w modelu Tekla Structures, chyba że model Tekla Structures został połączony z projektem Trimble Connect. Zanim zaczniesz pracować z modelami podkładu, połącz swój model Tekla Structures z projektem Trimble Connect.

Aby rozpocząć zarządzanie modelami podkładu:

 1. Na karcie Trimble Connect wstążki kliknij Modele.

  Otworzy się okno dialogowe Trimble Connect - Modele. Modelami podkładu można zarządzać na karcie Modele podkładu, a modelami referencyjnymi na karcie Modele referencyjne.

 2. W oknie dialogowym Trimble Connect - Modele otwórz kartę Modele podkładu.

Zarządzanie widocznością modeli podkładu

Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby wykonać procedurę

Pokazywanie obiektów modelu podkładu tylko w bieżącym obszarze roboczym

 • Zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wewnątrz obszaru roboczego.

Pokazywanie listy wszystkich folderów i modeli podkładu w projekcie Trimble Connect

 • Na liście u góry, wybierz Wszystko w projekcie.

Pokazywanie listy zawierającej tylko foldery i modele podkładu, które obecnie można wyświetlać lub ukrywać w tym modelu

 • Na liście u góry, wybierz opcję Użyte w tym modelu.

Ukrywanie lub pokazywanie modeli podkładu

 • Aby ukryć model podkładu, kliknij po lewej stronie modelu.

 • Aby pokazać model podkładu, kliknij po lewej stronie modelu.

 • Aby ukryć wszystkie modele podkładu w folderze, kliknij po lewej stronie folderu.

 • Aby pokazać wszystkie modele podkładu w folderze, kliknij .

  Jeśli folder lub jego podfoldery nie mają żadnych modeli podkładu, które mogą być wyświetlane w Tekla Structures, obok ikony oka nie jest wyświetlany symbol strzałki.

Jeśli modelu nie można przekonwertować na prawidłowy format i z tego powodu nie można go wyświetlić, po lewej stronie modelu jest wyświetlana ikona ostrzeżenia ().

Przybliżanie do modelu podkładu

 1. Na liście modeli podkładu wybierz model, do którego chcesz przybliżyć.

 2. Kliknij .

 3. Wybierz Zoom model.

 4. Wybierz widok modelu, w którym chcesz przybliżyć.

 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić przybliżenie do wybranego widoku modelu.

Dodawanie modeli podkładu

 1. Wybierz folder, w którym ma zostać dodany nowy model podkładu.
 2. Kliknij .
 3. Wybierz Dołącz model.
 4. W oknie dialogowym Dołącz model kliknij Przeglądaj..., a następnie znajdź i wskaż model podkładu.
 5. Wybierz model podkładu i kliknij Otwórz.
 6. W polu Położenie według wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcja Punkt początkowy modelu powoduje wstawienie modelu względem punktu 0,0,0.

  Opcja Płaszczyzna robocza powoduje wstawienie modelu względem układu współrzędnych aktualnej płaszczyzny roboczej.

  Opcja Punkt bazowy:<nazwa punktu bazowego> powoduje wstawienie modelu względem punktu bazowego przy użyciu wartości układu współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Poziom i Kąt względem północy z definicji punktu bazowego w okienku Właściwości projektu.

 7. Wybierz miejsce umieszczenia modelu podkładu. Można wprowadzić współrzędne w polach Offset lub wskazać pozycję punktu początkowego modelu podkładu.
 8. Ustaw opcję Skala modelu podkładu, jeśli różni się ona od skali użytej w modelu Tekla Structures.

  Zauważ, że ustawienie skali jest konieczne w przypadku pliku DWG lub pliku w programie AutoCAD. Jeśli określisz jednostkę miary na potrzeby pliku DWG lub DXF, a następnie zapiszesz plik w programie AutoCAD, jednostka zostanie rozpoznana w Tekla Structures, a model podkładu zostanie poprawnie przeskalowany.

 9. Model można obrócić wokół jego osi Z, wybierając położenie w modelu lub wprowadzając żądaną wartość w polu Obrót.

  Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych wartości obrotu wynosi 7.

 10. Kliknij Dołącz model.

  Wersja modelu zostanie dodana do wybranego folderu.

 11. Aby wyświetlić nowy model podkładu w widoku modelu, kliknij obok modelu podkładu.

Tworzenie podfolderów modeli podkładu

W obrębie projektu Trimble Connect można tworzyć podfoldery w celu podziału modeli podkładu na kategorie. Można na przykład utworzyć różne podfoldery dla modeli podkładu zgodnie z ich formatem pliku, typem lub położeniem w projekcie.

 1. Wybierz folder, w którym chcesz dodać podfolder.
 2. Kliknij po prawej stronie folderu.
 3. Wybierz Utwórz nowy folder.
 4. Nadaj nazwę podfolderowi i kliknij Utwórz.

Dostosowywanie skali i położenia modeli podkładu

Zmiana położenia lub skali modelu ma zastosowanie zarówno do Tekla Structures, jak i do Trimble Connect.

 1. Wybierz model podkładu, którego położenie ma zostać dostosowane.
 2. Aby wyświetlić właściwości modelu, kliknij Właściwości na dole okna dialogowego TrimbleConnect - Modele.

  Zauważ, że właściwości są względne w stosunku do punktu bazowego projektu.

 3. Wpisz nowe wartości dla skali, położenia lub obrotu modelu.
 4. Aby zastosować zmiany do widoku Tekla Structures, kliknij Zmień.

Aby powrócić do początkowej skali i położenia modelu, kliknij przycisk Resetuj.

Badanie obiektów modelu podkładu

Właściwości obiektów i zespołów w modelach podkładu można wyświetlać za pomocą polecenia Zbadaj.

 1. Wybierz obiekt lub zespół w modelu podkładu.
 2. Kliknij obiekt lub zespół prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz Zbadaj.

W oknie dialogowym Zbadaj obiekt zostaną wyświetlone właściwości wybranego obiektu lub zespołu. Wyświetlane właściwości mogą się różnić w zależności od modelu podkładu i formatu modelu.

Usuwanie modelu podkładu z aktualnie używanych modeli

 1. Upewnij się, lista Użyte w tym modelu jest otwarta.
 2. Wybierz model podkładu, który ma zostać usunięty.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Usuń z drzewa używanego modelu.

Modelu podkładu zostanie usunięty z listy Użyte w tym modelu.

Jeśli chcesz ponownie wyświetlić model podkładu, przełącz do listy Wszystko w projekcie i kliknij . Model podkładu pojawi się ponownie na liście Użyte w tym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej