Konfigurowanie grup w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Konfigurowanie grup w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

Narzędzie Menedżer rozmieszczenia umożliwia tworzenie grup w celu odpowiedniego zorganizowania punktów i linii układu.

Punkty bazowe w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

W narzędziu Menedżer rozmieszczenia można używać punktów bazowych podczas określania położenia punktów układu. Można użyć punktów bazowych, które zostały już określone w modelu, oraz określić nowe punkty bazowe w menu Plik > Właściwości projektu > Punkty bazowe. Menedżer rozmieszczenia używa współrzędnych Położenie w modelu określonych dla punktów bazowych, oraz współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna i Poziom.

Jeśli dodajesz, zmieniasz lub usuwasz punkty bazowe w Plik > Właściwości projektu > Punkty bazowe, otwórz ponownie i odśwież narzędzie Menedżer rozmieszczenia, aby mieć pewność, że punkty bazowe w narzędziu Menedżer rozmieszczenia są aktualne.

 • Dodane punkty bazowe są wyświetlane na liście Grupuj lokalny układ współrzędnych dla grup w narzędziu Menedżer rozmieszczenia.
 • W przypadku usunięcia za pomocą narzędzia Menedżer rozmieszczenia punktu bazowego połączonego z grupą Tekla Structures ponownie tworzy punkt bazowy w taki sposób, aby nadal mógł być używany w narzędziu Menedżer rozmieszczenia.
 • W przypadku zmodyfikowania punktu bazowego używanego w narzędziu Menedżer rozmieszczenia Tekla Structures wyświetla komunikat, że punkt bazowy jest używany w narzędziu Menedżer rozmieszczenia. W narzędziu Menedżer rozmieszczenia można użyć zmienionych współrzędnych lub można z nich nie korzystać. Jeśli uznasz, że nie chcesz ich używać, współrzędne punktu bazowego będą inne w Tekla Structures niż w narzędziu Menedżer rozmieszczenia.

Podczas otwierania istniejącego modelu w wersji Tekla Structures, w której narzędzie Menedżer rozmieszczenia używa funkcji punktu bazowego, Menedżer rozmieszczenia tworzy punkty bazowe na podstawie lokalnego układu współrzędnych grupy, który nie znajduje się w początku modelu [(pozycja 0,0,0), brak obrotu] Utworzone punkty bazowe są dodawane do grup w narzędziu Menedżer rozmieszczenia i wyświetlane na liście Grupuj lokalny układ współrzędnych. Punkty bazowe są również wyświetlane na liście punktów bazowych w menu Plik > Właściwości projektu > Punkty bazowe. Tekst opisu w oknie dialogowym Punkt bazowy wskazuje, że punkty bazowe zostały utworzone przez narzędzie Menedżer rozmieszczenia.

Określanie domyślnego układu współrzędnych dla grup

Można określić domyślny punkt bazowy w celu ustawienia domyślnego układu współrzędnych dla wszystkich nowych grup tworzonych w narzędziu Menedżer rozmieszczenia. Narzędzie Menedżer rozmieszczenia umożliwia korzystanie z grup w celu odpowiedniego zorganizowania punktów i linii układu.

 1. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 2. W narzędziu Menedżer rozmieszczenia wybierz Grupa obiektów menedżera rozmieszczenia, aby wyświetlić dostępną listę Grupuj lokalny układ współrzędnych dla nowych grup.
 3. Na liście wybierz punkt bazowy, którego chcesz użyć, punkt początkowy modelu lub bieżącą płaszczyznę roboczą.

Punkty bazowe, które zostały określone w modelu, są dostępne na liście. Jeśli do modelu zostały dodane nowe punkty bazowe po otwarciu narzędzia Menedżer rozmieszczenia, otwórz ponownie lub odśwież narzędzie Menedżer rozmieszczenia, aby nowe punkty bazowe pojawiły się na liście.

W dowolnym momencie można zmienić domyślny układ współrzędnych grupy, wybierając z listy inną opcję. Należy pamiętać, że domyślny układ współrzędnych ma zastosowanie wyłącznie do nowych grup. Istniejące grupy nie są zmieniane.

Określanie ustawień numeracji dla grup

Można określić, że wszystkie grupy w narzędziu Menedżer rozmieszczenia mają takie same ustawienia numeracji. W razie zmiany ustawień są one stosowane we wszystkich grupach utworzonych po zmianie. Ustawienia istniejących grup nie zmieniają się.

 1. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 2. Kliknij , aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij Grupa.
 3. Określ ustawienia numeracji.
  1. W polu Przedrostek wpisz przedrostek.

   Możesz również pozostawić pusty przedrostek, co pozwoli utworzyć punkt układu i nazwy linii układu bez przedrostka.

  2. Wprowadź wartość w polu Nr początkowy.
  3. Wprowadź maksymalną długość liczby w polu Maksymalna długość liczby.
  4. Wprowadź znak w polu Separator, aby oddzielić przedrostek i numer: myślnik lub odstęp.
  5. Na liście Wypełnij obszar początkowy określ, czy numery mają się zaczynać od zer, na przykład PFX 00001 lub PFX 1.
 4. Kliknij OK.
 5. Aby zastosować ustawienia numeracji do punktów i linii w grupie, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Automatyczne nazewnictwo.
Uwaga:

Zamiast zmiany ustawień domyślnych można zmienić ustawienia numeracji indywidualnych grup. Wybierz grupę i zmień ustawienia. W celu przywrócenia ustawień domyślnych kliknij Resetuj.

Tworzenie grupy w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

 1. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Grupa obiektów menedżera rozmieszczenia i wybierz Dodaj grupę.

  Może być konieczne skonfigurowanie kilku grup, aby można było organizować punkty i linie w grupy w miarę ich modelowania. W Menedżer rozmieszczenia można mieć maksymalnie 255 grup.

 3. W razie potrzeby kliknij grupę i zmień jej nazwę.

  Nazwa grupy może zawierać 18 znaków.

 4. Określ ustawienia numeracji grupy.
 5. Wybierz Grupuj lokalny układ współrzędnych.

  Współrzędne są stosowane natychmiast po wybraniu.

  Jeśli nie chcesz używać domyślnego punktu bazowego, możesz wybrać inny punkt bazowy, punkt początkowy modelu lub bieżącą płaszczyznę roboczą.

W narzędziu Menedżer rozmieszczenia po wybraniu układu współrzędnych dla grupy i dodaniu do niego punktów układu można teraz wyświetlać współrzędne położenia punktów. W narzędziu Menedżer rozmieszczenia wybierz punkt, aby wyświetlić współrzędne punktu w narzędziu Menedżer rozmieszczenia.

 • Położenie w modelu wyświetla położenie punktu w porównaniu do punktu początkowego modelu.
 • Położenie w grupie wyświetla położenie punktu w porównaniu do lokalnego układu współrzędnych grupy.
 • Wschód, Północ, Wysokość wyświetla współrzędne reprezentujące odpowiednio współrzędne X, Y i Z.
Wskazówka: Ustaw wartość XS_IMPERIAL na TRUE, aby wyświetlać jednostki imperialne w Menedżer rozmieszczenia, w przeciwnym razie używane są jednostki metryczne. Ustawienia dokładności odległości dla jednostek imperialnych można zmieniać w Menedżer rozmieszczenia za pomocą ustawienia , gdy wartość XS_IMPERIAL jest ustawiona na TRUE.

Uwaga:

Menedżer rozmieszczenia może wyświetlać grupę Nieprzypisany w strukturze drzewa. Grupa Nieprzypisany zawiera punkty i linie układu niezawierające wystarczających informacji o grupie. Takie punkty i linie były zwykle tworzone we wcześniejszej wersji narzędzia Menedżer rozmieszczenia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej