Pliki konfiguracyjne zestawu właściwości używane w eksporcie IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Pliki konfiguracyjne zestawu właściwości używane w eksporcie IFC

Tekla Structures używa plików konfiguracyjnych do określenia, które atrybuty użytkownika i atrybuty szablonu są eksportowane jako zestawy właściwości do modeli IFC.

Predefiniowane pliki konfiguracyjne zestawu właściwości

Predefiniowane pliki konfiguracyjne są przeznaczone tylko do odczytu i odczytywane z folderu ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\Common\inp. Położenie może się różnić w zależności od środowiska.

IFC2x3:

 • IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml (domyślne zestawy właściwości)/IfcPropertySetConfigurations_CV2_1.xml (zestawy właściwości we właściwościach) zawiera zestawy właściwości dla Typ eksportuCoordination view 2.0.

 • IfcPropertySetConfigurations_SG.xml (domyślne zestawy właściwości)/IfcPropertySetConfigurations_CV2_1.xml (minimalne zestawy właściwości) zawiera zestawy właściwości dla Typ eksportuSurface geometry.

 • IfcPropertySetConfigurations_AISC.xml (domyślne zestawy właściwości)/IfcPropertySetConfigurations_AISC_1.xml (zestawy właściwości minimum) zawiera zestawy właściwości dla Typ eksportuSteel fabrication view.

Plik IfcPropertySetConfigurations_CV1.xsd w tym samym folderze jest plikiem schematu opisującym strukturę pliku XML i służy do kontroli poprawności pliku XML. Plik ten jest odczytywany podczas uruchamiania programu.

Dodatkowe pliki konfiguracyjne zestawu właściwości

Podczas konfigurowania zestawów właściwości dla eksportu IFC w formacie XML potrzeba dwóch plików:

 • IfcPropertySetConfigurations.xsd jest plikiem schematu opisującym strukturę pliku XML i służy do kontroli poprawności pliku XML. Plik ten jest odczytywany podczas uruchamiania programu.

 • IfcPropertySetConfigurations.xml to właściwy plik konfiguracji zestawu właściwości.

Zaleca się określenie dodatkowych zestawów właściwości w oknie dialogowym Definicja zestawu właściwości, aby zapewnić, że pliki konfiguracyjne XML są prawidłowe. Dodatkowo tworzone zestawy właściwości domyślnie są zapisywane w folderze \AdditionalPSets w folderze modelu. Dodatkowe zestawy właściwości można również odczytać z następujących folderów:

 • XS_SYSTEM

 • XS_PROJECT

 • XS_FIRM

W przypadku korzystania z wyżej wymienionych folderów należy zapisać pliki w folderze \AdditionalPSets w folderze systemowym, projektu lub firmowym.

Zawartość plików konfiguracyjnych zestawu właściwości

 • Plik konfiguracyjny zawiera strukturę zestawów właściwości oraz definicje danych dla właściwości wewnątrz zestawów:

  • Atrybut szablonu lub nazwa UDA. Atrybuty szablonów są wczytywane z pliku content_attributes_global.lst, a atrybuty użytkownika z bazy danych środowiska.

  • Typy danych, takie jak Liczba całkowita, Przestawne, Znacznik czasowy, Boole'a, Logiczna lub planeanglemeasure.

  • Typ jednostek, takie jak długość, powierzchnia, objętość lub masa.

  • Skalowanie wartości jednostkowej niemianowanych wartości UDA. Dodawany jest współczynnik konwersji, dzięki któremu wartości niemianowane można przekształcić, tak aby odpowiadały globalnym jednostkom używanym w plikach IFC. Jednostki powierzchni i objętości wymagają tych współczynników.

  • Jeśli typ opcji wartości UDA ma być taki sam jak w interfejsie użytkownika, można zmienić typ z Atrybuty użytkownika na string (łańcuch) dla Atrybutu szablonu w oknie dialogowym Definicje zestawu właściwości.

  • Możliwość używania wartości domyślnych.

  • Możliwość ignorowania zestawu do eksportu jeżeli atrybut szablonu lub UDA nie ma wartości.

 • Plik konfiguracyjny zawiera reguły powiązania zestawów właściwości do jednostek IFC:

  • Powiązanie do hierarchii typ IFC zawiera wsparcie nie tylko dla elementów budynku, ale także dla śrub, zbrojeń i zespołów.

  • Możliwość używania reguł, takich jak Equal, NotEqual, LessThan, GreaterThan, LessThanOrEqual oraz GreaterThanOrEqual dla liczb oraz Equal i NotEqual dla tekstów

   Aby dodać te reguły, należy zmienić dodatkowy plik konfiguracyjny zestawu właściwości, używając odpowiedniego edytora.

  • Może istnieć dowolna ilość reguł powiązań dla każdego zestawu właściwości, ale tylko jedna definicja zestawu właściwości dla każdego ReferenceId.

  • Można powiązać różne zestawy właściwości z różnymi typami obiektów IFC. Przykładowo płyta może mieć inny zestaw właściwości niż belka.

 • Gdy podczas eksportu nie zostanie znaleziona wartość dla właściwości, eksport nie zapisze zestawu właściwości. Aby tego uniknąć, dodaj atrybut optional=true dla tej właściwości w zestawie.

Poniżej znajduje się przykład zawartości pliku IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml.

Poniżej znajduje się przykład zawartości pliku IfcPropertySetConfigurations.xml.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej