Chmury punktów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Chmury punktów

Chmury punktów to grupy zmierzonych punktów na powierzchniach obiektów utworzonych za pomocą skanerów laserowych 3D, na przykład skanerów laserowych Trimble. W branży budowlanej chmury punktów są używane przede wszystkim w projektach renowacji do określania budynków lub konstrukcji poddawanych renowacji. Można ich również używać do uzyskiwania dokładnego położenia istniejących urządzeń, rurociągów lub krajobrazu, które muszą być uwzględnione na placu budowy. Można ich także używać do sprawdzania wykonania przez zaimportowanie ich jako punktów budowy do modelu, który ma zostać porównywany z projektem.

O chmurach punktów w Tekla Structures

 • Przy dołączaniu chmury punktów do modelu Tekla Structures można umieszczać ją według początku modelu lub określonego punktu bazowego.

 • Oryginalny plik chmury punktów jest przetwarzany i są tworzone pliki pamięci podręcznej w formacie Potree. Konwersja chmury punktów odbywa się jako proces w tle i w tym samym czasie można kontynuować korzystanie z Tekla Structures.

 • Dane chmury punktów są przechowywane w folderze określonym przez opcję zaawansowaną XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER. Domyślnie jest to folder %LocalAppData%\Trimble\Tekla Structures\PointClouds, na przykład C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\PointClouds. Ta opcja zaawansowana XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER jest specyficzna dla użytkownika i znajduje się w kategorii Lokalizacje plików w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

 • Jeśli plik chmury punktów jest już w formacie Potree, oryginalny plik jest używany bez konwersji lub kopiowania do folderu ..\Pointclouds.

 • Jeśli ta sama chmura punktów jest używana w kilku modelach, nie będzie konwertowana ponownie ani duplikowana przy dołączaniu. Jeśli chmury punktów są identyczne, używany jest istniejący skonwertowany plik. W przeciwnym przypadku plik jest konwertowany.

 • Może być przydatna przy używaniu dysku sieciowego dla pliku potree w projekcie. Plik nie zostanie skopiowany do komputera lokalnego.

 • Chmury punktów można też stosować za pośrednictwem Internetu. Pamięć podręczna strumieniowania z sieci chmury punktów jest wspólną pamięcią podręczną z Trimble Connect for Windows. Folder pamięci podręcznej można określić za pomocą opcji zaawansowanej XS_POINT_CLOUDS_WEB_CACHE w kategorii Lokalizacje plików w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. Domyślnie jest to folder %LocalAppData%\Trimble\Trimble Connect\Import, na przykład C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Trimble Connect\Import. Użycie pamięci podręcznej zwiększa wydajność chmur punktów strumieniowanych z sieci.

 • W Tekla Structures chmury punktów mają kolory, o ile oryginalny format pliku obsługuje kolory.

 • Chmury punktów są widoczne zarówno w widokach modelu OpenGL, jak i w widoku modelu DX. Widok modelu DX z rzutowaniem perspektywicznym może dać najlepszy efekt wizualny. Wydajność przy większej ilości danych i/lub dużej liczbie widoków może spowodować, że korzystanie z DX będzie niemożliwe.

Kompatybilne formaty plików

ASCII (.asc, .xyz)

E57 (.e57)

LAS (.las)

LAZ (.laz)

PTS (.pts)

PTX (.ptx)

Potree (.js)

Format skanu Trimble (.tzf)

Trimbleformat TDX(.tdx)

Ograniczenia

 • Niektóre podstawowe funkcje obsługi modelu Tekla Structures nie są dostępne np. wybieranie, cofanie, przesuwanie, kopiowanie i otwieranie menu kontekstowego prawego przycisku myszy.
 • Chmury punktów nie są automatycznie zapisywane.
 • Chmury punktów nie można usunąć z listy chmur punktów za pomocą przycisku Delete na klawiaturze.
 • Chmury punktów nie są widoczne na rysunkach.
 • Chmury punktów nie są udostępniane w Tekla Model Sharing lub w trybie multi-user.
 • W przypadku formatów plików ASCII, PTS: W każdym wierszu tekstu trzema pierwszymi polami muszą być: x y z. W przypadku danych dla kolorów punktów ostatnimi trzema polami muszą być: r g b

Dołączanie chmury punktów do modelu

 1. Kliknij przycisk Chmury punktów w panelu bocznym.
 2. Jeśli chcesz umieścić chmurę punktów wewnątrz obszaru roboczego, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wewnątrz obszaru roboczego.
 3. Kliknij Dołącz.
 4. Odszukaj plik chmury punktów lub wprowadź adres chmury punktów URL.

  Można również przeciągnąć chmury punktów z Eksploratora Windows i wstawić kilka chmur punktów jednocześnie.

  Należy pamiętać, że gdy używany jest adres URL, należy utworzyć strukturę katalogów HTTP Potree za pomocą Menedżera chmury punktów.

 5. W razie potrzeby zmień skalę chmury punktów.
 6. W Położenie według wybierz Punkt początkowy modelu, aby umieścić chmurę punktów w punkcie początkowym modelu, lub wybierz punkt bazowy do umieszczenia chmury punktów we współrzędnych rzeczywistych.
  Uwaga: Jeśli nie znasz układu współrzędnych chmury punktów, wybierz Automatycznie utworzony punkt bazowy, aby uzyskać chmurę punktów w pobliżu punktu początkowego modelu. Zostanie utworzony automatyczny punkt bazowy ze współrzędnymi min x, min y i min z obszaru granicznego chmury punktów w punkcie początkowym Tekla Structures.
 7. Kliknij Dołącz chmurę punktów.
 8. Aby wyświetlić chmurę punktów w modelu, wybierz widok modelu, w którym chcesz ją wyświetlić i kliknij przycisk oka obok chmury punktów na liście.

  Należy zauważyć, że po wybraniu widoku modelu, ma on żółtą ramkę.

  Po ustawieniu chmury punktów jako widocznej w widoku modelu na pasku stanu można zobaczyć współrzędne min x, min y i min z obszaru granicznego chmury punktów.

  Aby ukryć chmurę punktów, kliknij .

Podczas modelowania można przyciągać do punktów na potrzeby modelowania i pomiaru odległości. Można użyć płaszczyzn tnących w chmurze punktów, aby dokładnie określić miejsce położenia w modelu, na przykład wycięcie dachu i niektórych stropów w celu pokazania dolnego stropu budynku oraz wszystkiego, co wymaga uwagi na etapie planowania. Można również użyć narzędzia Clipper z Tekla Warehouse w celu jednoczesnego obsługiwania kilku płaszczyzn tnących i dzielenia modelu na mniejsze części do wizualizacji i modelowania.

Zmiana właściwości chmury punktów i ustawień wizualizacji

Po dołączeniu chmury punktów można zmieniać właściwości chmury punktów i ustawienia wizualizacji gdy Rendering DirectX jest włączony.

Należy zauważyć, że Ustawienia wizualizacji chmury punktów są specyficzne dla widoku, a ustawienia są włączone tylko dla jednego widoku, którego nazwa może być widoczna u góry panelu bocznego Chmury punktów (jeśli nie wybrano wielu widoków). Ustawienia Właściwości są włączane tylko wtedy, gdy z listy wybrano chmurę punktów.

 1. Po dołączeniu chmury punktów wybierz ją z listy chmur punktów w panelu bocznym, w przeciwnym razie nie można zmodyfikować jej właściwości.

 2. W polu Wyświetlana nazwa określ żądaną nazwę wyświetlaną dla chmury punktów.
  Oprócz nazwy wyświetlanej chmura punktów ma rzeczywistą nazwę pliku chmury punktów, której nie można zmienić.
 3. Pole URL pokazuje adres URL chmury punktów. W razie potrzeby możesz zmienić adres URL.
 4. Pole Plik pokazuje ścieżkę folderu pliku chmury punktów. W razie potrzeby można zmienić tę ścieżkę.
 5. Dostosuj położenie, skalę i obrót chmury punktów.

  Użyj przycisku Resetuj aby przywrócić wartości, które zostały ostatnio zapisane dla chmury punktów.

 6. Kliknij Zmień.
 7. W Ustawieniach wizualizacji użyj efektu EDL (Eye-dome Lighting), aby poprawić postrzeganie głębi chmury punktów. Przesuń suwaki, aby zwiększyć lub zmniejszyć grubość obrysu i natężenie chmury punktów. Efekt EDL można wyłączyć, klikając przycisk EDL.

 8. W Ustawieniach wizualizacji dopasuj rozmiar i gęstość punktów, przesuwając suwaki.
 9. W Ustawieniach wizualizacji zmień kolory chmury punktów. Normalnie używane są domyślne wartości kolorów. Ustawienia wizualizacji są specyficzne dla widoku i dlatego można używać różnych ustawień w różnych widokach.
  • Można kolorować chmurę punktów według wysokości, przesuwając suwaki.

  • Jeśli chmura punktów zawiera klasyfikacje, można zmienić kolor punktów kategorii klasyfikacji lub je ukryć.

  • Można sprawdzić kolizje i odchylenia przy użyciu różnych kolorów dla różnych tolerancji. Można wykrywać punkty znajdujące się wewnątrz lub w odległości od wybranych elementów i wybranych obiektów modelu referencyjnego na podstawie zdefiniowanych ustawień. Obsługiwana jest także kontrola kolizji między chmurami punktów a obiektami wylewanymi.

   Pamiętaj, że kolorowanie renderowanych obiektów może spowodować mylące wyniki. Zaleca się, aby użyć trybów widoczności Ctrl+1 i Shift+1, aby uzyskać jednoznaczne wyniki.

 10. Zapisz właściwości i ustawienia wizualizacji dla przyszłych potrzeb.

Odłączanie chmury punktu od modelu

 • Aby odłączyć chmurę punktów, kliknij Odłącz obok nazwy chmury punktów na liście Chmury punktów. Następnie ponownie otwórz model lub zapisz model.

  Należy pamiętać, że nie można odłączyć chmury punktów, naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Chmury punktów są umieszczane w pamięci podręcznej w domyślnym położeniu określonym przez użytkownika. Gdy chmura punktów nie jest już używana w modelu Tekla Structures, jest usuwana z pamięci podręcznej.

Ustawianie domyślnej maksymalnej liczby punktów w widoku

Można użyć opcji zaawansowanej XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT, aby określić domyślną maksymalną wartość punktów w widoku. Wartością domyślną jest 10 000 000 (10 milionów).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i znajduje się w kategorii Widoki modelu w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. W przypadku zmiany wartości uruchom ponownie Tekla Structures.

Przycinanie jedynie chmur punktów i modeli referencyjnych

Należy nadać specyficznej dla użytkownika opcji zaawansowanej XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE wartość TRUE, aby przycinać jedynie chmury punktów i modele referencyjne za pomocą polecenia Płaszczyzna tnąca. Natywne obiekty Tekla Structures nie są przycinane. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Widoki modelu w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Przerysuj widoki modelu po zmianie wartości.

Przykład chmury punktów

Na poniższej ilustracji chmura punktów została dołączona do modelu w widoku płaskim. Należy pamiętać, aby wybrać widok modelu i kliknąć przycisk oka . W przeciwnym razie chmura punktów nie będzie widoczna.

Na następnej ilustracji użyto narzędzia płaszczyzna tnąca do odcięcia stropów i innych konstrukcji:

Na następnej ilustracji przycięto przekrój aby użyć go w widoku przekroju:

Ostatnia ilustracja przedstawia widok przekroju:

Udostępnianie chmury punktów innymi użytkownikom

Pliki chmur punktów zazwyczaj są tak duże, że nie jest uzasadnione udostępnianie chmur punktów jako części danych modelu. Chmura punktów nie stanowi danych konstrukcji modelu, tylko dane projektu, które nie są częścią modelu i dlatego nie zależy od zapisu modelu. Jednakże istnieje potrzeba, aby wiele osób efektywnie używało tego samego modelu chmury punktów. Można użyć pliku potree do udostępniania chmury punktów. Najlepsze praktyki udostępniania pliku potree chmury punktów między użytkowników modelu są opisane poniżej. Najpierw należy utworzyć plik potree i skopiować go do udostępnionego położenia, a wówczas inni użytkownicy będą mogli dołączać go do swoich modeli Tekla Structures.

Tworzenie pliku potree

Opcja 1: Za pomocą Tekla Structures

 1. Utwórz plik potree, dołączając model chmury punków do modelu Tekla Structures.

  Plik potree zostanie utworzony w folderze określonym przez opcję zaawansowaną XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER. Plik potree nosi nazwę <potree_name>.db i ma folder o tej samej nazwie. Przykład:

 2. Skopiuj zarówno plik <nazwa_potree>.db i powiązany folder do udostępnionej lokalizacji. Możesz zmienić nazwę modelu, ale wtedy musisz także zmienić nazwę folderu.

  Uwaga:

  Nie zastępuj istniejących danych potree, zwłaszcza gdy są używane przez innych użytkowników.

Opcja 2: Za pomocą Menedżera chmur punktów

Point cloud manager można pobrać z Tekla Warehouse.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania Point cloud manager, zobacz pomoc Point cloud manager. Pomoc można otworzyć, klikając przycisk pomocy .

Aby użyć narzędzia Point cloud manager:

 1. Zainstaluj aplikację i uruchom ją z menu start lub z ekranu startowego, w zależności od używanej wersji systemu Windows.

 2. Ustaw folder główny dla projektu, na przykład C:\Trimble\PTRS .

 3. Kliknij przycisk Dodaj nowy projekt, aby utworzyć projekt o podanej nazwie.

  Nazwa ta będzie nazwą bazy danych i folderu potree.

 4. Zaimportuj jeden lub więcej modeli chmury punktów, klikając Dodaj plik i szukając pliku chmury punktów.

 5. Po zaimportowaniu chmury punktów utwórz plik potree, klikając .

 6. Skopiuj plik <nazwa_potree>.db oraz folder <nazwa_potree> do udostępnionej lokalizacji. Dołączenie pliku potree wymaga, aby zarówno pliku <nazwa_potree>.db, jak i folderu <nazwa_potree>.

Uwaga:

Nie zastępuj istniejących danych potree, zwłaszcza gdy są używane przez innych użytkowników.

Dołączanie pliku potree z udostępnionej lokalizacji

 1. Otwórz Tekla Structures i panel Chmury punktów z panelu bocznego.

 2. Przejdź do folderu chmury punktów (mypotree w przykładzie powyżej) i wybierz plik chmury punktów .js. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej dotyczącymi dołączania chmury punktów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej