Zarządzanie wersjami modelu podkładu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zarządzanie wersjami modelu podkładu

W projektach Trimble Connect można mieć wiele wersji tych samych modeli podkładu i wyświetlać różnice między tymi wersjami w modelach Tekla Structures. W ten sposób można zobaczyć postęp projektu.

Uwaga:

Nowe wersje modelu należy zapisywać z taką samą nazwą i w tym samym folderze, co poprzednie wersje modelu.

Tworzenie wersji modelu podkładu

 1. Utwórz nową wersję modelu podkładu.

  Do tworzenia wersji modelu podkładu można użyć oprogramowania zewnętrznego (np. ArchiCad lub Autodesk Revit) w celu utworzenia wersji modelu IFC, można też wysłać model Tekla Structures do projektu Trimble Connect jako plik .tekla.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Aby wysłać wykonać procedurę

  Nowa wersja modelu w formacie .ifc

  Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dialogowym Trimble Connect - Modele otwórz folder, w którym jest zapisana poprzednia wersja modelu, a następnie kliknij obok poprzedniej wersji modelu.

  • W oknie Trimble Connect for Browser otwórz folder, w którym jest zapisany oryginalny model, a następnie przeciągnij i upuść nową wersję modelu do tego folderu.

  Nowa wersja modelu w innym formacie

  1. W oknie dialogowym Trimble Connect - Modele wybierz folder, w którym została zapisana oryginalna wersja modelu.

  2. Kliknij i wybierz Dołącz model.

  3. Przejdź do folderu, w którym została zapisana nowa wersja modelu, a następnie wybierz wersję modelu.

  Wersja modelu zostanie dodana do wybranego folderu.

 3. Aby wyświetlić wersje modelu podkładu, wybierz model podkładu, a następnie kliknij Wersje, aby rozwinąć sekcję Wersje.
 4. Wybierz, która wersja modelu ma być pokazywana:
  Aby pokazać wykonać procedurę

  Najnowsza wersja modelu

  Zawsze, kiedy nie jest pokazywana najnowsza wersja modelu podkładu, jest wyświetlany symbol . Symbol jest wyświetlany obok modeli, dla których są wyświetlane starsze wersje, a także obok folderów, w których zapisano modele, dla których są wyświetlane starsze wersje.

  • Kliknij obok modelu lub folderu, w którym jest zapisany model.

  Starsza wersja modelu

  • Kliknij obok wersji, która ma zostać wyświetlona.

Sprawdzanie różnic między wersjami modelu podkładu .tekla lub .ifc

 1. Na liście modeli podkładu wybierz model podkładu, który ma co najmniej dwie wersje w dołączonym projekcie Trimble Connect.
 2. W dolnej części karty Modele podkładu kliknij Wersje.
 3. W sekcji Wersje wykonaj dowolną z następujących czynności zgodnie z potrzebami:

  Aby

  wykonać procedurę

  Określanie właściwości do porównania

  1. Kliknij ... w sekcji Wersje.

  2. W nowo otwartym oknie dialogowym Zestawy porównań zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają zostać porównane.

   Tylko wybrane właściwości będą używane do porównywania obiektów modelu w sekcji Lista zmian.

  3. Aby dodać nowe właściwości, kliknij + i wpisz nazwę właściwości.

  4. Aby usunąć właściwości, kliknij obok właściwości.

  5. Aby zapisać aktualnie wybrane właściwości jako zestaw porównania w celu wykorzystania w przyszłości, wybierz plik ustawień z listy w górnej części okna dialogowego Zestawy porównań lub utwórz nowy plik ustawień, wpisując nową nazwę.

  6. Kliknij .

  7. Zamknij okno dialogowe Zestawy porównań.

  Określanie dokładności porównywania właściwości

  1. Kliknij w sekcji Wersje.

  2. W oknie dialogowym Tolerancje porównania zestawu właściwości ustaw minimalne jednostki i wartości, które będą traktowane jak zmiany we właściwościach.

  3. Aby zapisać bieżące tolerancje do wykorzystania w przyszłości, wybierz plik ustawień z listy w górnej części okna dialogowego Zestawy porównań lub utwórz nowy plik ustawień, wpisując nową nazwę.

  4. Kliknij .

  5. Zamknij okno dialogowe Tolerancje porównania zestawu właściwości.

 4. W sekcji Wersje pokaż dwie wersje modelu, klikając obok wersji modelu.

  Zauważ, że jednocześnie można porównywać tylko dwie wersje modelu podkładu. Jeśli jako widoczna zostanie ustawiona trzecia wersja modelu, najstarsza wersja zostanie automatycznie ukryta, a porównanie zostanie zaktualizowane w celu pokazania różnic między dwoma widocznymi wersjami.

  Zmiany między wersjami są pokazywane za pomocą następujących kolorów w modelu:
  • Obiekty nowe = zielony
  • Obiekty zmienione = żółty
  • Obiekty usunięte = czerwony
  • Istniejące obiekty, które nie zostały zmodyfikowane = szary

 5. Aby zobaczyć, które właściwości zmodyfikowanych obiektów zostały zmienione, kliknij odpowiedni wiersz w sekcji Lista zmian.

  Zmienione właściwości są wyświetlane w panelu bocznym Szczegóły właściwości. Zauważ, że w panelu bocznym mogą nie być pokazywane zmiany dotyczące obrotu lub położenia.

Porównywanie różnic między wersjami modelu podkładu w innych formatach

Podczas porównywania wersji modelu podkładu w formatach takich jak .dgn lub .dwg zmiany są przedstawiane za pomocą różnych kolorów obiektów w modelu podkładu.

 1. Na liście modeli podkładu wybierz model podkładu, który ma co najmniej dwie wersje w dołączonym projekcie Trimble Connect.
 2. W dolnej części karty Modele podkładu kliknij Wersje.
 3. W sekcji Wersje pokaż dwie wersje modelu, klikając obok wersji modelu.

  Zauważ, że jednocześnie można porównywać tylko dwie wersje modelu podkładu. Jeśli jako widoczna zostanie ustawiona trzecia wersja modelu, najstarsza wersja zostanie automatycznie ukryta, a porównanie zostanie zaktualizowane w celu pokazania różnic między dwoma widocznymi wersjami.

Obiekty modelu są oznaczane kolorami zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Najnowsza wersja obiektu jest wyświetlana w kolorze zielonym, a poprzednia wersja w kolorze czerwonym. Jeśli obiekt jest taki sam w obu wersjach, jest on wyświetlany w kolorze żółtym lub pomarańczowym w zależności od opcji renderowania.

Można przełączać między różnymi opcjami renderowania na karcie Widok, aby zmiany i pokrywające się obiekty były lepiej widoczne. Poniżej pokazano tą samą konstrukcję przy użyciu dwóch różnych opcji renderowania.

Za pomocą opcji Komponenty - szkieletowy:

Za pomocą opcji Komponenty - renderowany:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej