Zmienianie szczegółów modelu referencyjnego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zmienianie szczegółów modelu referencyjnego

Po wstawieniu modelu referencyjnego można zmienić jego szczegóły.

Ograniczenie: Współrzędne podane w sekcji Szczegóły zawsze odnoszą się do współrzędnych modelu. Układ współrzędnych można zmienić tylko wówczas, gdy w modelu referencyjnym używany jest układ współrzędnych modelu.

 1. Kliknij przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym z prawej strony głównego okna Tekla Structures.

  Można również przejść do menu Plik, a następnie wybrać Importuj > Wstaw model referencyjny. Zamknij okno dialogowe Dodaj model.

 2. Na liście Modele referencyjne kliknij dwukrotnie model referencyjny, który chcesz zmienić.
 3. Kliknij strzałkę w wierszu Szczegóły i zmień żądane szczegóły:
  • Zmień wartości Kod, Tytuł, Faza i Opis modelu referencyjnego.

   Kod może być numerem budowy, numerem projektu lub numerem rozliczenia. Domyślnie tytuł jest taki sam jak nazwa wstawionego modelu referencyjnego. Zamiast tego można użyć na przykład nazwy dziedziny lub firmy. Zapisz opis zgodnie z konwencjami przyjętymi w firmie. Faza oznacza fazę projektową modelu referencyjnego (nie fazę w modelu Tekla Structures).

  • Możesz wstawić inną wersję modelu referencyjnego przy użyciu pola Plik. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wersjami, zobacz Wykrywanie zmian między wersjami modelu referencyjnego.
  • W polu Grupa można wybrać nową grupę dla modelu referencyjnego.
  • Można również zmienić wybór Położenie według.

   Domyślnie zmiana Położenie według nie zachowuje położenia modelu referencyjnego. Po kliknięciu Zmień położenie modelu zmieni się zgodnie z różnicami w ustawieniach Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna i Poziom. Jeśli chcesz obliczyć nowy offset i zachować bieżącą lokalizację modelu referencyjnego, zaznacz pole wyboru obok ustawienia Położenie według.

  • Można zmienić Offset, wprowadzając nowe współrzędne lub wskazując nowy offset.
  • Można zmienić Obrót, wprowadzając nową wartość lub wskazując nowe położenie.

   W przypadku obrotu wokół osi X i Y mogą być dostępne dodatkowe pola obrotu. Jeśli model referencyjny zawiera już obrót X lub Y, dodatkowe pola X i Y nie są aktywne.

  • W razie potrzeby zmień ustawienie Skala.
  • Kliknij strzałkę w wierszu Atrybuty użytkownika i wprowadź wartości atrybutów użytkownika.

   W zależności od typu atrybutu użytkownika można wprowadzić łańcuchy (teksty), wybrać daty lub wprowadzić dane liczbowe. Atrybuty użytkownika modelu referencyjnego są określone w stosownej części pliku objects.inp. Jeśli dostępnych jest kilka plików objects.inp, wówczas są one odczytywane w określonej kolejności.

 4. Kliknij Zmień.
  Wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone w modelu referencyjnym.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej