Wstawianie modelu referencyjnego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wstawianie modelu referencyjnego

W modelu Tekla Structures można wstawić modele referencyjne. Modeli referencyjnych można użyć do nakładania modeli pochodzących z różnych dyscyplin na własny model. Do przedstawicieli takich dyscyplin należą na przykład architekt, inżynier instalacji, inżynier serwisowy lub osoby pełniące inne funkcje związane z projektowaną konstrukcją.

Zauważ, że w nazwie pliku modelu referencyjnego są dozwolone wszystkie znaki poniżej 256: zarówno w kodowaniu ASCII (0–127), jak i rozszerzonym ASCII (128–255). Jeśli nazwa pliku zawiera nieobsługiwane znaki, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

 1. Otwórz model Tekla Structures, w którym chcesz wstawić model referencyjny.
 2. Aby wstawić model referencyjny, przejdź do menu Plik i wybierz opcję Importuj > Wstaw model referencyjny.

  Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie zarówno panelu Modele referencyjne, jak i okna dialogowego Dodaj model.

  Panel Modele referencyjne można również otworzyć, klikając najpierw przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym , a następnie klikając przycisk Dodaj model.

 3. Jeśli dostępne są uprzednio utworzone pliki właściwości modelu referencyjnego, wczytaj żądany plik w oknie dialogowym Dodaj model, wybierając go na liście plików właściwości u góry.
 4. W oknie dialogowym Dodaj model wyszukaj plik modelu referencyjnego, klikając przycisk Przeglądaj....

  Można również przeciągnąć modele referencyjne z Eksploratora Windows i wstawić kilka modeli jednocześnie.

  Aby zapoznać się z listą kompatybilnych formatów, zobacz Modele referencyjne i kompatybilne formaty.

 5. Wybierz grupę przeznaczoną dla modelu lub wprowadź nazwę nowej grupy.

  Jeśli nie wprowadzisz nazwy grupy, model referencyjny zostanie wstawiony do grupy Domyślna.

  Można również przeciągnąć modele do istniejącej grupy lub utworzyć nowe grupy. Jeśli utworzysz nową grupę i nie dodasz do niej od razu żadnych modeli referencyjnych, grupa zostanie zachowana na przyszłość.

 6. W polu Położenie według wybierz jedną z następujących opcji:

  Punkt początkowy modelu wstawia model względem punktu 0,0,0.

  Płaszczyzna robocza wstawia model względem układu współrzędnych aktualnej płaszczyzny roboczej.

  Punkt bazowy:<nazwa punktu bazowego> wstawia model względem punktu bazowego przy użyciu wartości układu współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Poziom i Kąt względem północy z definicji punktu bazowego w okienku Właściwości projektu.

 7. Wybierz miejsce umieszczenia modelu referencyjnego. Można wprowadzić współrzędne w polach Offset lub wybrać położenie początkowe modelu referencyjnego.

  Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych współrzędnych wynosi 13.

 8. Ustaw opcję Skala modelu referencyjnego, jeśli różni się od skali użytej w modelu Tekla Structures.

  W przypadku pliku DWG lub DXF pamiętaj o konieczności ustawienia skali już w programie AutoCAD. Jeśli zdefiniujesz jednostkę miary na potrzeby pliku DWG lub DXF, a następnie zapiszesz plik w programie AutoCAD, jednostka zostanie rozpoznana w Tekla Structures, a model referencyjny zostanie poprawnie przeskalowany.

  Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych skali wynosi 13.

 9. Model można obrócić wokół jego osi Z, wybierając położenie w modelu lub wprowadzając żądaną wartość w polu Obrót.

  Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych wartości obrotu wynosi 7.

 10. Kliknij Więcej, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz dodać wartości Kod, Tytuł, Faza i Opis modelu referencyjnego.

  Domyślnie tytuł jest taki sam jak nazwa wstawionego modelu referencyjnego. Zamiast tego można użyć na przykład nazwy dziedziny lub firmy. Kod może być numerem budowy, numerem projektu lub numerem rozliczenia. Zapisz opis zgodnie z konwencjami przyjętymi w firmie. Faza oznacza fazę projektowania modelu referencyjnego (nie fazę w modelu programu Tekla Structures).

  Poniżej przedstawiono przykład takich szczegółów widocznych podczas badania modelu referencyjnego.

  Wszystkie szczegóły można zmienić również po wstawieniu modelu.

 11. Kliknij Dodaj model.
 12. Jeśli wstawiony model referencyjny znajduje się poza obszarem roboczym i nie jest w pełni widoczny (lub w ogóle nie jest widoczny) w widoku modelu, Tekla Structures wyświetl komunikat ostrzegawczy. Kliknij Rozszerz, aby rozszerzyć obszar roboczy w celu wyświetlenia modelu referencyjnego w widoku modelu.

  Model referencyjny zostanie wstawiony w bieżącej fazie modelu Tekla Structures.

  Należy pamiętać, że w przypadku modeli referencyjnych IFC wartość offsetu wysokości nie jest odczytywana ze wstawionego modelu referencyjnego.

  Gdy model referencyjny jest wstawiany lub aktualizowany, jego dane są kopiowane do wewnętrznej pamięci danych modelu Tekla Structures, która znajduje się w folderze <current model>\datastorage\ref. Model referencyjny będzie widoczny nawet wówczas, gdy oryginalny plik zostanie usunięty z pierwotnego położenia. Nie należy zmieniać danych modelu referencyjnego w tym folderze.

Uwaga:

Nie wstawiaj tego samego modelu referencyjnego do modelu Tekla Structures kilkakrotnie. Tylko jedna osoba powinna zaktualizować Model referencyjny (kliknij Odśwież), aby uniknąć powielania danych obiektu.

Gdy chcesz aktualizować model referencyjny, nie usuwaj starego modelu z otwartego modelu programu Tekla Structures, tylko zastąp go nowym, ponieważ wtedy stracisz pracę wykonaną na obiektach referencyjnych w starym modelu. Zamiast tego skorzystaj z funkcji wykrywania zmian.

Wskazówka:

Aby przycinać jedynie modele referencyjne i chmury punktów za pomocą płaszczyzny tnącej, należy nadać opcji zaawansowanej XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE wartość TRUE. W takiej sytuacji obiekty natywne nie są przycinane.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej