Importowanie danych układu do narzędzia Menedżer rozmieszczenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Importowanie danych układu do narzędzia Menedżer rozmieszczenia

Narzędzie Menedżer rozmieszczenia umożliwia importowanie danych układu do modelu z urządzeń geodezyjnych, takich jak Trimble® LM80 w celu weryfikacji warunków powykonawczych.

Importowanie danych układu

Dostępne są dwie opcje importu:

 • Skopiowanie pliku z danymi układu z urządzenia geodezyjnego do komputera, a następnie zaimportowanie pliku do narzędzia Menedżer rozmieszczenia.
 • Zaimportowanie pliku bezpośrednio do narzędzia Menedżer rozmieszczenia. Jest to możliwe w przypadku podłączenia urządzenia geodezyjnego do komputera za pomocą połączenia USB lub Bluetooth.
 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 2. W narzędziu Menedżer rozmieszczenia kliknij Import.
 3. Wybierz odpowiednią opcję pliku importu.
  • Import pliku punktu (.txt), aby zaimportować punkty układu.

   Pliki punktów (.txt) są zawsze importowane do zakładki Punkty projektowe niezależnie od tego, czy zostały faktycznie zmierzone na budowie.

  • Import pliku zadania (.cnx), aby zaimportować wszystkie dane układu z pliku zadania Trimble® LM80.

   Pliki zadań (.cnx) zostaną zaimportowane na zakładkę Punkty wymiarowe.

  • Import pliku łączy pól (.tfl), aby zaimportować wszystkie dane układu w pliku Trimble Field Link.

   W plikach Trimble Field Link (.tfl) importowane są zarówno punkty projektowe początkowo wyeksportowane z Tekla Structures, jak i punkty wymiarowe zmierzone na budowie. W oknie dialogowym importu, punkt projektowy zostanie oznaczony flagą , jeśli nazwa punktu (i sam punkt) już istnieje. Nie zaleca się importować istniejącego punktu projektowego. Aby nie importować istniejącego punktu, należy usunąć zaznaczenie pola obok flagi .

 4. Wybierz plik do zaimportowania.

  Po wybraniu pliku zostanie utworzona nowa grupa o nazwie takiej jak nazwa pliku. W Menedżer rozmieszczenia można mieć maksymalnie 255 grup.

 5. Wybierz grupę, do której dane układu mają być importowane, lub kliknij Nowy, aby utworzyć nową grupę.

  Pliki zadania (.cnx) i pliki Trimble Field Link (.tfl) mogą zawierać grupy punktów układu. Jeśli w tych plikach znajdują się grupy, to są one wyświetlane na liście grup, które można wybrać na liście Grupa.

 6. Sprawdź układ współrzędnych grupy.

  Grupuj lokalny układ współrzędnych wyświetla wybraną opcję współrzędnych grupy. Można zmienić układ współrzędnych, wybierając inną opcję z listy.

  Jeśli wybierzesz grupę o nazwie pliku importu, zostanie użyty domyślny układ współrzędnych dla grup określonych w Grupa obiektów menedżera rozmieszczenia.

 7. Kliknij Pokaż, aby wyświetlić zawartość pliku importu.
 8. W razie potrzeby określ kolumny pliku punktów w oknie dialogowym Import pliku tekstowego - Odwzorowanie nagłówków kolumn i zapisz zmiany.
 9. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Import pliku tekstowego - Odwzorowanie nagłówków kolumn.

  Punkty są teraz wyświetlane w oknie dialogowym importu.

 10. Kliknij Import.

  Zaimportowane punkty zostaną utworzone w modelu i wyświetlone w oknie dialogowym Menedżer rozmieszczenia w grupie wybranej w oknie dialogowym importu.

Uwaga:

Punkty projektowe to punkty układu utworzone w modelu Tekla Structures. Punkty wymiarowe to punkty układu zmierzone na budowie.

Określanie kolumn pliku punktów

Punkty układu można importować do modelu w pliku punktów, w którym wymienione są nazwy i współrzędne punktów układu. Jeśli plik punktów nie ma nagłówka lub nagłówek ten nie jest rozpoznany przez narzędzie Menedżer rozmieszczenia, zostanie wyświetlone okno dialogowe Import pliku tekstowego - Odwzorowanie nagłówków kolumn po kliknięciu Pokaż w celu wyświetlenia zawartości pliku w oknie dialogowym importu.

Przykład pliku punktów bez nagłówka:

W oknie dialogowym Import pliku tekstowego - Odwzorowanie nagłówków kolumn zawartość pliku punktów jest wyświetlana u dołu, a nagłówki kolumn są wyświetlane u góry.

 1. Sprawdź, czy zawartość pliku punktów jest wyświetlona pod właściwymi nagłówkami kolumn.
  • Nazwa kolumny wyświetla nazwę punktu układu.
  • Kolumna X wyświetla współrzędne x.
  • Kolumna Y wyświetla współrzędne y.
  • Kolumna Z wyświetla współrzędne z.

 2. W razie potrzeby można zmienić kolumny w górnej części okna dialogowego, wybierając właściwą kolumnę z listy.
 3. Wybierz jednostkę miary.
 4. W ustawieniu Przetworzenie pierwszej linii określ, czy pierwszy wiersz w pliku punktów jest wierszem nagłówków.
  • Tak oznacza, że pierwszy wiersz zawiera dane punktu układu i nie jest wierszem nagłówków.

  • Nie oznacza, że pierwszy wiersz jest wierszem nagłówków.

 5. Kliknij OK.

Punkty wymiarowe w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

Punkty wymiarowe to punkty układu zmierzone na budowie za pomocą urządzenia geodezyjnego i zaimportowane do Tekla Structures. Właściwości punktów wymiarowych można wyświetlić w narzędziu Menedżer rozmieszczenia lub w oknie dialogowym narzędzia Punkt układu. Poza ogólnymi właściwościami punktu, takimi jak nazwa, średnica i kształt, punkty wymiarowe mają właściwości, których nie można zmienić w Tekla Structures.

Aby wyświetlić właściwości punktu wymiarowego, zaznacz punkt w narzędziu Menedżer rozmieszczenia lub kliknij dwukrotnie punkt w modelu.

Właściwości punktów wymiarowych są następujące:

Właściwość

Opis

Jest pkt. obserwacji

Można oznaczyć punkt wymiarowy jako obserwowany w urządzeniu Trimble® LM80, jeśli ma odchylenie od odpowiadającego mu punktu układu utworzonego w modelu.

Właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym narzędzia Punkt układu.

Jest pkt. pola

Punkt pola został zmierzony na budowie i zaimportowany do Tekla Structures.

Jest linią pola to odpowiadająca właściwość dla linii układu.

Właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym narzędzia Punkt układu.

HR

Wysokość, na której znajduje się pryzmat na słupku. Jest używana do określania wysokości urządzenia, a także rzeczywistej wysokości punktu pomiarowego.

HA

Kąt poziomy to kąt zmierzony z odczytu wstecz lub kąta 0.

VA

Kąt pionowy to różnica wymiaru kąta z pozycji poziomej zakresu przyrządu.

SD

Odległość skośna to rzeczywista odległość niezależna od zmiany wysokości. Kąt poziomy to odległość wzdłuż płaszczyzny poziomej.

PPM

Liczba cząstek na milion to współczynnik używany do wyznaczania pomiarów uwzględniających warunki atmosferyczne i ich wpływ na załamywanie światła. Właściwość ta jest istotna dla obliczania i dokładności wymiaru.

Offset repera

Offset repera to pomiar wykonywany w celu określenia repera, od którego są obliczane wymiary wysokości.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej