Eksport w formacie IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksport w formacie IFC

Model Tekla Structures lub jego część można wyeksportować do pliku IFC.

Przed przystąpieniem do eksportu:

 • Zdefiniuj obiekty IFC przeznaczone dla obiektów modelu Tekla Structures. Patrz instrukcje poniżej.
 • Zdefiniuj wymagane zestawy właściwości.
 • W przypadku eksportowania pliku IFC przy użyciu punktu bazowego zdefiniuj punkt bazowy.
 • Aby pracować z obiektami wylewanymi i jednostkami sekcji wylewania (od Tekla Structures 2018) w modelu, ustaw wartość XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT na TRUE. W eksporcie IFC2x3, aby eksportować obiekty wylewane zamiast elementów betonowych CIP zaznacz pole wyboru Obiekty wylewane. W eksporcie IFC4, aby eksportować obiekty wylewane i jednostki sekcji wylewania zamiast elementów i zespołów betonowych, zaznacz pole wyboru Sekcje wylewania. Zauważ, że eksport jednostek sekcji wylewania nie jest obsługiwany w IFC2x3.

 • Eksport IFC2x3: Za pomocą opcji zaawansowanej XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS można kontrolować sposób eksportowania prętów utworzonych przez zestawy prętów. Jeśli opcja zaawansowana ma wartość FALSE, pręty są eksportowane w grupach. Jeśli opcja zaawansowana ma wartość TRUE, pręty są eksportowane jako pojedyncze pręty. Wartością domyślną jest FALSE.

  Uwaga:

  W pliku IFC 'Total number' w przypadku grup utworzonych przez zestawy prętów to zawsze 1, a 'Total weight' i 'Weight' to ciężar jednego pręta. Użyj atrybutów NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP i WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP w celu wyeksportowania wartości grupy do pliku IFC.

 • Eksport IFC2x3: Obiekty B-rep można wyeksportować jako dokładne bryły, ustawiając opcję zaawansowaną XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID na TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

  Zauważ, że jeśli eksportujesz obiekty B-rep jako dokładne bryły, rozmiar pliku IFC wzrasta, a eksportowanie trwa dłużej.

  Aby w eksporcie uzyskać gładsze krawędzie, może być konieczne ustawienie opcji zaawansowanej XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE na wartość 10.

 • Podczas eksportu IFC można dodawać informacje o klasyfikacji do zespołów, wpisując nazwę systemu klasyfikacji w atrybutach użytkownika w Właściwości projektu. System klasyfikacji jest zapisywany w polu IFCCLASSIFICATION w pliku eksportu. Można określić wartości klasyfikacji dla zespołów w organizatorze lub w oknie dialogowym UDA zespołów. Należy pamiętać, że informacje o klasyfikacji są zapisywane tylko na poziomie zespołu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania informacji o klasyfikacji do zespołów w organizatorze, zobacz Jak dodawać kod klasyfikacji do obiektów w organizatorze i eksportować go do IFC.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania atrybutów użytkownika do okna dialogowego UDA, zobacz Definiowanie i aktualizowanie atrybutów użytkownika (UDA).

 • Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika eksportowanych elementów związanych z eksportem IFC i informacjami konstrukcyjnymi można odczytać i zmodyfikować.

Definiowanie obiektów IFC przeznaczonych dla obiektów modelu Tekla Structures

Przed eksportem obiektów modelu Tekla Structures do IFC, we właściwościach obiektów musisz zdefiniować obiekty docelowe IFC przeznaczone dla eksportowanych obiektów modelu.

 1. Kliknij dwukrotnie obiekt, na przykład słup, aby otworzyć właściwości elementu, a następnie kliknij przycisk Atrybuty użytkownika.
 2. Na zakładce Informacje konstrukcyjne ustaw wartość Nośny na Nośny, jeśli chcesz określić atrybut użytkownika LOAD_BEARING dla eksportowanego obiektu.

  Nadaj tej opcji wartość Nie dla wszystkich obiektów nienośnych. Wartością domyślną jest Nośny.

 3. Przejdź na zakładkę Eksport IFC i na liście Typ eksportu IFC wybierz wartość Auto lub B-rep.
  • Opcja Auto spowoduje automatyczne określenie, jakiego typu obiektem Swept Solid IFC stanie się obiekt Tekla w IFC.
  • Jeśli z jakiegoś powodu opcja Auto nie zadziała (na przykład w przypadku deformacji), ustawienie eksportu automatycznie zmieni się na B-rep i zostanie utworzony bardziej prymitywny obiekt IFC na bazie siatki. Dane takich obiektów są ciężkie, ale geometrycznie poprawne.
  • Opcja B-rep będzie powodowała wymuszanie, aby obiekt IFC był zawsze oparty na siatce.
 4. W oknie dialogowym atrybutów użytkownika kliknij Zmień.
 5. Na zakładce Eksport IFC wybierz opcję na liście Obiekt IFC, aby określić obiekt IFC dla eksportowanego obiektu modelu.

  Poniżej znajduje się przykładowa lista różnych typów obiektów:

  Uwaga:
  • Jeśli w powyższej tabeli element nie jest w nawiasach, obiekt jest automatycznie eksportowany do tego typu elementu. Jeśli element jest w nawiasach, obiekt nie jest automatycznie eksportowany do tego typu elementu, ale można wybrać element dla obiektu w sekcji Eksport IFC.
  • * Jeśli obiekt w nawiasie jest oznaczony gwiazdką (*), jest on zalecany.
  • **IfcBridgePartTypeEnum nosi nazwę IfcBridgePart na liście Obiekt IFC w panelu właściwości.
  • Można również użyć elementów IfcBuildingElementPart i IfcBuildingElement. Element IfcBuildingElement odpowiada belkom, słupom itp., ale nie zespołom.
  • Polibelki są zawsze eksportowane jako B-rep.
 6. Możesz zdefiniować obiekt IFC bardziej precyzyjnie, wybierając podtyp obiektu spośród predefiniowanych podtypów dostępnych na liście Podtyp (IFC4) lub wybierając opcję USERDEFINED, a następnie wpisując żądany typ w polu tekstowym Typ zdefiniowany przez użytkownika (IFC4).

  Podtyp oraz typ zdefiniowany przez użytkownika są obsługiwane tylko w eksporcie IFC4.

  Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

  Na przykład jeśli masz natywny zespół w modelu Tekla Structures, możesz określić, że jego typ jednostki to IfcBridgePart, oraz wybrać wartość Podtyp spośród dostępnych, wstępnie zdefiniowanych podtypów, na przykład PIER, lub wybrać opcję USERDEFINED, a następnie wpisać żądany typ do pola tekstowego, na przykład element mostowy.

 7. Kliknij Zmień w panelu właściwości.

Eksport w formacie IFC2x3

 1. Wybierz obiekty modelu do wyeksportowania.

  Aby eksportować wszystkie obiekty modelu, nie trzeba niczego zaznaczać.

 2. W menu Plik kliknij Eksport > IFC.
 3. Przejdź do położenia, w którym znajduje się Plik wyjściowy, a następnie zastąp nazwę out żądaną nazwą pliku.

  Pliki IFC są domyślnie eksportowane do folderu \IFC znajdującego się w folderze modelu. Maksymalna długość ścieżki pliku wynosi 247 znaków. Nie ma potrzeby wprowadzania rozszerzenia nazwy pliku. Zostanie ono dodane automatycznie zgodnie z wybranym ustawieniem Format pliku.

 4. Określ ustawienia eksportu:
  Ustawienie Opis

  Zakładka Parametry

  Format pliku

  Dostępne opcje to IFC, IFC XML, IFC zip, i IFC XML zip.

  Typ eksportu

  Który typ eksportu należy wybrać?

  • Certyfikowany Coordination view 2.0 powinien być domyślny.
  • Jeśli model jest używany wyłącznie do celów wyświetlania lub jako model referencyjny, właściwym wyborem jest Surface geometry.
  • Coordination view 1.0 jest właściwy wtedy, gdy trzeba eksportować otwory jako osobne obiekty.
  • Steel fabrication view jest przeznaczony do procesu pracy produkcji i ma być przekazywany do produkcji.

  Surface geometry jest idealnym wyborem, gdy trzeba wyświetlić model potrzebny do ponownego użycia lub edycji:

  • Pręty zbrojeniowe są eksportowane jako B-rep.

  • Eksport nie obsługuje opcji CSG (geometria bryły konstrukcji).

  • Elementy zakrzywione są eksportowane jako B-rep.

  • Śruby są eksportowane jako B-rep.

  Zalecany jest certyfikowany Coordination view 2.0, gdy trzeba edytować i modyfikować geometrię w aplikacji odbiorczej:

  • Pręty zbrojeniowe są eksportowane jako wyciągnięcia.

  • Eksport używa CSG (geometria bryły konstrukcji) do przedstawiania cięć i pustych miejsc.

  • Elementy zakrzywione są eksportowane jako wyciągnięcia.

  • Śruby są eksportowane jako B-rep.

  Steel fabrication view jest zalecany do eksportowania informacji szczegółowych na temat obiektów stalowych do produkcji elementów stalowych:

  • Eksportuje prezentację zespołu i dedykowane zestawy właściwości.

  • Otwory na śruby są eksportowane jako puste miejsca.

  • Domyślnie instalacja zawiera plik konfiguracji zestawów właściwości i właściwości widoku modelu do produkcji elementów stalowych (IfcPropertySetConfigurations_AISC.xml).

  Coordination view 1.0 jest zalecany zamiast opcji Coordination view 2.0, gdy trzeba prezentować pustki i otwory przy użyciu elementów otworu:

  • Pręty zbrojeniowe są eksportowane jako wyciągnięcia.
  • Pustki i otwory są eksportowane jako elementy otworu (ifcOpeningElements).
  • Elementy zakrzywione są eksportowane jako wyciągnięcia.
  • Śruby są eksportowane jako B-rep.

  Dodatkowe zestawy właściwości

  • Aby zdefiniować nowy zestaw właściwości, wybierz <nowy> i kliknij Edytuj.

  • Aby użyć dodatkowego, utworzonego wcześniej zestawu właściwości, wybierz zestaw właściwości z listy Dodatkowe zestawy właściwości.

  • Aby edytować istniejący zestaw właściwości, wybierz zestaw właściwości z listy i kliknij polecenie Edytuj.

  Położenie według

  Punkt początkowy modelu powoduje eksportowanie modelu względem punktu 0,0,0.

  Płaszczyzna robocza eksportuje Poziom modelu względem układu współrzędnych aktualnej płaszczyzny roboczej.

  Punkt bazowy: <name of base point> eksportuje model względem punktu bazowego przy użyciu wartości współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Poziom, Kąt względem północy, Szerokość geograficzna oraz Długość geograficzna z definicji punktu bazowego. Wartości szerokości i długości geograficznej punktu bazowego mają teraz dokładność do mikrosekundy. Zwróć uwagę, że punkt bazowy, który nie został zdefiniowany, nie jest wyświetlany na liście.

  Zakładka Zaawansowane

  Typy obiektów

  Wybierz typy obiektów do wyeksportowania. Dostępne ustawienia:

  Zespoły

  Śruby

  Spoiny

  Obiekty wylewane

  Siatka

  Pręty zbrojeniowe

  Wykończenia powierzchni i powierzchnie

  W przypadku wybrania Zespoły można wykluczyć zespoły jednoelementowe, wybierając Wyklucz zespoły jednoelementowe w obszarze Inne.

  Aby wyeksportować obiekty wylewane zamiast elementów betonowych wylewanych na miejscu zaznacz pole wyboru Obiekty wylewane.

  Należy pamiętać, że fazowania krawędzi są pomijane w eksportowanym modelu IFC. Ma to na celu umożliwienie lepszego współdziałania z systemami projektowania instalacji. Jeśli jest potrzebna geometria z fazowaniem krawędzi, można oddzielnie dla tych obiektów w oknie dialogowym atrybutów użytkownika na zakładce Eksport IFC ustawić typ eksportu IFC na B-rep.

  Zestawy właściwości

  Wybranie opcji Podstawowe wielkości powoduje dodanie do eksportowanego pliku IFC Widoku przedmiaru zawierającego dodatkowe informacje na temat jednostek w eksportowanym modelu IFC.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawowych ilości, patrz Podstawowe ilości IFC w eksportowanym modelu IFC.

  W polu Zestawy właściwości wybierz jedną z następujących opcji:

  • Domyślna umożliwia eksportowanie domyślnego zestawu właściwości.

  • Minimum umożliwia eksportowanie minimalnego zestawu właściwości wymaganego przez standard IFC buildingSMART. Aby wyświetlić zestawy właściwości, kliknij Widok.

  • Jeśli nie chcesz eksportować predefiniowanych zestawów właściwości, pozostaw to pole puste. W takim przypadku przycisk Widok jest niedostępny.

  Inne

  Opcja Nazwy warstw jako nazwy elementów pozwala używać nazw elementów, takich jak COLUMN i BEAM, jako nazw warstw eksportowanych obiektów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nazwa warstwy będzie numerem fazy obiektu, po którym następuje nazwa fazy.

  Eksportuj płaskie, szerokie belki jako blachy eksportuje płaskie, szerokie belki jako blachy. Tę opcję należy wybrać, jeśli blachy były modelowane jako belki lub słupy z profilu płaskownika. Przykładowo niektóre komponenty systemowe używają belek lub słupów zamiast blach.

  Użyj kolorów bieżącego widoku eksportuje obiekty z zastosowaniem kolorów określonych w prezentacji obiektu Zmienianie koloru i przezroczystości obiektów modelu przy użyciu prezentacji obiektu, zamiast kolorów klasy. Należy pamiętać, że eksportowanie ustawienia przeźroczystości obiektu nie są obsługiwane.

  Wybierz Wyklucz zespoły jednoelementowe w przypadku eksportowania zespołów.

  Hierarchia przestrzenna z organizatora używa hierarchii przestrzennej (Budynek-Budowa-Sekcja-Piętra) utworzonej w narzędziu Organizator w eksporcie.

  Wykonaj następującą czynność:

  1. Wybierz Hierarchia przestrzenna z organizatora.

  2. Utwórz hierarchię projektu w Organizator.

  3. W Organizator kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz Użyj do tworzenia raportu.

  4. Przed eksportem do formatu IFC zsynchronizuj lub zapisz dane z Organizator w modelu Tekla Structures, klikając projekt prawym przyciskiem myszy w Organizator i wybierając Zapisz do modelu w celu tworzenia raportu.

   Jeśli nie wybierzesz opcji Hierarchia przestrzenna z organizatora eksport wykorzystuje hierarchię eksportu IFC zdefiniowaną w UDA właściwości projektu.

 5. Wybierz jedną z opcji: Wybrane obiekty lub Wszystkie obiekty, aby określić obiekty do eksportu. W przypadku wybrania opcji Wybrane obiekty należy wybrać obiekty.
 6. Kliknij Eksport.

Eksport w formacie IFC4

Model Tekla Structures lub jego część można wyeksportować do pliku IFC4.

 1. Wybierz obiekty modelu do wyeksportowania.

  Aby eksportować wszystkie obiekty modelu, nie trzeba zaznaczać żadnych obiektów.

 2. W menu Plik kliknij: Eksport > IFC4.
 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku bez rozszerzenia.

  Rozszerzenie zostanie dodane automatycznie zgodnie z wybranym ustawieniem opcji Format. Długość nazwy nie jest ograniczona.

 4. Wskaż położenie folderu w polu Folder.

  Pliki IFC są domyślnie eksportowane do folderu \IFC znajdującego się w bieżącym folderze modelu.

  Można podać zarówno ścieżki bezwzględne, jak i względne.

 5. W polu Wybór określ, czy chcesz eksportować Wszystkie obiekty, czy Wybrane obiekty.
  Należy pamiętać, że w razie wybrania opcji Wybrane obiekty należy wybrać Hierarchia przestrzenna z organizatora.
 6. Określ pozostałe ustawienia eksportu:
  Ustawienie Opis

  Położenie według

  Punkt początkowy modelu powoduje eksportowanie modelu względem punktu 0,0,0.

  Płaszczyzna robocza powoduje eksportowanie modelu względem układu współrzędnych aktualnej płaszczyzny roboczej.

  Punkt bazowy: <name of base point> eksportuje model względem punktu bazowego przy użyciu wartości współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Poziom, Kąt względem północy, Szerokość geograficzna oraz Długość geograficzna z definicji punktu bazowego.

  Kolor obiektu

  Określ, czy chcesz wyeksportować obiekty przy użyciu kolorów klasy obiektów lub kolorów grupy obiektów. Jeśli wybierzesz kolory grupy obiektów, określone ustawienia przezroczystości również zostaną wyeksportowane.

  Nazwy warstw jako

  Jako nazw warstw w eksportowanych obiektach można używać faz, nazw elementów lub atrybutów szablonu. Wybierz na liście pozycję Nazwa lub Faza albo wpisz w polu nazwę atrybutu.

  Należy pamiętać, że jako nazwy warstwy nie można używać atrybutów użytkownika.

  Format Dostępne opcje to: IFC i IFC zip.

  Typ eksportu

  Opcja Reference view ma wspomagać referencyjny proces pracy, a wyeksportowane pliki mogą służyć za pliki referencyjne wyświetlane w przeglądarce. Reference view nie jest przeznaczony do konwersji do obiektów natywnych.

  Ogólnie Reference view ma zapewnić przepływy pracy dla różnych aplikacji, które nie wymagają modyfikowania geometrii. Takie aplikacje umożliwiają przeglądanie, ocenianie, tworzenie, obsługę oraz inne końcowe analizy.

  Design transfer view jest przeznaczony do procesu pracy przekazywania, co oznacza importowanie w celu dalszej edycji. Wymaga to konwersji obiektów IFC do postaci obiektów natywnych. Przykładem może być wykorzystanie konstrukcyjnego modelu inżynieryjnego (lub jego części) jako podstawy do modelowania detali konstrukcyjnych. Konwersja obiektów IFC zostanie użyta do konwertowania obiektów IFC do obiektów macierzystych Tekla Structures. Zazwyczaj import i konwersja są potrzebne tylko kilka razy lub tylko raz. Rezultat może wymagać pewnych przeróbek w celu uzyskania właściwego modelu.

  Bridge view: Głównym celem eksportu Bridge view jest rozszerzenie możliwości Tekla Structures o konstrukcje mostowe. Pliki IFC mostu są oparte na schemacie IFC4.3.

  IFC4precast view wspiera przepływ danych produkcji elementów prefabrykowanych. W tej fazie obejmuje ona produkcję ścian i płyt prefabrykowanych, w tym wszystkie niezbędne zbrojenie i elementy osadzone.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat IFC4precast, zobacz IFC4precast.

  Dodatkowe zestawy właściwości

  • Aby zdefiniować nowy zestaw właściwości, wybierz <nowy> i kliknij Edytuj.

  • Aby użyć dodatkowego, utworzonego wcześniej zestawu właściwości, wybierz zestaw właściwości z listy Dodatkowe zestawy właściwości.

  • Dodatkowe zestawy właściwości są przechowywane w folderze\AdditionalPSet w folderze modelu.

  Eksport obiektów wylewanych na miejscu

  Umożliwia bardziej precyzyjny wybór elementów, które mają być uwzględnione w eksporcie obiektów wylewanych na miejscu. Dostępne opcje to Jednostki albo obiekty wylewane oraz Jednostki lub elementy wylewane na miejscu.

  Eksportuj płaskie, szerokie belki jako blachy

  Wybierz tę opcję, aby wyeksportować płaskie i szerokie belki jako płyty. Tę opcję należy wybrać, jeśli blachy były modelowane jako belki lub słupy z profilu płaskownika. Przykładowo niektóre komponenty systemowe używają belek lub słupów zamiast blach.

  Hierarchia przestrzenna z organizatora

  Hierarchia przestrzenna z organizatora używa hierarchii przestrzennej (Budynek-Budowa-Sekcja-Piętra) utworzonej w narzędziu Organizator w eksporcie.

  Wykonaj następującą czynność:

  1. Wybierz Hierarchia przestrzenna z organizatora.

  2. Utwórz hierarchię projektu w Organizator.

  3. W Organizator kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz Użyj do tworzenia raportu.

  4. Przed eksportem do formatu IFC zsynchronizuj lub zapisz dane z Organizator w modelu Tekla Structures, klikając projekt prawym przyciskiem myszy w Organizator i wybierając Zapisz do modelu w celu tworzenia raportu.

  Zauważ, że wybrane obiekty są eksportowane tylko wtedy, gdy została wybrana Hierarchia przestrzenna z organizatora.

  Jeśli nie wybierzesz opcji Hierarchia przestrzenna z organizatora, eksport wykorzystuje hierarchię eksportu IFC zdefiniowaną w właściwościach UDA projektu.

  Należy również pamiętać, że w modelach mostów eksport zawsze używa hierarchii zdefiniowanej w polu właściwości projektu UDA.

  Typy obiektów

  Umożliwia wybranie spośród wymienionych typów obiektów typów do wyeksportowania.

  Należy pamiętać, że fazowania krawędzi są pomijane w eksportowanym modelu IFC. Ma to na celu umożliwienie lepszego współdziałania z systemami projektowania instalacji. Jeśli jest potrzebna geometria z fazowaniem krawędzi, można oddzielnie dla tych obiektów w oknie dialogowym atrybutów użytkownika na zakładce Eksport IFC ustawić typ eksportu IFC na B-rep.

 7. Kliknij Eksport.

Po pomyślnym wyeksportowaniu zostanie wyświetlone okno komunikatu. W tym oknie można otworzyć folder, w którym znajduje się wyeksportowany model IFC, lub wyświetlić plik historii w przeglądarce. Plik historii zawiera szczegółowe informacje o procesie eksportu, wyeksportowanych obiektach i błędach, które wystąpiły podczas eksportu.

Ograniczenia eksportu do formatu IFC4

 • Eksport IFC4 zawsze uwzględnia pełny zespół. Jeśli element Obiekt IFC w we właściwościach elementu jest ustawiony jako Brak, element i jego śruby nie zostaną uwzględnione w eksporcie.
 • Interfejs użytkownika nie udostępnia niektórych funkcji dostępnych w interfejsie użytkownika eksportu IFC2x3.
 • Reference view jest przeznaczony do koordynowania projektu i do referencyjnego procesu pracy.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej