Eksportowanie danych układu z narzędzia Menedżer rozmieszczenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksportowanie danych układu z narzędzia Menedżer rozmieszczenia

Narzędzie Menedżer rozmieszczenia pozwala eksportować dane układu z modelu do narzędzia geodezyjnego, takiego jak Trimble® LM80.

Eksportowanie danych układu

Dostępne są dwie opcje eksportu:

 • Eksport danych układu z narzędzia Menedżer rozmieszczenia do pliku, a następnie przeniesienie pliku do urządzenia geodezyjnego.
 • Bezpośredni eksport pliku do urządzenia geodezyjnego. Jest to możliwe w przypadku podłączenia urządzenia geodezyjnego do komputera za pomocą połączenia USB lub Bluetooth.

Przed eksportem można określić domyślne ustawienia eksportu w ustawieniach narzędzia Menedżer rozmieszczenia .

 1. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 2. W ustawieniach sprawdź, czy domyślne ustawienia eksportu są zgodne z oczekiwanymi.
 3. Wybierz grupę, którą chcesz wyeksportować.

  Punkty w grupie zostaną wyeksportowane zgodnie z lokalnym układem współrzędnych grupy. Lokalne współrzędne punktów pojawią się w oknie dialogowym eksportu.

 4. Kliknij i wybierz odpowiedni typ pliku do eksportu.
  • Eksport pliku punktu (.txt), aby wyeksportować punkty układu.

  • Eksport pliku zadania (.cnx), aby wyeksportować wszystkie dane układu w modelu do Trimble® LM80.

  • Eksport pliku łączy pól (.tfl), aby wyeksportować wszystkie dane układu w modelu do urządzenia Trimble Field Link.

  Należy pamiętać, że pliki typu .txt i .cnx poza urządzeniami Trimble mogą też zostać wczytane przez inne urządzenia do pracy z układem.

  Uwaga:

  Punkty układu tworzone w modelu są punktami projektowymi, które można eksportować do urządzenia geodezyjnego.

  Maksymalna długość nazwy punktu układu wynosi 16 znaków w przypadku eksportu danych układu do formatów .cnx i .tfl. W przypadku eksportu do pliku tekstowego nie ma ograniczenia liczby znaków w nazwie. Maksymalna długość opisu wynosi 24 znaki.

 5. Wybierz folder docelowy i wprowadź nazwę pliku eksportu.
 6. Wybierz układ współrzędnych dla eksportu z listy Eksportuj lokalny układ współrzędnych.
  • W przypadku eksportowania jednej grupy, lista Eksportuj lokalny układ współrzędnych zawiera punkt bazowy grupy. Można zmienić układ współrzędnych, wybierając inną opcję z listy.
  • W przypadku eksportu więcej niż jednej grupy, gdy grupy nie mają tego samego lokalnego układu współrzędnych, na liście Eksportuj lokalny układ współrzędnych wyświetlany jest tekst: Lokalny układ współrzędnych grup. Jeśli użyjesz tej opcji do eksportu, każda grupa używa punktu bazowego określonego dla niej.

   Można też użyć jednego punktu bazowego dla wszystkich grup w eksporcie, wybierając układ współrzędnych na liście Eksportuj lokalny układ współrzędnych.

 7. W razie potrzeby wybierz rysunek w Plik mapy (.dxf).

  Podczas eksportowania pliku zadania (.cnx) i pliku Trimble Field Link (.tfl) można dołączyć rysunek układu. Urządzenie geodezyjne umożliwia korzystanie z rysunku układu z danymi punktów układu. Aby zagwarantować prawidłowy eksport rysunku, należy określić skalę rysunku.

 8. Kliknij Eksport, aby wykonać eksport.

Określenie domyślnych ustawień eksportu

Można określić domyślne ustawienia eksportu dla każdego typu pliku eksportu: plik punktów (.txt), plik zadania Trimble LM80 (.cnx) oraz Trimble Field Link (.tfl). Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

 1. Na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 2. Kliknij , aby otworzyć ustawienia.
 3. Kliknij Plik punktu, aby określić ustawienia eksportu dla plików punktów (.txt):
  1. Wybierz jednostkę.
  2. Wybierz separator.
  3. Określ kolejność nagłówków kolumn w plikach punktów. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek na liście i wybierz Przesuń w górę lub Przesuń w dół.
 4. Kliknij Trimble LM80, aby określić ustawienia eksportu dla plików zadania Trimble® LM80 (.cnx):
  1. Wybierz Domyślny katalog.
  2. Wybierz domyślną opcję Jednostka długości.

   Dostępne jednostki to metry, stopy-cale i stopy geodezyjne.

  3. Wybierz ustawienia Jednostka kąta płaszczyzny.

   Domyślna jednostka kąta to Stopień.

  4. Wybierz opcję Wersja urządzenia Trimble® LM80.

   Wersja domyślna to V4. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z wersją używanego urządzenia geodezyjnego.

 5. Kliknij Trimble Field Link, aby określić domyślny katalog pliku Trimble Field Link (.tfl):
 6. Kliknij OK.

Określ skalę rysunku.

W przypadku eksportowania danych całego układu w pliku zadania lub pliku field link z narzędzia Menedżer rozmieszczenia można dołączyć rysunek, dodając go do pola Plik mapy (.dxf) w oknie dialogowym eksportu. Rysunek jest eksportowany w formacie .dxf lub .dwg. Aby zagwarantować prawidłowy eksport rysunku, należy określić skalę rysunku.

 1. Utwórz rysunek zestawczy (GA) modelu.

  Zalecamy utworzenie jak najprostszego rysunku (zawierającego tylko elementy i siatki), aby był on prawidłowo wyświetlany w urządzeniu geodezyjnym. Należy utworzyć układ rysunku, zwłaszcza przeznaczony do użycia w eksporcie Menedżer rozmieszczenia.

 2. Otwórz rysunek, który ma zostać użyty jako układ rysunku.
 3. Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, aby otworzyć Właściwości widoku.
 4. Skopiuj skalę rysunku.
 5. Zamknij rysunek.
 6. W widoku modelu na zakładce Zarządzaj kliknij Menedżer rozmieszczenia.
 7. Kliknij Obliczanie skali rysunku.
 8. Podaj skalę rysunku w polu Mianownik skali (np. 48, 128).
 9. Kliknij Oblicz.

  Skala rysunku zostanie wyświetlona w polu Skala.

 10. Skopiuj skalę rysunku z pola Skala i zamknij okno dialogowe Obliczanie skali rysunku.
 11. W menu Plik kliknij Eksport > Rysunki.

  Tekla Structures otworzy okno dialogowe Menedżer dokumentów i Eksport rysunków do DWG/DXF.

 12. W oknie dialogowym Menedżer dokumentów wybierz rysunek, który chcesz wyeksportować.
 13. W narzędziu Eksport rysunków do DWG/DXF wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Lokalizacja pliku wybierz folder eksportu.
  2. Zaznacz pole wyboru Rysunek jako zrzut ekranu w obszarze modelu CAD.

   Zostanie wyświetlone pole Skala.

  3. Podaj skalę rysunku w polu Skala.
 14. Kliknij Eksport.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej