Eksportowanie rysunku w formacie 2D DWG/DXF (stary eksport)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksportowanie rysunku w formacie 2D DWG/DXF (stary eksport)

Rysunki można również eksportować w formacie DXF/DWG 2D przy użyciu starego eksportu rysunku DWG/DXF.

Aby użyć starego eksportu rysunku DWG/DXF, należy nadać opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT wartość TRUE w pliku .ini. Domyślnie ta opcja zaawansowana ma wartość FALSE. Aby uzyskać instrukcje dotyczące używania nowszego eksportu rysunku DWG/DXF, zobacz Eksport rysunku w formacie 2D DWG/DXF.

Aby zobaczyć przykład konfigurowania warstw i eksportu do formatu 2D DWG/DXF, zobacz Przykład: Konfigurowanie i eksportowanie warstw do formatu DWG (stary eksport)

Eksport rysunku w formacie 2D DWG/DXF

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 2. Z listy wybierz rysunki, które chcesz wyeksportować.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Eksport.
 4. W oknie dialogowym Eksportuj rysunki na zakładce Plik eksportu wprowadź nazwę pliku eksportu.

  W przypadku eksportowania kilku rysunków pozostaw pole nazwy pliku puste.

  Domyślnie rysunki są eksportowane do folderu \PlotFiles w folderze bieżącego modelu. W razie potrzeby użycia innego folderu wprowadź pełną ścieżkę.

  Tekla Structures korzysta z jednej z następujących opcji zaawansowanych w celu określenia nazw plików eksportu. Zastosowana opcja zaawansowana zależy od rodzaju rysunku:

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M.

 5. Wybierz typ pliku: DXF lub DWG.
 6. Jeśli chcesz dodać znak rewizji do nazwy pliku, wybierz Dodaj znak rewizji do nazwy pliku.
 7. Ustaw opcje warstw na zakładce Opcje warstw:
  • Wybierz plik reguł warstwy.

   Aby dodać lub zmienić warstwy i przypisać grupy obiektów do różnych warstw, kliknij Ustaw...

  • Aby użyć konwersji zaawansowanej i przekształcić typ, kolor i grubość linii oraz warstw, wybierz Użyj zaawansowanego typu linii i przetwarzania warstwowego.

  • W polu Plik konwersji wprowadź nazwę pliku, który ma zostać użyty podczas konwersji.

   Domyślnie Tekla Structures używa pliku LineTypeMapping.xml w folderze ..\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp.

   Jeśli trzeba zdefiniować własne odwzorowania typu linii, można użyć pliku LineTypeMapping.xml jako szablonu podczas tworzenia własnego pliku konwersji.

  • Wybierz Uwzględnij puste warstwy, jeśli w eksporcie mają zostać uwzględniane puste warstwy.

  • Wybierz Kolor obiektu wg warstwy, aby mieć różne kolory na różnych warstwach.

 8. Ustaw inne opcje eksportu rysunku na zakładce Opcje:
  • Ustaw Skala rysunku i Skala rodzaju linii.

  • Jeśli chcesz wyeksportować rysunki tak, aby zawartość DWG/DXF była pogrupowana według obiektów, wybierz Eksportuj obiekty jako grupy. W takim przypadku Tekla Structures tworzy nową grupę dla każdego obiektu (elementu, znaku, linii wymiarowej itd.).

  • Aby w eksportowanych rysunkach nie były wyświetlane linie ciągłe, np. linie biegnące przez tekst lub oznaczenia rysunku, należy wybrać Linie skróceń z tekstem.

  • Wybierz Eksportuj linie niestandardowe jako osobne linie, aby upewnić się, że niestandardowe rodzaje linii mają taki sam wygląd w programie podczas eksportowania i drukowania. W przypadku wybrania opcji Eksportuj linie niestandardowe jako osobne linie typy linii użytkownika są eksportowane jako linie ciągłe podzielone na kilka krótkich linii. Jeśli opcja Eksportuj linie niestandardowe jako osobne linie nie zostanie wybrana, typy linii użytkownika zostaną wyeksportowane w sposób określony w pliku TeklaStructures.lin.

  • Wybierz Użyj obszaru arkusza, aby wyeksportować zarówno przestrzeń modelu, jak i papieru. Nieskalowana zawartość widoków rysunku jest eksportowana do przestrzeni modelu. Układ rysunku jest eksportowany do przestrzeni papieru. Układ zawiera skalowane rzutnie zawierające odpowiednie obszary przestrzeni modelu.

   Podczas eksportowania do przestrzeni papieru należy upewnić się, że wszystkie obiekty w widoku znajdują się wewnątrz ramki widoku. Obiekty, które znajdują się częściowo poza ramką widoku rysunku, nie są eksportowane.

 9. Kliknij Eksport.

Tworzenie warstw w plikach DWG/DXF do eksportu

Należy zdefiniować warstwy, które mają być zawarte w eksportowanych plikach DWG i DXF.

Uwaga:

Aby śledzić istniejące warstwy, należy jednocześnie utworzyć wszystkie warstwy, które są potrzebne w ostatecznych rysunkach DWG/DXF.

 1. W menu Plik kliknij Eksportuj > Rysunki.
 2. W oknie dialogowym Eksportuj rysunki przejdź na zakładkę Opcje warstw i kliknij Ustawienia obok pola Reguły warstwy.
 3. W oknie dialogowym Warstwy eksportu rysunku kliknij Zmień warstwy.
 4. Aby dodać warstwę, kliknij Dodaj.

  Można dodać dowolną liczbę warstw.

 5. Kliknij wiersz nowej warstwy w kolumnie Nazwa i wprowadź nazwę warstwy.
 6. Kliknij wiersz nowej warstwy w kolumnie Kolor i wybierz kolor nowej warstwy.

 7. Kliknij OK.

Następnie można przypisać obiekty do nowej warstwy.

Przypisywanie obiektów do warstw podczas eksportowania

Należy określić, które obiekty eksportować do określonych warstw eksportowanego pliku DWG/DXF. Można to zrobić za pomocą filtru wyboru w celu identyfikacji żądanych obiektów spośród wszystkich, a także przez utworzenie reguły eksportowania tych obiektów do określonej warstwy.

Przed utworzeniem reguły należy najpierw utworzyć filtr wyboru.

 1. Utwórz filtr wyboru.
 2. W menu Plik kliknij Eksportuj > Rysunki.
 3. W oknie dialogowym Eksportuj rysunki przejdź na zakładkę Opcje warstw i kliknij Ustawienia.
 4. Otwórz grupę obiektów, klikając znak plusa obok nazwy grupy.

  Przykładowo kliknij znak plusa obok Obiekt modelu.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy regułę na liście, a następnie wybierz Dodaj następny poziom reguł.

  Przykładowo kliknij prawym przyciskiem myszy Element.

 6. Wpisz nazwę reguły i wybierz utworzony filtr wyboru.

 7. Kliknij OK.
 8. Dwukrotnie kliknij wiersz pod nowo utworzoną regułą i wybierz dla niego żądaną warstwę w oknie dialogowym Wybierz warstwę.
 9. Kliknij OK.

  Tekla Structures odwzorowuje wybraną warstwę na regułę.

 10. Zapisz utworzone ustawienia reguły warstwy w celu późniejszego użycia, wprowadzając nazwę obok przycisku Zapisz jako i klikając Zapisz jako.
Uwaga:

Ważna jest kolejność reguł. Zorganizuj zasady, klikając prawym przyciskiem myszy regułę i wybierając Przesuń w górę lub Przesuń w dół. Obiekty są eksportowane do pierwszej dopasowanej warstwy. Jeśli nie ma dopasowanej warstwy, obiekty są eksportowane jako Inny typ obiektu.

Przykład: Tworzenie reguły do eksportowania oznaczeń belek do ich własnej warstwy w eksporcie rysunku

Wszystkie rodzaje obiektów rysunkowych można wyeksportować do ich własnych warstw.

W tym przykładzie przedstawiono, jak można to zrobić w przypadku oznaczeń belek. Wszystkie rodzaje oznaczeń można wyeksportować oddzielnie do ich własnych warstw: znaki śrub, znaki elementów, znaki połączeń, znaki elementów sąsiednich, znaki zbrojenia i znaki komponentów.

Najpierw trzeba utworzyć filtr wyboru w celu wybrania belek, a następnie można zdefiniować regułę warstwy. Nazwij filtr wyboru belki jako Belki.

 1. W menu Plik kliknijEksportuj > Rysunki.
 2. Przejdź na zakładkę Opcje warstw w oknie dialogowym Eksportuj rysunki i kliknij Ustawienia obok pola Reguły warstwy.
 3. W polu Znak w oknie dialogowym Warstwy eksportu rysunku wybierz regułę warstwy znaku, którą chcesz zdefiniować na jej własnej warstwie (części, śruby, połączenia, elementu sąsiadującego lub znaku zbrojenia).

  Wybierz Znak elementu.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Znak elementu i w menu podręcznym wybierz Dodaj następną regułę warstwy.

  Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Reguły administratora warstw.

 5. Wpisz nazwę reguły (na przykład ZnakBelki) i wybierz utworzony filtr (Belka).

 6. Kliknij OK.

  Tekla Structures tworzy nową regułę ZnakBelki. Teraz można połączyć nową regułę z warstwą utworzoną dla znaków belek i używać jej podczas eksportowania rysunków.

Kopiowanie ustawień warstwy eksportu do innego projektu

Aby określone przez użytkownika ustawienia warstwy były również dostępne w innych projektach, można je skopiować do folderu firmy lub projektu.

 1. W menu Plik kliknij Eksportuj > Rysunki.
 2. Przejdź na zakładkę Opcje warstw i kliknij Ustawienia.
 3. Określ wymagane ustawienia reguł i warstw.
 4. Obok przycisku Zapisz jako wprowadź nazwę pliku ustawień reguły dla warstwy, a następnie kliknij Zapisz jako.
 5. Skopiuj plik <twoja_reguła_warstwy>.ldb z folderu \attributes w folderze bieżącego modelu do folderu firmy lub projektu.

Definiowanie własnych odwzorowań typów linii w eksporcie rysunków

Za pomocą zaawansowanej konwersji można przekształcić typ, kolor i grubość linii oraz warstw. W ten sposób można otrzymać typy linii, które mają być używane w programie docelowym, na przykład AutoCAD.

Domyślnie Tekla Structures do konwersji użyje pliku LineTypeMapping.xml w folderze ..\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp.

Jeśli trzeba zdefiniować własne odwzorowanie typu linii, można użyć pliku LineTypeMapping.xml jako szablonu.

Uwaga:

Podczas modyfikowania odwzorowań typu linii należy użyć edytora, który jest w stanie sprawdzić poprawność formatu XML, w celu utrzymania prawidłowej struktury dokumentu.

Aby określić własne odwzorowania typu linii, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Aby

Procedura

Odwzorowanie wyłącznie zgodnie z typami linii

 1. Otwórz plik odwzorowania w edytorze XML.

 2. Wprowadź tylko informacje dotyczące typu linii.

  Przykładowo wszystkie linie we wszystkich warstwach z typem linii XKITLINE01 zostaną wyeksportowane do DASHED.

 3. Zapisz plik odwzorowania w folderze modelu.

Odwzorowanie zgodnie z typami linii i warstwami

 1. Otwórz plik odwzorowania w edytorze XML.

 2. Wprowadź typ linii i nazwę warstwy.

  W atrybucie LayerName określ warstwy, których będzie dotyczyć odwzorowanie,

  Jeśli pominiesz atrybut LayerName, Tekla Structures użyje odwzorowania typu linii dla każdej warstwy. Jeśli uwzględnisz atrybut LayerName, Tekla Structures użyje odwzorowania typu linii tylko dla tej warstwy.

  Przykładowo wszystkie linie na warstwie BEAM z typem linii XKITLINE01 zostaną wyeksportowane do DASHED. Tekla Structures domyślnie najpierw wyszukuje te rodzaje odwzorowań.

 3. Określ kolor linii w atrybucie Color. Wprowadź wartości kolorów w kodach AutoCAD Color Index (ACI) (liczby od 0 do 255).

 4. Określ grubość linii w atrybucie Weight. Podaj wartości w setnych milimetra.

 5. Zapisz plik odwzorowania w folderze modelu.

Plik LineTypeMapping.xml ma następującą strukturę:

(1) Pierwsza część składa się z definicji XML i typu dokumentu. Nie należy zmieniać ani usuwać tej sekcji.

(2) Określone są w niej dostępne odwzorowania. Można użyć tych odwzorowań jako szablonu do własnych odwzorowań.

Przykłady:

W pierwszym przykładzie dodawany jest nowy element Mapping, gdzie linie XKITLINE00 w warstwie Beam są przekształcane w typ linii BORDER, kolor jest przekształcany w 10, a grubość w 1.00 mm:

W drugim przykładzie dodawany jest nowy element Mapping, gdzie linie XKITLINE02 na warstwie Part są przekształcane w typ linii HIDDEN2, nazwa warstwy jest przekształcana w Part_Hidden, kolor jest przekształcany w 8, a grubość w 1.00 mm.

Za pomocą pliku LineTypeMapping.xml można wyeksportować ukryte linie do oddzielnych warstw. Ukryte linie muszą następnie być określone we własnych warstwach (tutaj są to Part_Hidden).

Uwaga:

Aby eksportowanie powiodło się, należy upewnić się, że warstwa (tutaj Part_Hidden) istnieje na liście dostępnych warstw w oknie dialogowym Zmień warstwy.

Domyślne typy linii na rysunkach

Domyślne typy linii są dostępne na rysunkach programu Tekla Structures. Można również odwzorować domyślne typy linii na dostosowane typy linii zdefiniowane w pliku TeklaStructures.lin i wyeksportowane do plików DWG/DXF.

W poniższej tabeli wymieniono listę domyślnych typów linii i pokazano ich wygląd.

Nazwa typu linii

Wygląd typu linii

XKITLINE00

XKITLINE01

XKITLINE02

XKITLINE03

XKITLINE04

XKITLINE05

XKITLINE06

Was this helpful?
Wstecz
Dalej